Sun, Yanan, Ten, Harry A. & Qiu, Jian-Wen, 2012, Serpulidae (Annelida: Polychaeta) from Hong Kong

Sun, Yanan, Ten, Harry A. & Qiu, Jian-Wen, 2012, Serpulidae (Annelida: Polychaeta) from Hong Kong, Zootaxa 3424, pp. 1-42

publication ID

document provided by

Plazi