Wang, Zong-Qing, Che, Yan-Li & Wang, Jin-Jun, 2009, Taxonomy of Margattea Shelford, 1911 from China (Dictyoptera: Blattaria: Blattellidae)

Wang, Zong-Qing, Che, Yan-Li & Wang, Jin-Jun, 2009, Taxonomy of Margattea Shelford, 1911 from China (Dictyoptera: Blattaria: Blattellidae), Zootaxa 1974, pp. 51-63

publication ID

document provided by

Plazi