Antrodiaetus, Taxa Only, Exact Match: 11 Treatments

[link]

Antrodiaetus unicolor     Hendrixson, BRENT E. & Bond, Jason E., 2005, Two sympatric species of Antrodiaetus from southwestern North Carolina (Araneae, Mygalomorphae, Antrodiaetidae), Zootaxa 872, pp. 1-19: 4-10 4-10
Antrodiaetus     Hendrixson, BRENT E. & Bond, Jason E., 2005, Two sympatric species of Antrodiaetus from southwestern North Carolina (Araneae, Mygalomorphae, Antrodiaetidae), Zootaxa 872, pp. 1-19: 4 4
Antrodiaetus microunicolor   new species  Hendrixson, BRENT E. & Bond, Jason E., 2005, Two sympatric species of Antrodiaetus from southwestern North Carolina (Araneae, Mygalomorphae, Antrodiaetidae), Zootaxa 872, pp. 1-19: 10-13 10-13
Antrodiaetus ashlandensis   n. sp.  Cokendolpher, James C., Peck, Robert W. & Niwa, Christine G., 2005, Mygalomorph spiders from southwestern Oregon, USA, with descriptions of four new species, Zootaxa 1058, pp. 1-34: 16-17 16-17
Antrodiaetus coylei   n. sp.  Cokendolpher, James C., Peck, Robert W. & Niwa, Christine G., 2005, Mygalomorph spiders from southwestern Oregon, USA, with descriptions of four new species, Zootaxa 1058, pp. 1-34: 20-21 20-21
Antrodiaetus effeminatus   n. sp.  Cokendolpher, James C., Peck, Robert W. & Niwa, Christine G., 2005, Mygalomorph spiders from southwestern Oregon, USA, with descriptions of four new species, Zootaxa 1058, pp. 1-34: 21-26 21-26
Antrodiaetus metapacificus   n. sp.  Cokendolpher, James C., Peck, Robert W. & Niwa, Christine G., 2005, Mygalomorph spiders from southwestern Oregon, USA, with descriptions of four new species, Zootaxa 1058, pp. 1-34: 26-29 26-29
Antrodiaetus montanus     Cokendolpher, James C., Peck, Robert W. & Niwa, Christine G., 2005, Mygalomorph spiders from southwestern Oregon, USA, with descriptions of four new species, Zootaxa 1058, pp. 1-34: 29 29
Antrodiaetus occultus     Cokendolpher, James C., Peck, Robert W. & Niwa, Christine G., 2005, Mygalomorph spiders from southwestern Oregon, USA, with descriptions of four new species, Zootaxa 1058, pp. 1-34: 30 30
Antrodiaetus pacificus     Cokendolpher, James C., Peck, Robert W. & Niwa, Christine G., 2005, Mygalomorph spiders from southwestern Oregon, USA, with descriptions of four new species, Zootaxa 1058, pp. 1-34: 30-32 30-32
Antrodiaetus pugnax     Cokendolpher, James C., Peck, Robert W. & Niwa, Christine G., 2005, Mygalomorph spiders from southwestern Oregon, USA, with descriptions of four new species, Zootaxa 1058, pp. 1-34: 32-33 32-33