Malicky, H. & Chantaramongkol, P., 2007, Beiträge zur Kenntnis asiatischer Hydroptilidae (Trichoptera)

Malicky, H. & Chantaramongkol, P., 2007, Beiträge zur Kenntnis asiatischer Hydroptilidae (Trichoptera), Linzer biologische Beiträge 39 (2), pp. 1009-1099

publication ID

document provided by

Valdenar

Hydroptila priamos   nov.sp.  1011-1012
Hydroptila theano   nov.sp.  1011
Hydroptila     1011
Hydroptila juram   nov.sp.  1012
Hydroptila pyreneus   nov.sp.  1012-1013
Hydroptila zeus   nov.sp.  1012
Hydroptila roma   nov.sp.  1013-1014
Hydroptila portunus   nov.sp.  1013
Hydroptila maetalai   nov.sp.  1014-1015
Hydroptila poseidon   nov.sp.  1014
Hydroptila suanhom   nov.sp.  1014
Hydroptila thersandros   nov.sp.  1015
Hydroptila tungsalaeng   nov.sp.  1015-1016
Hydroptila pythia   nov.sp.  1015
Hydroptila verginia   nov.sp.  1016
Hydroptila anongraksa   nov.sp.  1016-1017
Hydroptila venus   nov.sp.  1016
Hydroptila sitahoan   nov.sp.  1017
Hydroptila srisungwan   nov.sp.  1017-1018
Hydroptila sphinx   nov.sp.  1017
Hydroptila theiodamas   nov.sp.  1018
Hydroptila erawan   nov.sp.  1018-1019
Hydroptila orion   nov.sp.  1018
Hydroptila montatan   nov.sp.  1019-1020
Hydroptila penthesileia   nov.sp.  1019
Hydroptila victoria   nov.sp.  1020-1021
Hydroptila skylla   nov.sp.  1020
Hydroptila namcattien   nov.sp.  1020
Hydroptila verticordia   nov.sp.  1021-1022
Hydroptila tethys   nov.sp.  1021
Hydroptila prokris   nov.sp.  1021
Hydroptila seirene   nov.sp.  1022
Hydroptila banmaekap   nov.sp.  1022-1023
Hydroptila psyche   nov.sp.  1022
Kholaptila   nov.gen.  1024-1025
Sutheptila kjaerandseni   nov.sp.  1024
Sutheptila   nov.gen.  1024
Jabitrichia wellsae     1024
Maeyaptila xuthos   nov.sp.  1025
Huayptila   nov.gen.  1025-1026
Tricholeiochiton fortensis     1025
Kholaptila serrata   nov.sp.  1025
Maeyaptila   nov.gen.  1025
Microptila hintama     1026-1027
Huayptila chiangdao   nov.sp.  1026
Huayptila kaosoidao   nov.sp.  1026
Microptila roudra     1027
Hellyethira tros   nov.sp.  1027-1028
Microptila atlantis   nov.sp.  1027
Microptila chora   nov.sp.  1027
Microptila tyndareos   nov.sp.  1027
Oxyethira     1028
Oxyethira ping   nov.sp.  1028-1029
Ugandatrichia kuringhat   nov.sp.  1028
Hellyethira bulat     1028
Hellyethira agosana     1028
Hellyethira piala     1028
Oxyethira ramosa     1029
Oxyethira incana     1029
Oxyethira bogambara     1029-1030
Oxyethira paludicola     1029
Orthotrichia     1030-1031
Oxyethira datra     1030
Orthotrichia penthesileia   nov.sp.  1031-1032
Orthotrichia polyxena   nov.sp.  1031
Orthotrichia tyro   nov.sp.  1032
Orthotrichia priapos   nov.sp.  1032-1033
Orthotrichia vertumnus   nov.sp.  1032
Orthotrichia urania   nov.sp.  1032
Orthotrichia huaihuat   nov.sp.  1033
Orthotrichia parthenopaios   nov.sp.  1033-1034
Orthotrichia litoralis     1033
Orthotrichia shawkah   nov.sp.  1034-1035
Orthotrichia thanatos   nov.sp.  1034
Orthotrichia kinabalu   nov.sp.  1034
