Wang, Hanping, Wang, Lizhi & Li, Xiaochen, 2007, Tardigrades from Guizhou Province (China) with description of a new species of genus Doryphoribius (Tardigrada: Hypsibiidae)

Wang, Hanping, Wang, Lizhi & Li, Xiaochen, 2007, Tardigrades from Guizhou Province (China) with description of a new species of genus Doryphoribius (Tardigrada: Hypsibiidae), Zootaxa 1626, pp. 59-67

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.179303

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.179303

document provided by

Plazi