-48.449223, -1.4362223: 12 Treatments

[ link ]

Liriomyza trifolii     Monteiro, Nilton Juvencio Santiago, Barbosa, Rodrigo Rendeiro & Esposito, Maria Cristina, 2019, Agromyzidae (Diptera: Schizophora) in the state of Pará: new species and new records in Brazil, Zootaxa 4624 (2), pp. 151-182 : 173-175 173-175
Calycomyza hyptisicola     Monteiro, Nilton Juvencio Santiago & Esposito, Maria Cristina, 2017, New species and new records of Calycomyza Hendel (Diptera: Agromyzidae) in Brazil, Zootaxa 4338 (3) : -1 -1
Liriomyza blechi     Monteiro, Nilton Juvencio Santiago, Barbosa, Rodrigo Rendeiro & Esposito, Maria Cristina, 2019, Agromyzidae (Diptera: Schizophora) in the state of Pará: new species and new records in Brazil, Zootaxa 4624 (2), pp. 151-182 : 170 170
Calycomyza dryas   sp. nov.  Monteiro, Nilton Juvencio Santiago & Esposito, Maria Cristina, 2017, New species and new records of Calycomyza Hendel (Diptera: Agromyzidae) in Brazil, Zootaxa 4338 (3) : -1 -1
Calycomyza rolandrae   sp. nov.  Monteiro, Nilton Juvencio Santiago & Esposito, Maria Cristina, 2017, New species and new records of Calycomyza Hendel (Diptera: Agromyzidae) in Brazil, Zootaxa 4338 (3) : -1 -1
Calycomyza rolandrae     Monteiro, Nilton Juvencio Santiago, Barbosa, Rodrigo Rendeiro & Esposito, Maria Cristina, 2019, Agromyzidae (Diptera: Schizophora) in the state of Pará: new species and new records in Brazil, Zootaxa 4624 (2), pp. 151-182 : 168-169 168-169
Calycomyza dryas     Monteiro, Nilton Juvencio Santiago, Barbosa, Rodrigo Rendeiro & Esposito, Maria Cristina, 2019, Agromyzidae (Diptera: Schizophora) in the state of Pará: new species and new records in Brazil, Zootaxa 4624 (2), pp. 151-182 : 160 160
Liriomyza commelinae     Monteiro, Nilton Juvencio Santiago, Barbosa, Rodrigo Rendeiro & Esposito, Maria Cristina, 2019, Agromyzidae (Diptera: Schizophora) in the state of Pará: new species and new records in Brazil, Zootaxa 4624 (2), pp. 151-182 : 170-172 170-172
Phytomyza varronivora   sp. nov.  Monteiro, Nilton Juvencio Santiago, Barbosa, Rodrigo Rendeiro & Esposito, Maria Cristina, 2019, Agromyzidae (Diptera: Schizophora) in the state of Pará: new species and new records in Brazil, Zootaxa 4624 (2), pp. 151-182 : 176-178 176-178
Liriomyza richardii     Monteiro, Nilton Juvencio Santiago, Barbosa, Rodrigo Rendeiro & Esposito, Maria Cristina, 2019, Agromyzidae (Diptera: Schizophora) in the state of Pará: new species and new records in Brazil, Zootaxa 4624 (2), pp. 151-182 : 172 172
Hasarius adansoni     Pupin, Giovanni B. & Brescovit, Antonio D., 2023, The alien synanthropic Salticidae in Brazil (Araneae), Iheringia, Série Zoologia (e 2023002) 113, pp. 1-16 : 8 8
Calycomyza hyptisicola     Monteiro, Nilton Juvencio Santiago, Barbosa, Rodrigo Rendeiro & Esposito, Maria Cristina, 2019, Agromyzidae (Diptera: Schizophora) in the state of Pará: new species and new records in Brazil, Zootaxa 4624 (2), pp. 151-182 : 162 162