Psechrus, Taxa Only, Exact Match: 89 Treatments

[ more ] [ link ]

Psechrus khammouan     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 59-62 59-62
Psechrus hartmanni     Ashigha, I. V., Sen, S. & Pavittu, M. S., 2021, First record of Psechrus hartmanni Bayer, 2012 (Araneae: Psechridae) from India, Far Eastern Entomologist 441, pp. 13-16 : 15 15
Psechrus jaegeri   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 90-94 90-94
Psechrus arcuatus   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 45-46 45-46
Psechrus norops     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 11-13 11-13
Psechrus ancoralis     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 13 13
Psechrus fuscai   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 109-110 109-110
Psechrus conicus   sp. nov.  Feng, Ping, Zhao, Yu, Wu, Xiu-Mei, Ma, Yan-Yan, Yang, Ting-Bang, Li, Cheng-Gong & Yang, Zi-Zhong, 2016, Four new species of Psechrus from Yunnan Province, China (Araneae, Psechridae), Zootaxa 4088 (2), pp. 177-200 : 185-189 185-189
Psechrus     Ashigha, I. V., Sen, S. & Pavittu, M. S., 2021, First record of Psechrus hartmanni Bayer, 2012 (Araneae: Psechridae) from India, Far Eastern Entomologist 441, pp. 13-16 : 14 14
Psechrus triangulus     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 100-102 100-102
Psechrus kunmingensis     Feng, Ping, Ma, Yan Yan & Yang, Zi Zhong, 2012, Psechrus kunmingensis: description of male and supplementary description of female, with discussion on intraspecific variation (Araneae, Psechridae, Psechrus), ZooKeys 238, pp. 87-99 : 89-96 89-96
Psechrus singaporensis     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 37-41 37-41
Psechrus luangprabang     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 16 16
Psechrus himalayanus     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 15-16 15-16
Psechrus wade   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 38-40 38-40
Psechrus singaporensis     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 10-11 10-11
Psechrus singaporensis     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 43 43
Psechrus     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 8-14 8-14
Psechrus ancoralis     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 47-50 47-50
Psechrus libelti     Omelko, M. M. & Fomichev, A. A., 2023, Two species of the genus Psechrus Thorell, 1878 (Araneae: Psechridae) from North Sumatra, Indonesia, Far Eastern Entomologist 482, pp. 1-9 : 6-8 6-8
Psechrus obtectus     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 26-28 26-28
Psechrus     Palmgren, P., 1980, Some comments on the anatomy of spiders, Ann. Zool. Fennici 17, pp. 161-173 : 167-172 167-172
Psechrus pakawini   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 80-82 80-82
Psechrus kenting     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 117-118 117-118
Psechrus     Feng, Ping, Zhao, Yu, Wu, Xiu-Mei, Ma, Yan-Yan, Yang, Ting-Bang, Li, Cheng-Gong & Yang, Zi-Zhong, 2016, Four new species of Psechrus from Yunnan Province, China (Araneae, Psechridae), Zootaxa 4088 (2), pp. 177-200 : 178 178
Psechrus vivax   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 94-96 94-96
Psechrus decollatus   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 34-35 34-35
Psechrus zygon   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 132-135 132-135
Psechrus mimus     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 145-151 145-151
Psechrus kunmingensis     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 110-112 110-112
Psechrus jinggangensis     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 112 112
Psechrus huberi   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 36-38 36-38
Psechrus cebu     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 143-144 143-144
Psechrus khammouan   sp. nov.  Jäger, Peter, 2007, Spiders from Laos with descriptions of new species (Arachnida: Araneae), Acta Arachnologica 56 (1), pp. 29-58 : 47 47
Psechrus laos   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 53-56 53-56
Psechrus mulu     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 24-27 24-27
Psechrus sinensis     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 22 22
Psechrus jinggangensis     Zhao, Dan-chen, Fei, Ming-hui, Zeng, Xin, Ying, Yuan-hao, Xiao, Yong-hong & Liu, Ke-Ke, 2021, First description of the male of Psechrus jinggangensis Wang & Yin, 2001 from China, ZooKeys 1056, pp. 1-15 : 1 1
Psechrus borneo     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 27-28 27-28
Psechrus libelti     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 21-24 21-24
Psechrus crepido   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 137-140 137-140
Psechrus steineri     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 62-64 62-64
Psechrus rani     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 50-52 50-52
Psechrus rani     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 13-14 13-14
Psechrus demiror   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 87-90 87-90
