107.96667, 22.15: 10 Treatments

[ link ]

Cryptolechia infundibularis   sp. n.  Wang, Shuxia, 2006, The Cryptolechia Zeller (Lepidoptera: Oecophoridae) of China (III): Checklist and descriptions of new species, Zootaxa 1195, pp. 1-29 : 21-25 21-25
Cryptolechia fustiformis   sp. n.  Wang, Shuxia, 2006, The Cryptolechia Zeller (Lepidoptera: Oecophoridae) of China (III): Checklist and descriptions of new species, Zootaxa 1195, pp. 1-29 : 9-13 9-13
Semnostola magnifica     Xu, Zhang & Wang, Shuxia, 2006, A study of the genus Semnostola Diakonoff from China with the description of a new species (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), Zootaxa 1283 (1283), pp. 37-45 : 39 39
Dichomeris foliforma   sp. nov.  Zhao, Shengnan, Park, Kyu-Tek, Bae, Yang-Seop & Li, Houhun, 2017, Dichomeris Hübner, 1818 (Lepidoptera, Gelechiidae, Dichomeridinae) from Cambodia, including associated Chinese species, Zootaxa 4273 (2), pp. 216-234 : 221-222 221-222
Periacma siamensis     Wang, S. X. & Li, H. H., 2006, Review of the genus Periacma Meyrick (Lepidoptera, Oecophoridae) from China, with descriptions of four new species, Journal of Natural History 40 (41 - 43), pp. 2371-2393 : 2377-2378 2377-2378
Atkinsonia ignipicta     Wang, Shuxia, Guan, Wei & Sinev, Sergey Yu., 2016, Taxonomic study of the genus Atkinsonia Stainton, 1859 (Lepidoptera, Stathmopodidae) in China, with descriptions of two new species, Zootaxa 4208 (1) : -1 -1
Palumbina grandiunca   sp. nov.  Ga-Eun Lee 1, Houhun Li, Taeman Han & Haechul Park, 2018, A taxonomic review of the genus Palumbina Rondani, 1876 (Lepidoptera, Gelechiidae, Thiotrichinae) from China, with descriptions of twelve new species, Zootaxa 4414 (1), pp. 1-73 : 15-16 15-16
Spiradiclis liboensis   sp. nov.  Song, Xiao-Fei, Liu, Wen-Jian, Chen, Ao-Xue, Yao, Zheng-Ming, Lan, Hong-Bo & Wu, Lei, 2022, Spiradiclis liboensis (Rubiaceae), a new species from limestone mountain areas in Guizhou, China, PhytoKeys 204, pp. 73-81 : 73 73
Argyresthia (Argyresthia) kaoyaiensis     Liu, Tengteng, Wang, Shuxia & Li, Houhun, 2017, Review of the genus Argyresthia Hübner, [1825] (Lepidoptera: Yponomeutoidea: Argyresthiidae) from China, with descriptions of forty-three new species, Zootaxa 4292 (1), pp. 1-135 : 71-72 71-72
Argyresthia (Argyresthia) ellipsoidea   sp. nov.  Liu, Tengteng, Wang, Shuxia & Li, Houhun, 2017, Review of the genus Argyresthia Hübner, [1825] (Lepidoptera: Yponomeutoidea: Argyresthiidae) from China, with descriptions of forty-three new species, Zootaxa 4292 (1), pp. 1-135 : 73 73