Deng, Weian, Zheng, Zhemin & Wei, Shizhen, 2009, A review of the genus Falconius Bolivar (Orthoptera: Tetrigoidea: Scelimeninae)

Deng, Weian, Zheng, Zhemin & Wei, Shizhen, 2009, A review of the genus Falconius Bolivar (Orthoptera: Tetrigoidea: Scelimeninae), Zootaxa 1976, pp. 63-68

publication ID

document provided by

Plazi