Orthotrichia sibuyan   nov.sp.  1034
Orthotrichia putoei   nov.sp.  1035-1036
Orthotrichia sabazios   nov.sp.  1035
Orthotrichia thaleia   nov.sp.  1035
Orthotrichia typhoeus   nov.sp.  1036
Orthotrichia tyche   nov.sp.  1036-1037
Orthotrichia taleban   nov.sp.  1036
Orthotrichia terpsichore   nov.sp.  1036
Orthotrichia wellsae     1037
Orthotrichia thaumas   nov.sp.  1037
Orthotrichia asimetris     1037-1038
Orthotrichia thyone   nov.sp.  1037
Orthotrichia namnao   nov.sp.  1038
Orthotrichia parthenos   nov.sp.  1038
Orthotrichia nessos   nov.sp.  1038-1039
Orthotrichia maeandrica     1038
Orthotrichia maeandrica     1038
Orthotrichia yaowachon   nov.sp.  1039
Orthotrichia thersites   nov.sp.  1039-1040
Orthotrichia ops   nov.sp.  1039
Orthotrichia palikos   nov.sp.  1039
Orthotrichia udawarama     1040
Orthotrichia extensa     1040
Orthotrichia curvata     1040-1041
Orthotrichia lanna   nov.sp.  1040
Orthotrichia talumalaus   nov.sp.  1041-1042
Orthotrichia menjonkok     1041
Orthotrichia luonga     1041
Orthotrichia chitwan   nov.sp.  1041
Stactobia     1042-1043
Orthotrichia indica     1042
Orthotrichia nontaburi   nov.sp.  1042
Stactobia telamon   nov.sp.  1043
Stactobia terminus   nov.sp.  1043-1044
Stactobia tenes   nov.sp.  1043
Stactobia python   nov.sp.  1043
Stactobia semele   nov.sp.  1044
Stactobia salmakis   nov.sp.  1044-1045
Stactobia telemachos   nov.sp.  1044
Stactobia pyrrhos   nov.sp.  1044
Stactobia phix   nov.sp.  1045
Stactobia telephos   nov.sp.  1045-1046
Stactobia polybos   nov.sp.  1045
Stactobia telchinos   nov.sp.  1045
Plethus     1046
Stactobia martynovi     1046
Stactobia hurin     1046
Stactobia calin     1046
Plethus tullius   nov.sp.  1046-1047
Stactobia snori     1046
Stactobia nalin     1046
Stactobia throli     1046
Plethus ukalegon   nov.sp.  1047-1048
Plethus banchaia     1047
Plethus ulixes   nov.sp.  1047
Plethus scaevola   nov.sp.  1047
Plethus tartaros   nov.sp.  1048
Plethus teiresias   nov.sp.  1048-1049
Plethus uranos   nov.sp.  1048
Plethus tarquinius   nov.sp.  1048
Chrysotrichia skamandros   nov.sp.  1049
Chrysotrichia zoroastres   nov.sp.  1049
Chrysotrichia quirinus   nov.sp.  1049-1050
Chrysotrichia ganjil     1049
Chrysotrichia     1049
Chrysotrichia volcanus   nov.sp.  1050
Chrysotrichia tydeus   nov.sp.  1050-1051
Chrysotrichia talthybios   nov.sp.  1050
Chrysotrichia sparta   nov.sp.  1050
Chrysotrichia     1051
Chrysotrichia monga     1051
Scelotrichia     1051-1052
Chrysotrichia hutapadangensis     1051
Chrysotrichia phaiaka   nov.sp.  1051
Scelotrichia tellus   nov.sp.  1052
Scelotrichia telegonos   nov.sp.  1052-1053
Scelotrichia milinda     1052
Scelotrichia tatius   nov.sp.  1052
Scelotrichia litai   nov.sp.  1052
Parastactobia     1053-1054
Scelotrichia temenos   nov.sp.  1053
Stactobiella siribhum   nov.sp.  1054-1055
Parastactobia khakaeng   nov.sp.  1054
Parastactobia taengdoa   nov.sp.  1054
Maetalaiptila pyramus   nov.sp.  1055
Maetalaiptila   nov.gen.  1055