Bland, Keith P., 2010, Name-bearing Types of Lepidoptera (Insecta), excluding Rhopalocera, in the National Museums of Scotland, Edinburgh

Bland, Keith P., 2010, Name-bearing Types of Lepidoptera (Insecta), excluding Rhopalocera, in the National Museums of Scotland, Edinburgh, Zootaxa 2394, pp. 1-22

publication ID

document provided by

Plazi

Crypsithyris     2
Acrolophus     2
Crypsithyris     2
Parornix     3
Bucculatrix     3
Amblyptila     3
Lithocolletis     3-4
Artona     4-5
Lamontia     4
Eulamprotes     4
Gelechiidae     4
Zygaena     5
Zygaena     5
Beggina     5
Sisyrosea     5-6
Pococera     6
Hyalosticta     6
Phostria     7
Polythlipta     7
Samea     7
Palpita     8
Palpita     8
Sylepta     8
Sylepta     8
Claphe     9
Syngria     9
Hydrias     9
Phazaca     9-10
Percnia     10
Percnia     10-11
Cleora     10
Celidomphax     11
Scopula     11
Eupithecia     11
Scopula     11
Anaitis     12
Phastia     12-13
Rifargia     12
Chesias     12
Bryocodia     13-14
Epitomiptera     13
Epitomiptera     13
Dicentria     13
Sanys     14
Gabara     14-15
Plusiodonta     14
Lephana     14
Mastigophorus     15
Melipotis     15
Metalectra     15
Cecharismena     15-16
Hypena     16
Tarache     16
Glympis     16
Eublemma     17
Parangitia     17
Eublemma     17
Parangitia     17
Eumichtis     18
Magusa     18
Eustrotia     18
Elaphria     18
Bryophilopsis     19
Monodonta     19
Morrisonia     19