Thomson, Robin E. & Holzenthal, Ralph W., 2015, A revision of the Neotropical caddisfly genus Leucotrichia Mosely, 1934 (Hydroptilidae, Leucotrichiinae)

Thomson, Robin E. & Holzenthal, Ralph W., 2015, A revision of the Neotropical caddisfly genus Leucotrichia Mosely, 1934 (Hydroptilidae, Leucotrichiinae), ZooKeys 499, pp. 1-100

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.499.8360

document provided by

ZooKeys by Pensoft

Leucotrichia     6-7
Leucotrichia alisensis     8
Leucotrichia adela     8
Leucotrichia melleopicta   type species  8
Leucotrichia angelinae   sp. n.  9-10
Leucotrichia bicornuta     10-11
Leucotrichia ayura     10
Leucotrichia botosaneanui     11-12
Leucotrichia brasiliana     12-13
Leucotrichia brochophora     13-14
Leucotrichia chiriquiensis     14-15
Leucotrichia denticulata   sp. n.  15-16
Leucotrichia dinamica     16-17
Leucotrichia dianeae   sp. n.  16
Leucotrichia extraordinaria     17-18
Leucotrichia fairchildi     18-20
Leucotrichia forrota     20-21
Leucotrichia fulminea   sp. n.  21-22
Leucotrichia gomezi     22-23
Leucotrichia hispida   sp. n.  23-24
Leucotrichia imitator     24-25
Leucotrichia inops     25-26
Leucotrichia inflaticornis     25
Leucotrichia interrupta     26-27
Leucotrichia kateae   sp. n.  27-28
Leucotrichia laposka     28
Leucotrichia lerma     29-30
Leucotrichia mutica     30
Leucotrichia padera     30-31
Leucotrichia limpia     30
Leucotrichia pectinata   sp. n.  31-32
Leucotrichia pictipes     32-33
Leucotrichia repanda   sp. n.  34-35
Leucotrichia procera   sp. n.  34
Leucotrichia rhomba   sp. n.  35-36
Leucotrichia riostoumae   sp. n.  36-37
Leucotrichia sarita     37-38
Leucotrichia sidneyi   sp. n.  39-40
Leucotrichia termitiformis     40-41
Leucotrichia tapantia   sp. n.  40
Leucotrichia tritoven     41-42
Leucotrichia tubifex     42-43
Leucotrichia viridis     43-44
Leucotrichia yungarum     44-46