Malicky, H., Ivanov, V. & Melnitsky, S., 2011, Beschreibungen von 27 neuen Köcherfliegen - Arten (Insecta, Trichoptera) von Lombok, Bali und Java (Indonesien), mit Kommentaren zu bekannten

Malicky, H., Ivanov, V. & Melnitsky, S., 2011, Beschreibungen von 27 neuen Köcherfliegen - Arten (Insecta, Trichoptera) von Lombok, Bali und Java (Indonesien), mit Kommentaren zu bekannten, Linzer biologische Beiträge 43 (2), pp. 1491-1511

publication ID

https://doi.org/10.5281/zenodo.5327006

link to original document

https://doi.org/10.5281/zenodo.5327006

document provided by

Carolina

Orthotrichia jethran   sp. nov.  1492
Hydroptila rahel   sp. nov.  1492-1493
Microptila innokentiyi   sp. nov.  1493
Hydroptila ruben   sp. nov.  1493
Microptila rinjani   sp. nov.  1493
Scelotrichia nikolayi   sp. nov.  1493-1494
Scelotrichia milka   sp. nov.  1494
Chimarra mahalaleel   sp. nov.  1494-1495
Chimarra xumappa   sp. nov.  1494
Stactobia germani   sp. nov.  1494
Paduniella koehleri     1495
Ecnomus jethet   sp. nov.  1495
Nyctiophylax baydeom   sp. nov.  1495
Tinodes methusael   sp. nov.  1496
Paduniella trichobogiella   sp. nov.  1496
Tinodes moab   sp. nov.  1496-1497
Tinodes mataram   sp. nov.  1496
Tinodes simeon   sp. nov.  1497
Tinodes noah   sp. nov.  1497
Tinodes saul   sp. nov.  1497
Cheumatopsyche sindanggala   sp. nov.  1498
Tinodes zibeon   sp. nov.  1498
Cheumatopsyche misma   sp. nov.  1498
Hydropsyche sinear   sp. nov.  1499
Hydropsyche mesech   sp. nov.  1499
Hydropsyche sasakorum   sp. nov.  1499
Micrasema ripat   sp. nov.  1500
Lepidostoma lombokensis   sp. nov.  1500
Hydropsyche didyma     1500