Morgan, David L., Allen, Gerald R., Pusey, Bradley J. & Burrows, Damien W., 2011, 2816

Morgan, David L., Allen, Gerald R., Pusey, Bradley J. & Burrows, Damien W., 2011, 2816, Zootaxa 2816, pp. 1-64

publication ID

1175­5334

document provided by

Felipe

Neoarius graeffei     10
Anguilla bicolor     10
Nematalosa erebi     10
Neosilurus ater     11
Anodontiglanis dahli     11
Plotosidae     11
Neoarius midgleyi     11
Neosilurus hyrtlii     11
Arrhamphus sclerolepis     12
Porochilus rendahli     12
Atherinidae     12
Neosilurus pseudospinosus     12
Strongylura krefftii     12
Melanotaenia australis     13
Craterocephalus stramineus     13
Craterocephalus helenae     13
Melanotaeniidae     13
Craterocephalus lentiginosus     13
Ambassis macleayi     14
Melanotaenia pygmaea     14
Ambassidae     14
Melanotaenia nigrans     14
Melanotaenia exquisita     14
Melanotaenia gracilis     14
Terapontidae     15
Ambassis     15
Amniataba percoides     15
Ambassis     15
Parambassis gulliveri     15
Hephaestus epirrhinos     16
Syncomistes butleri     16
Leiopotherapon unicolor     16
Hannia greenwayi     16
Leiopotherapon macrolepis     16
Hephaestus jenkinsi     16
Glossamia aprion     17
Toxotidae     17
Syncomistes kimberleyensis     17
Syncomistes rastellus     17
Syncomistes trigonicus     17
Toxotes chatareus     17
Hypseleotris kimberleyensis     18
Hypseleotris ejuncida     18
Glossogobius giuris     18
Hypseleotris compressa     18
Toxotes kimberleyensis     18
Mogurnda mogurnda     19
Mogurnda oligolepis     19
Kimberleyeleotris hutchinsi     19
Kimberleyeleotris notata     19
Hypseleotris regalis     19
Oxyeleotris lineolata     20
Leptachirus triramus     20
Oxyeleotris selheimi     20