Chen, Qianjun, Zhong, Yang, Liu, Jie & Chen, Jian, 2020, The spider genus Prosoponoides (Araneae: Linyphiidae) in China

Chen, Qianjun, Zhong, Yang, Liu, Jie & Chen, Jian, 2020, The spider genus Prosoponoides (Araneae: Linyphiidae) in China, Zootaxa 4786 (1), pp. 23-36

publication ID

document provided by

Plazi