Psechrus luangprabang   sp. nov.  Jäger, Peter, 2007, Spiders from Laos with descriptions of new species (Arachnida: Araneae), Acta Arachnologica 56 (1), pp. 29-58 : 45-47 45-47
Psechrus sinensis     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 97-100 97-100
Psechrus himalayanus     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 64-68 64-68
Psechrus libelti     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 9-10 9-10
Psechrus key    Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 4-8 4-8
Psechrus leshukovi   sp. nov.  Omelko, M. M. & Fomichev, A. A., 2023, Two species of the genus Psechrus Thorell, 1878 (Araneae: Psechridae) from North Sumatra, Indonesia, Far Eastern Entomologist 482, pp. 1-9 : 3-6 3-6
Psechrus obtectus   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 105-108 105-108
Psechrus ghecuanus     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 75-80 75-80
Psechrus senoculatus     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 113-117 113-117
Psechrus crepido     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 30-31 30-31
Psechrus argentatus     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 15-20 15-20
Psechrus quasillus   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 33-36 33-36
Psechrus khammouan     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 14-15 14-15
Psechrus antraeus     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 56-57 56-57
Psechrus hartmanni   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 129-132 129-132
Psechrus aluco   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 33-34 33-34
Psechrus arietinus   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 16-19 16-19
Psechrus     Jäger, Peter, 2007, Spiders from Laos with descriptions of new species (Arachnida: Araneae), Acta Arachnologica 56 (1), pp. 29-58 : 45 45
Psechrus tingpingensis     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 102-105 102-105
Psechrus tauricornis   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 135-137 135-137
Psechrus singaporensis     Norma-Rashid, Y. & Li, Daiqin, 2009, A Checklist Of Spiders (Arachnida: Araneae) From Peninsular Malaysia Inclusive Of Twenty New Records, Raffles Bulletin of Zoology 57 (2), pp. 305-322 : 320 320
Psechrus kenting     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 28-30 28-30
Psechrus ampullaceus   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 23-26 23-26
Psechrus annulatus     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 32-33 32-33
Psechrus torvus     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 127-129 127-129
Psechrus kinabalu     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 30-31 30-31
Psechrus jaegeri     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 20-21 20-21
Psechrus norops   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 44-45 44-45
Psechrus schwendingeri   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 141-143 141-143
Psechrus spatulatus   sp. nov.  Feng, Ping, Zhao, Yu, Wu, Xiu-Mei, Ma, Yan-Yan, Yang, Ting-Bang, Li, Cheng-Gong & Yang, Zi-Zhong, 2016, Four new species of Psechrus from Yunnan Province, China (Araneae, Psechridae), Zootaxa 4088 (2), pp. 177-200 : 194-199 194-199
Psechrus changminae   sp. nov.  Feng, Ping, Zhao, Yu, Wu, Xiu-Mei, Ma, Yan-Yan, Yang, Ting-Bang, Li, Cheng-Gong & Yang, Zi-Zhong, 2016, Four new species of Psechrus from Yunnan Province, China (Araneae, Psechridae), Zootaxa 4088 (2), pp. 177-200 : 178-185 178-185
Psechrus insulanus   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 21 21
Psechrus marsyandi     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 68-72 68-72
Psechrus luangprabang     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 83-87 83-87
Psechrus discoideus   sp. nov.  Feng, Ping, Zhao, Yu, Wu, Xiu-Mei, Ma, Yan-Yan, Yang, Ting-Bang, Li, Cheng-Gong & Yang, Zi-Zhong, 2016, Four new species of Psechrus from Yunnan Province, China (Araneae, Psechridae), Zootaxa 4088 (2), pp. 177-200 : 189-191 189-191
Psechrus ulcus   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 28-29 28-29
Psechrus taiwanensis     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 118-119 118-119
Psechrus clavis   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 119-123 119-123
Psechrus sinensis     Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 123 123
Psechrus omistes   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 31-33 31-33
Psechrus inflatus   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 72-75 72-75
Psechrus elachys   sp. nov.  Bayer, Steffen, 2012, The lace-sheet-weavers — a long story (Araneae: Psechridae: Psechrus), Zootaxa 3379 (1), pp. 1-170 : 41-43 41-43
Psechrus     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 40-41 40-41
Psechrus argentatus     Bayer, Steffen, 2014, Seven new species of Psechrus and additional taxonomic contributions to the knowledge of the spider family Psechridae (Araneae), Zootaxa 3826 (1), pp. 1-54 : 8-9 8-9

[ more ] [ link ]