Malicky, H., Ivanov, V. & Melnitsky, S., 2011, Beschreibungen von 27 neuen Köcherfliegen - Arten (Insecta, Trichoptera) von Lombok, Bali und Java (Indonesien), mit Kommentaren zu bekannten

Malicky, H., Ivanov, V. & Melnitsky, S., 2011, Beschreibungen von 27 neuen Köcherfliegen - Arten (Insecta, Trichoptera) von Lombok, Bali und Java (Indonesien), mit Kommentaren zu bekannten, Linzer biologische Beiträge 43 (2), pp. 1491-1511

publication ID

document provided by

Carolina

Orthotrichia jethran   nov.sp.  1492
Hydroptila rahel   nov.sp.  1492-1493
Microptila innokentiyi   nov.sp.  1493
Hydroptila ruben   nov.sp.  1493
Microptila rinjani   nov.sp.  1493
Scelotrichia nikolayi   nov.sp.  1493-1494
Scelotrichia milka   nov.sp.  1494
Chimarra mahalaleel   nov.sp.  1494-1495
Chimarra xumappa   nov.sp.  1494
Stactobia germani   nov.sp.  1494
Paduniella koehleri     1495
Ecnomus jethet   nov.sp.  1495
Nyctiophylax baydeom   nov.sp.  1495
Tinodes methusael   nov.sp.  1496
Paduniella trichobogiella   nov.sp.  1496
Tinodes moab   nov.sp.  1496-1497
Tinodes mataram   nov.sp.  1496
Tinodes simeon   nov.sp.  1497
Tinodes noah   nov.sp.  1497
Tinodes saul   nov.sp.  1497
Cheumatopsyche sindanggala   nov.sp.  1498
Tinodes zibeon   nov.sp.  1498
Cheumatopsyche misma   nov.sp.  1498
Hydropsyche sinear   nov.sp.  1499
Hydropsyche mesech   nov.sp.  1499
Hydropsyche sasakorum   nov.sp.  1499
Micrasema ripat   nov.sp.  1500
Lepidostoma lombokensis   nov.sp.  1500
Hydropsyche didyma     1500