Malicky, H. & Chantaramongkol, P., 2007, Beiträge zur Kenntnis asiatischer Hydroptilidae (Trichoptera)

Malicky, H. & Chantaramongkol, P., 2007, Beiträge zur Kenntnis asiatischer Hydroptilidae (Trichoptera), Linzer biologische Beiträge 39 (2), pp. 1009-1099

publication ID

0253-116X

document provided by

Valdenar

Hydroptila theano   nov.sp.  1011
Hydroptila     1011
Hydroptila priamos   nov.sp.  1011-1012
Hydroptila pyreneus   nov.sp.  1012-1013
Hydroptila juram   nov.sp.  1012
Hydroptila zeus   nov.sp.  1012
Hydroptila portunus   nov.sp.  1013
Hydroptila roma   nov.sp.  1013-1014
Hydroptila poseidon   nov.sp.  1014
Hydroptila maetalai   nov.sp.  1014-1015
Hydroptila suanhom   nov.sp.  1014
Hydroptila thersandros   nov.sp.  1015
Hydroptila pythia   nov.sp.  1015
Hydroptila tungsalaeng   nov.sp.  1015-1016
Hydroptila verginia   nov.sp.  1016
Hydroptila venus   nov.sp.  1016
Hydroptila anongraksa   nov.sp.  1016-1017
Hydroptila srisungwan   nov.sp.  1017-1018
Hydroptila sphinx   nov.sp.  1017
Hydroptila sitahoan   nov.sp.  1017
Hydroptila erawan   nov.sp.  1018-1019
Hydroptila theiodamas   nov.sp.  1018
Hydroptila orion   nov.sp.  1018
Hydroptila penthesileia   nov.sp.  1019
Hydroptila montatan   nov.sp.  1019-1020
Hydroptila victoria   nov.sp.  1020-1021
Hydroptila skylla   nov.sp.  1020
Hydroptila namcattien   nov.sp.  1020
Hydroptila prokris   nov.sp.  1021
Hydroptila tethys   nov.sp.  1021
Hydroptila verticordia   nov.sp.  1021-1022
Hydroptila banmaekap   nov.sp.  1022-1023
Hydroptila seirene   nov.sp.  1022
Hydroptila psyche   nov.sp.  1022
Jabitrichia wellsae     1024
Kholaptila   nov.gen.  1024-1025
Sutheptila kjaerandseni   nov.sp.  1024
Sutheptila   nov.gen.  1024
Huayptila   nov.gen.  1025-1026
Tricholeiochiton fortensis     1025
Kholaptila serrata   nov.sp.  1025
Maeyaptila   nov.gen.  1025
Maeyaptila xuthos   nov.sp.  1025
Microptila hintama     1026-1027
Huayptila chiangdao   nov.sp.  1026
Huayptila kaosoidao   nov.sp.  1026
Hellyethira tros   nov.sp.  1027-1028
Microptila chora   nov.sp.  1027
Microptila roudra     1027
Microptila tyndareos   nov.sp.  1027
Microptila atlantis   nov.sp.  1027
Oxyethira ping   nov.sp.  1028-1029
Hellyethira piala     1028
Hellyethira bulat     1028
Oxyethira     1028
Hellyethira agosana     1028
Ugandatrichia kuringhat   nov.sp.  1028
Oxyethira bogambara     1029-1030
Oxyethira ramosa     1029
Oxyethira incana     1029
Oxyethira paludicola     1029
Oxyethira datra     1030
Orthotrichia     1030-1031
Orthotrichia polyxena   nov.sp.  1031
Orthotrichia penthesileia   nov.sp.  1031-1032
Orthotrichia tyro   nov.sp.  1032
Orthotrichia vertumnus   nov.sp.  1032
Orthotrichia urania   nov.sp.  1032
Orthotrichia priapos   nov.sp.  1032-1033
Orthotrichia litoralis     1033
Orthotrichia huaihuat   nov.sp.  1033
Orthotrichia parthenopaios   nov.sp.  1033-1034
Orthotrichia shawkah   nov.sp.  1034-1035
Orthotrichia thanatos   nov.sp.  1034
Orthotrichia kinabalu   nov.sp.  1034
