110.933334, 22.35: 19 Treatments

[ link ]

Periacma siamensis     Wang, S. X. & Li, H. H., 2006, Review of the genus Periacma Meyrick (Lepidoptera, Oecophoridae) from China, with descriptions of four new species, Journal of Natural History 40 (41 - 43), pp. 2371-2393 : 2377-2378 2377-2378
Cryptolechia fustiformis   sp. n.  Wang, Shuxia, 2006, The Cryptolechia Zeller (Lepidoptera: Oecophoridae) of China (III): Checklist and descriptions of new species, Zootaxa 1195, pp. 1-29 : 9-13 9-13
Helcystogramma fuscomarginatum     Li, H. H. & Zhen, H., 2011, Review of the genus Helcystogramma Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae: Dichomeridinae) from China, Journal of Natural History 45 (17 - 18), pp. 1035-1087 : 1065-1066 1065-1066
Promalactis trimaculata   sp. nov.  Wang, Shuxia & Liu, Chen, 2020, Taxonomic study of the genus Promalactis Meyrick, 1908 (Lepidoptera: Oecophoridae) VIII. The densimacularis species group, with descriptions of four new species, Zootaxa 4748 (1), pp. 78-86 : 78-86 78-86
Ripeacma angustizonalis   sp. nov.  Li, Suran & Wang, Shuxia, 2017, Description of six new species of the genus Ripeacma (Lepidoptera: Oecophoridae) from China, with a checklist of the world species, Zootaxa 4268 (2), pp. 270-284 : 274-276 274-276
Cycadophila (Cycadophila) nigra     Skelley, Paul, Xu, Guang, Tang, William, Lindström, Anders J., Marler, Thomas, Khuraijam, Jibankumar Singh, Singh, Rita & Rich, Stephen, 2017, Review of Cycadophila Xu, Tang & Skelley (Coleoptera: Erotylidae: Pharaxonothinae) inhabiting Cycas (Cycadaceae) in Asia, with descriptions of a new subgenus and thirteen new species, Zootaxa 4267 (1), pp. 1-63 : 35 35
Cycadophila (Cycadophila) yunnanensis     Skelley, Paul, Xu, Guang, Tang, William, Lindström, Anders J., Marler, Thomas, Khuraijam, Jibankumar Singh, Singh, Rita & Rich, Stephen, 2017, Review of Cycadophila Xu, Tang & Skelley (Coleoptera: Erotylidae: Pharaxonothinae) inhabiting Cycas (Cycadaceae) in Asia, with descriptions of a new subgenus and thirteen new species, Zootaxa 4267 (1), pp. 1-63 : 40 40
Phallus rigidiindusiatus   sp. nov.  Li, Ting, Deng, Wang-Qiu, Song, Bin, Zhang, Ming, Wang, Mu & Li, Tai-Hui, 2021, Two new species of Phallus (Phallaceae) with a white indusium from China, MycoKeys 85, pp. 109-125 : 109 109
Bungona (Chopralla) liebenauae     Shi, Weifang & Tong, Xiaoli, 2019, Genus Bungona Harker, 1957 (Ephemeroptera: Baetidae) from China, with descriptions of three new species and a key to Oriental species, Zootaxa 4586 (3), pp. 571-585 : 582-583 582-583
Boulenophrys yunkaiensis   sp. nov.  Qi, Shuo, Lyu, Zhi-Tong, Wang, Jian, Mo, Yun-Ming, Zeng, Zhao-Chi, Zeng, Yang-Jin, Dai, Ke-Yuan, Li, Yuan-Qiu, Grismer, L. Lee & Wang, Ying-Yong, 2021, Three new species of the genus Boulenophrys (Anura, Megophryidae) from southern China, Zootaxa 5072 (5), pp. 401-438 : 421-424 421-424
Marilia parallela     Morse, John C., 2017, Lannapsyche and Marilia species of China (Trichoptera: Odontoceridae), Zootaxa 4320 (1), pp. 81-99 : 88-90 88-90
Phortica (Phortica) omega     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75 : 45-47 45-47
Amphinemura retusilobata   sp. n.  Mo, Raorao, Wang, Guoquan, Yang, Ding, Li, Weihai & Murányi, Dávid, 2020, Two new species of the Amphinemura sinensis group (Plecoptera: Nemouridae) from southern China, Zootaxa 4820 (2), pp. 337-350 : 338-342 338-342
Foenobethylus yunkaishanensis   sp. nov.  Li, Yang, Wang, Zheng, Chen, Hua-Yan & Luo, Shi-Xiao, 2022, Integrated taxonomy unveils three new species of Foenobethylus (Hymenoptera, Bethylidae) from China, Journal of Hymenoptera Research 89, pp. 89-108 : 89 89
Achalinus yunkaiensis   sp. nov.  Wang, Jian, Li, Yao, Zeng, Zhao-Chi, Lyu, Zhi-Tong, Sung, Yik-Hei, Li, You-Yu, Lin, Chao-Yu & Wang, Ying-Yong, 2019, A new species of the genus Achalinus from southwestern Guangdong Province, China (Squamata: Xenodermatidae), Zootaxa 4674 (4), pp. 471-481 : 474-479 474-479
Phortica (Phortica) foliata     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75 : 33-34 33-34
Amphinemura simifleurdelia   sp. n.  Mo, Raorao, Wang, Guoquan, Yang, Ding, Li, Weihai & Murányi, Dávid, 2020, Two new species of the Amphinemura sinensis group (Plecoptera: Nemouridae) from southern China, Zootaxa 4820 (2), pp. 337-350 : 343-346 343-346
Indonemoura scalprata     Mo, Raorao, Wang, Guoquan, Yang, Ding, Li, Weihai & Murányi, Dávid, 2021, Two new species and four unknown larvae of Amphinemurinae (Plecoptera, Nemouridae) from southern China, Zootaxa 5040 (1), pp. 77-101 : 94-96 94-96
Takydromus yunkaiensis   sp. nov.  Wang, Jian, Lyu, Zhi-Tong, Yang, Chen-Yu, Li, Yu-Long & Wang, Ying-Yong, 2019, A new species of the genus Takydromus (Squamata, Lacertidae) from southwestern Guangdong, China, ZooKeys 871, pp. 119-139 : 125-131 125-131