Xue, Xiao-Feng, Song, Zi-Wei & Hong, Xiao-Yue, 2007, Six new species of Te t r a Keifer (Acari: Eriophyidae: Phyllocoptinae) from China

Xue, Xiao-Feng, Song, Zi-Wei & Hong, Xiao-Yue, 2007, Six new species of Te t r a Keifer (Acari: Eriophyidae: Phyllocoptinae) from China, Zootaxa 1614, pp. 1-16

publication ID

document provided by

Plazi

Tetra key    2-3
Tetra coriariae   sp. nov.  4-7
Tetra actinidiae   sp. nov.  4
Tetra diamantiacae   sp. nov.  7-9
Tetra hupeanae   sp. nov.  9-11
Tetra sinicusis   sp. nov.  11-13
Tetra zhouzhis   sp. nov.  13-15