Orthotrichia sibuyan   nov.sp.  1034
Orthotrichia sabazios   nov.sp.  1035
Orthotrichia thaleia   nov.sp.  1035
Orthotrichia putoei   nov.sp.  1035-1036
Orthotrichia taleban   nov.sp.  1036
Orthotrichia tyche   nov.sp.  1036-1037
Orthotrichia terpsichore   nov.sp.  1036
Orthotrichia typhoeus   nov.sp.  1036
Orthotrichia asimetris     1037-1038
Orthotrichia wellsae     1037
Orthotrichia thaumas   nov.sp.  1037
Orthotrichia thyone   nov.sp.  1037
Orthotrichia parthenos   nov.sp.  1038
Orthotrichia maeandrica     1038
Orthotrichia namnao   nov.sp.  1038
Orthotrichia maeandrica     1038
Orthotrichia nessos   nov.sp.  1038-1039
Orthotrichia yaowachon   nov.sp.  1039
Orthotrichia palikos   nov.sp.  1039
Orthotrichia ops   nov.sp.  1039
Orthotrichia thersites   nov.sp.  1039-1040
Orthotrichia udawarama     1040
Orthotrichia curvata     1040-1041
Orthotrichia extensa     1040
Orthotrichia lanna   nov.sp.  1040
Orthotrichia talumalaus   nov.sp.  1041-1042
Orthotrichia luonga     1041
Orthotrichia menjonkok     1041
Orthotrichia chitwan   nov.sp.  1041
Stactobia     1042-1043
Orthotrichia indica     1042
Orthotrichia nontaburi   nov.sp.  1042
Stactobia tenes   nov.sp.  1043
Stactobia python   nov.sp.  1043
Stactobia telamon   nov.sp.  1043
Stactobia terminus   nov.sp.  1043-1044
Stactobia pyrrhos   nov.sp.  1044
Stactobia salmakis   nov.sp.  1044-1045
Stactobia semele   nov.sp.  1044
Stactobia telemachos   nov.sp.  1044
Stactobia telchinos   nov.sp.  1045
Stactobia polybos   nov.sp.  1045
Stactobia phix   nov.sp.  1045
Stactobia telephos   nov.sp.  1045-1046
Plethus tullius   nov.sp.  1046-1047
Stactobia nalin     1046
Stactobia throli     1046
Stactobia martynovi     1046
Stactobia hurin     1046
Stactobia snori     1046
Plethus     1046
Stactobia calin     1046
Plethus scaevola   nov.sp.  1047
Plethus banchaia     1047
Plethus ulixes   nov.sp.  1047
Plethus ukalegon   nov.sp.  1047-1048
Plethus tartaros   nov.sp.  1048
Plethus uranos   nov.sp.  1048
Plethus teiresias   nov.sp.  1048-1049
Plethus tarquinius   nov.sp.  1048
Chrysotrichia quirinus   nov.sp.  1049-1050
Chrysotrichia ganjil     1049
Chrysotrichia skamandros   nov.sp.  1049
Chrysotrichia zoroastres   nov.sp.  1049
Chrysotrichia     1049
Chrysotrichia tydeus   nov.sp.  1050-1051
Chrysotrichia talthybios   nov.sp.  1050
Chrysotrichia sparta   nov.sp.  1050
Chrysotrichia volcanus   nov.sp.  1050
Chrysotrichia monga     1051
Chrysotrichia     1051
Chrysotrichia phaiaka   nov.sp.  1051
Chrysotrichia hutapadangensis     1051
Scelotrichia     1051-1052
Scelotrichia telegonos   nov.sp.  1052-1053
Scelotrichia tatius   nov.sp.  1052
Scelotrichia tellus   nov.sp.  1052
Scelotrichia litai   nov.sp.  1052
Scelotrichia milinda     1052
Parastactobia     1053-1054
Scelotrichia temenos   nov.sp.  1053
Parastactobia taengdoa   nov.sp.  1054
Stactobiella siribhum   nov.sp.  1054-1055
Parastactobia khakaeng   nov.sp.  1054
Maetalaiptila pyramus   nov.sp.  1055
Maetalaiptila   nov.gen.  1055