107.8966, 21.907: 18 Treatments

[link]

Nyctiophylax (Nyctiophylax) amphonion     Zhong, Hua, Yang, Lian-Fang & Morse, John C., 2014, The genus Nyctiophylax Brauer in China (Trichoptera, Polycentropodidae), Zootaxa 3846 (2), pp. 273-284: 282 282
Nyctiophylax (Paranyctiophylax) crinalis   n. sp.  Zhong, Hua, Yang, Lian-Fang & Morse, John C., 2014, The genus Nyctiophylax Brauer in China (Trichoptera, Polycentropodidae), Zootaxa 3846 (2), pp. 273-284: 274-275 274-275
Plecoptera   sp. nov.  Mo, Raorao, Yao, Gang, Wang, Guoquan & Li, Weihai, 2019, One new species and one new Chinese record of Neoperla (Plecoptera: Perlidae) from Mount Shiwandashan of the Guangxi Zhuang Autonomous Region of southern China, Zootaxa 4652 (3), pp. 497-506: 498 498
Plecoptera   sp. nov.  Mo, Raorao, Wang, Guoquan, Yang, Ding & Li, Weihai, 2018, Two new species of the Rhopalopsole magnicerca group (Plecoptera: Leuctridae) from China, Zootaxa 4388 (3), pp. 444-450: 445-447 445-447
Furcaperla     Yan, Yanhua, Li, Mengyu & Li, Weihai, 2021, Taxonomic notes on the genus Furcaperla (Plecoptera: Perlidae) from China, Zootaxa 5071 (3), pp. 427-436: 435 435
Plecoptera   sp. nov.  Yang, Juan, Zhang, Sujiong & Li, Weihai, 2017, Description of two new species of the Neoperla montivaga group (Plecoptera: Perlidae) from Guangxi Zhuang Autonomous Region, China, Zootaxa 4238 (3), pp. 385-394: 386-389 386-389
Plecoptera     Li, Weihai, Murányi, Dávid, Gamboa, Maribet, Yang, Ding & Watanabe, Kozo, 2017, New species and records of Leuctridae (Plecoptera) from Guangxi, China, on the basis of morphological and molecular data, with emphasis on Rhopalopsole, Zootaxa 4243 (1), pp. 165-176: 173 173
Coleoptera   sp. n.  Fabrizi, Silvia, Liu, Wan-Gang, Bai, Ming, Yang, Xing-Ke & Ahrens, Dirk, 2021, A monograph of the genus Maladera Mulsant & Rey, 1871 of China (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Sericini), Zootaxa 4922 (1), pp. 1-400: 266-267 266-267
Amphinemura tulipa   sp. n.  Mo, Raorao, Wang, Guoquan, Yang, Ding, Li, Weihai & Murányi, Dávid, 2021, Two new species and four unknown larvae of Amphinemurinae (Plecoptera, Nemouridae) from southern China, Zootaxa 5040 (1), pp. 77-101: 86-89 86-89
Plecoptera   sp. nov.  Li, Weihai, Murányi, Dávid, Gamboa, Maribet, Yang, Ding & Watanabe, Kozo, 2017, New species and records of Leuctridae (Plecoptera) from Guangxi, China, on the basis of morphological and molecular data, with emphasis on Rhopalopsole, Zootaxa 4243 (1), pp. 165-176: 170-172 170-172
Laccophilus komareki   new species  Hájek, Jiří & Brancucci, Michel, 2015, A taxonomic review of the Oriental Laccophilus javanicus species group (Coleoptera: Dytiscidae), Raffles Bulletin of Zoology 63, pp. 309-326: 320-321 320-321
Coleoptera   sp. n.  Fabrizi, Silvia, Liu, Wan-Gang, Bai, Ming, Yang, Xing-Ke & Ahrens, Dirk, 2021, A monograph of the genus Maladera Mulsant & Rey, 1871 of China (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae: Sericini), Zootaxa 4922 (1), pp. 1-400: 232-233 232-233
Amphinemura hamiornata     Mo, Raorao, Wang, Guoquan, Yang, Ding, Li, Weihai & Murányi, Dávid, 2021, Two new species and four unknown larvae of Amphinemurinae (Plecoptera, Nemouridae) from southern China, Zootaxa 5040 (1), pp. 77-101: 80-82 80-82
Plecoptera   sp. nov.  Yang, Juan, Zhang, Sujiong & Li, Weihai, 2017, Description of two new species of the Neoperla montivaga group (Plecoptera: Perlidae) from Guangxi Zhuang Autonomous Region, China, Zootaxa 4238 (3), pp. 385-394: 389 389
Plecoptera     Mo, Raorao, Yao, Gang, Wang, Guoquan & Li, Weihai, 2019, One new species and one new Chinese record of Neoperla (Plecoptera: Perlidae) from Mount Shiwandashan of the Guangxi Zhuang Autonomous Region of southern China, Zootaxa 4652 (3), pp. 497-506: 498-501 498-501
Nemania diffusa     Pi, Yin Hui, Long, Si Han, Wu, You Peng, Liu, Li Li, Lin, Yan, Long, Qing De, Kang, Ji Chuan, Kang, Ying Qian, Chang, Chu Rui, Shen, Xiang Chun, Wijayawardene, Nalin N., Zhang, Xu & Li, Qi Rui, 2021, A taxonomic study of Nemania from China, with six new species, MycoKeys 83, pp. 39-67: 39 39
Anomala imperialis     Zorn, Carsten, Kobayashi, Hirokazu & Wada, Kaoru, 2017, Notes on the genus Anomala SAMOUELLE, 1819 (Coleoptera, Scarabaeidae, Rutelinae) in Vietnam and neighboring regions: eight new species and faunistic records, Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 67 (2), pp. 325-352: 342 342
Anomala aulax     Zorn, Carsten, Kobayashi, Hirokazu & Wada, Kaoru, 2017, Notes on the genus Anomala SAMOUELLE, 1819 (Coleoptera, Scarabaeidae, Rutelinae) in Vietnam and neighboring regions: eight new species and faunistic records, Beiträge Zur Entomologie = Contributions to Entomology 67 (2), pp. 325-352: 338 338