Evenhuis, Neal L. & Pape, Thomas, 2017, Battling the un-dead: the status of the Diptera genus-group names originally proposed in Johann Wilhelm Meigen’s 1800 pamphlet

Evenhuis, Neal L. & Pape, Thomas, 2017, Battling the un-dead: the status of the Diptera genus-group names originally proposed in Johann Wilhelm Meigen’s 1800 pamphlet, Zootaxa 4275 (1), pp. 1-74

publication ID

document provided by

Plazi

Diptera     22
Amasia     22-23
Amphinome     23
Antiopa     24
Atalanta     25
Calirrhoe     25-26
Chrysogaster     26
Chrysops     26-27
Chrysozona     27
Cinxia     27-28
Clythia     28-29
Coryneta     29
Crocuta     29-30
Cyanea     30
Cypsela     31
Dionaea     31-32
Dorilas     32
Echinodes     32-33
Erinna     33
Eulalia     33-34
Euphrosyne     34
Euribia     34-35
Flabellifera     35
Tipula fungivora     36
Helea     36-37
Hermione     37
Iphis     38
Itonida     38
Lampetia     38-39
Larvaevora     40
Liriope     40
Lycoria     41
Melusina     41-42
Musidora     42
Noeza     42-43
Omphrale     43
Pales     44
Pelopia     45
Penthesilea     45-46
Petaurista     46
Philia     47-48
Phryne     48
Polymeda     48-49
Polyxena     49
Potamida     50
Rhodogyne     50
Salmacia     51
Scopeuma     52
Statinia     52
Tendipes     53
Titania     54
Titia     54
Trepidaria     55
Tritonia     55
Tubifera     56
Tylos     56
Zelima     57
Zelmira     57-58