Agassiz, David J. L., 2019, The Yponomeutidae of the Afrotropical region (Lepidoptera: Yponomeutoidea)

Agassiz, David J. L., 2019, The Yponomeutidae of the Afrotropical region (Lepidoptera: Yponomeutoidea), Zootaxa 4600 (1), pp. 1-69

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4600.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4600.1.1

document provided by

Felipe

Yponomeuta     6-7
Yponomeuta puncticornis     7-8
Yponomeuta ingens   comb. nov.  7
Yponomeuta puncticornis     7
Yponomeuta melanephos   sp. nov.  8-9
Yponomeuta staudei   sp. nov.  9
Yponomeuta nephella   sp. nov.  9-10
Yponomeuta ioni   sp. nov.  10
Yponomeuta griseomacula   sp. nov.  10
Yponomeuta malagasella   sp. nov.  11-12
Yponomeuta nigricola     11
Yponomeuta subplumbella     12
Yponomeuta alexi   sp. nov.  12
Yponomeuta ocypora     12-13
Yponomeuta subplumbella     13-14
Yponomeuta superplumbella   sp. nov.  14
Yponomeuta dhofarensis   sp. nov.  15
Yponomeuta africanus     15-16
Yponomeuta africanus     15
Yponomeuta zambesica   sp. nov.  16-17
Yponomeuta morbillosa     17
Yponomeuta strigillata     18
Hyponomeuta strigillata     18
Yponomeuta hemileuca     20
Yponomeuta fumigata     20
Yponomeuta sistrophora     22-23
Yponomeuta atricatoa   sp. nov.  23-24
Yponomeuta capensis   sp. nov.  23
Yponomeuta atricatoa     23
Yponomeuta gnophera     24
Yponomeuta orocola   sp. nov.  24
Yponomeuta horologa     25-26
Yponomeuta gnophera   sp. nov.  25
Yponomeuta horologa     25
Yponomeuta pseudostrigillatus     25
Yponomeuta onyxella   sp. nov.  26-27
Yponomeuta onyxella     26
Hyponomeuta octocentra     27-28
Yponomeuta oromiensis   sp. nov.  27
Yponomeuta octocentra     27
Yponomeuta octocentra     27
Yponomeuta disemanta     28
Yponomeuta disemanta     28
Yponomeuta madagascariensis     28-29
Trisophista doctissima     29-30
Trisophista     29
Dukeia   gen. nov.  30
Dukeia cyanea   comb. nov.  30
Zelleria oleastrella     31-32
Zelleria     31
Yponomeuta athyris     31
Zelleria namibiensis     32
Zelleria kesslerioides     32-33
Kessleria     33
Xyrosaris     33
Kessleria africana   sp. nov.  33
Xyrosaris obtorta     34
Xyrosaris secreta     34
Xyrosaris louisae   sp. nov.  35
Xyrosaris lucae   sp. nov.  35
Cedestis     36
Cedestis nathani   sp. nov.  36
Swammerdamia     36
Swammerdamia villiersi     37
Swammerdamia tobii   sp. nov.  37