Liu, Zhen, He, Jun-Hua & Chen, Xue-Xin, 2018, The laevigata - group of the genus Dolichogenidea Mason, 1981 from China, with descriptions of 26 new species

Liu, Zhen, He, Jun-Hua & Chen, Xue-Xin, 2018, The laevigata - group of the genus Dolichogenidea Mason, 1981 from China, with descriptions of 26 new species, Zootaxa 4436 (1), pp. 1-74

publication ID

document provided by

Plazi