Microcoleus, Taxa Only, Exact Match: 23 Treatments

[ more ] [ link ]

Microcoleus vaginatus     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus autumnalis     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus autumnalis     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus paludosus     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus vaginatus     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus amoenus     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus amoenus     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus vulgaris     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus paludosus     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus amoenus     Luz, Ruben, Cordeiro, Rita, Fonseca, Amelia, Raposeiro, Pedro Miguel & Goncalves, Vitor, 2022, Distribution and diversity of cyanobacteria in the Azores Archipelago: An annotated checklist, Biodiversity Data Journal 10, pp. 87638-87638 : 87638 87638
Microcoleus amoenus     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus ferrugineus     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus amoenus     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus autumnalis     Luz, Ruben, Cordeiro, Rita, Fonseca, Amelia, Raposeiro, Pedro Miguel & Goncalves, Vitor, 2022, Distribution and diversity of cyanobacteria in the Azores Archipelago: An annotated checklist, Biodiversity Data Journal 10, pp. 87638-87638 : 87638 87638
Microcoleus setchellianus     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus setchellianus     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus steenstrupii     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus vulgaris     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus steenstrupii     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus ferrugineus     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus lyngbyaceus     Luz, Ruben, Cordeiro, Rita, Fonseca, Amelia, Raposeiro, Pedro Miguel & Goncalves, Vitor, 2022, Distribution and diversity of cyanobacteria in the Azores Archipelago: An annotated checklist, Biodiversity Data Journal 10, pp. 87638-87638 : 87638 87638
Microcoleus lacustris     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084
Microcoleus lacustris     Gkelis, Spyros, Ourailidis, Iordanis, Panou, Manthos & Pappas, Nikos, 2016, Cyanobacteria of Greece: an annotated checklist, Biodiversity Data Journal 4, pp. 10084-10084 : 10084 10084

[ more ] [ link ]