109.78, 19.21: 10 Treatments

[ link ]

Neriene zhui     Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90 : 65-74 65-74
Prosoponoides hamatum     Chen, Qianjun, Zhong, Yang, Liu, Jie & Chen, Jian, 2020, The spider genus Prosoponoides (Araneae: Linyphiidae) in China, Zootaxa 4786 (1), pp. 23-36 : 24-28 24-28
Neriene cavaleriei     Li, Jian Yong, Liu, Jie & Chen, Jian, 2018, A review of some Neriene spiders (Araneae, Linyphiidae) from China, Zootaxa 4513 (1), pp. 1-90 : 16-17 16-17
Araneae     Zhang, Jianshuang, Yu, Hao & Chen, Jian, 2020, First description of the female of Clubiona milingae Barrion-Dupo, Barrion & Heong, 2013 (Araneae, Clubionidae), Biodiversity Data Journal 8, pp. 51789-51789 : 51789 51789
Thomisus guangxicus     Tang, Guo & Li, Shuqiang, 2010, 2369, Zootaxa 2369, pp. 1-68 : 64 64
Tetralonioidella wuae   sp. nov.  Niu, Zeqing, Yuan, Feng & Zhu, Chaodong, 2017, Taxonomic study of the genus Tetralonioidella Strand from China (Hymenoptera: Apidae: Melectini), Zoological Systematics 42 (4), pp. 418-445 : 441-444 441-444
Ettchellsia hainanensis   sp. nov.  Chen, Hua-yan, Liuhe, Bo-jing & Zhang, Xiao, 2021, Two new species of the family Megalyridae (Hymenoptera) from China, ZooKeys 1043, pp. 21-31 : 21 21
Anaplecta staminiformis   sp. nov.  Deng, Wenbo, Liu, Yuchao, Wang, Zongqing & Che, Yanli, 2020, Eight new species of the genus Anaplecta Burmeister, 1838 (Blattodea: Blattoidea: Anaplectidae) from China based on molecular and morphological data, European Journal of Taxonomy 720, pp. 77-106 : 86-87 86-87
Megalinus metallicus     ZHOU, YU-LINGZI, BORDONI, ARNALDO & ZHOU, HONG-ZHANG, 2013, Taxonomy of the genus Megalinus Mulsant & Rey (Coleoptera: Staphylinidae, Xantholinini) and seven new species from China, Zootaxa 3727 (1), pp. 1-66 : 45-48 45-48
Camaricus formosus     Tang, Guo & Li, Shuqiang, 2010, 2369, Zootaxa 2369, pp. 1-68 : 23 23