Phryganogryllacris, Taxa Only, Exact Match: 35 Treatments

[ more ] [ link ]

Phryganogryllacris fanjingshanensis   sp. nov.  Li, Miaomiao, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2016, Four new species of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera, Gryllacrididae, Gryllacridinae) in China, Zootaxa 4127 (2), pp. 376-382 : 382 382
Phryganogryllacris flavistria   sp. nov.  Pang, Siyu, Zhang, Qianwen & Bian, Xun, 2023, Contribution to the knowledge of Chinese Gryllacrididae (Orthoptera) XX: New descriptions from Guangxi and Guizhou, Zootaxa 5357 (1), pp. 121-130 : 126-129 126-129
Phryganogryllacris key    Ingrisch, Sigfrid, 2018, New taxa and records of Gryllacrididae (Orthoptera, Stenopelmatoidea) from South East Asia and New Guinea with a key to the genera, Zootaxa 4510 (1), pp. 1-278 : 16-24 16-24
Phryganogryllacris hubeiensis   sp. nov.  Li, Miaomiao, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2016, Four new species of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera, Gryllacrididae, Gryllacridinae) in China, Zootaxa 4127 (2), pp. 376-382 : 378-379 378-379
Phryganogryllacris   sp. nov.  Ingrisch, Sigfrid, 2018, New taxa and records of Gryllacrididae (Orthoptera, Stenopelmatoidea) from South East Asia and New Guinea with a key to the genera, Zootaxa 4510 (1), pp. 1-278 : 232 232
Phryganogryllacris     Tan, Ming Kai & Abdul Wahab, Rodzay bin Haji, 2018, Preliminary study on the diversity of Orthoptera from Kuala Belalong Field Studies Centre, Brunei Darussalam, Borneo, Journal of Orthoptera Research 27 (2), pp. 119-142 : 119 119
Phryganogryllacris     Ingrisch, Sigfrid, 2018, New taxa and records of Gryllacrididae (Orthoptera, Stenopelmatoidea) from South East Asia and New Guinea with a key to the genera, Zootaxa 4510 (1), pp. 1-278 : 231 231
Phryganogryllacris     Bian, Xun, Liu, Jing & Yang, Zizhong, 2021, Anotated Checklist of Chinese Ensifera: The Gryllacrididae, Zootaxa 4969 (2), pp. 201-254 : 237 237
Phryganogryllacris brevipennis   sp. nov.  Li, Miaomiao, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2016, Four new species of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera, Gryllacrididae, Gryllacridinae) in China, Zootaxa 4127 (2), pp. 376-382 : 377-378 377-378
Phryganogryllacris phryganoides subsp. thailandensis     Ingrisch, Sigfrid, 2018, New taxa and records of Gryllacrididae (Orthoptera, Stenopelmatoidea) from South East Asia and New Guinea with a key to the genera, Zootaxa 4510 (1), pp. 1-278 : 237 237
Phryganogryllacris sigillata   sp. nov.  Li, Miaomiao, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2016, Four new species of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera, Gryllacrididae, Gryllacridinae) in China, Zootaxa 4127 (2), pp. 376-382 : 379-381 379-381
Phryganogryllacris brevixipha     Li, Miao-Miao, Fang, Yan, Liu, Xian-Wei & Li, Kai, 2014, Taxonomic revision of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera: Gryllacrididae) from China, Zoological Systematics 39 (4), pp. 507-519 : 510 510
Phryganogryllacris parva   sp. nov.  Li, Miao-Miao, Fang, Yan, Liu, Xian-Wei & Li, Kai, 2014, Taxonomic revision of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera: Gryllacrididae) from China, Zoological Systematics 39 (4), pp. 507-519 : 513 513
Phryganogryllacris sichuanensis   sp. nov.  Li, Miao-Miao, Fang, Yan, Liu, Xian-Wei & Li, Kai, 2014, Taxonomic revision of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera: Gryllacrididae) from China, Zoological Systematics 39 (4), pp. 507-519 : 510-511 510-511
Phryganogryllacris subrectis     Li, Miao-Miao, Fang, Yan, Liu, Xian-Wei & Li, Kai, 2014, Taxonomic revision of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera: Gryllacrididae) from China, Zoological Systematics 39 (4), pp. 507-519 : 508-510 508-510
Phryganogryllacris nivea     Cadena-Castañeda, Oscar J., 2019, A proposal towards classification of the Raspy Crickets (Orthoptera: Stenopelmatoidea: Gryllacrididae) with zoogeographical comments: An initial contribution to the higher classification of the Gryllacridines, Zootaxa 4605 (1), pp. 1-100 : 90 90
Phryganogryllacris     Li, Miaomiao, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2016, Four new species of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera, Gryllacrididae, Gryllacridinae) in China, Zootaxa 4127 (2), pp. 376-382 : 376 376
Phryganogryllacris decempunctata     Li, Miao-Miao, Fang, Yan, Liu, Xian-Wei & Li, Kai, 2014, Taxonomic revision of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera: Gryllacrididae) from China, Zoological Systematics 39 (4), pp. 507-519 : 513-515 513-515
Phryganogryllacris interrupta   sp. nov.  Li, Miao-Miao, Fang, Yan, Liu, Xian-Wei & Li, Kai, 2014, Taxonomic revision of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera: Gryllacrididae) from China, Zoological Systematics 39 (4), pp. 507-519 : 517 517
Phryganogryllacris sheni     Li, Miao-Miao, Fang, Yan, Liu, Xian-Wei & Li, Kai, 2014, Taxonomic revision of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera: Gryllacrididae) from China, Zoological Systematics 39 (4), pp. 507-519 : 511 511
Phryganogryllacris xiai     Li, Miao-Miao, Fang, Yan, Liu, Xian-Wei & Li, Kai, 2014, Taxonomic revision of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera: Gryllacrididae) from China, Zoological Systematics 39 (4), pp. 507-519 : 515-517 515-517
Phryganogryllacris unicolor     Li, Miao-Miao, Fang, Yan, Liu, Xian-Wei & Li, Kai, 2014, Taxonomic revision of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera: Gryllacrididae) from China, Zoological Systematics 39 (4), pp. 507-519 : 511-512 511-512
Phryganogryllacris truncata   sp. nov.  Li, Miao-Miao, Fang, Yan, Liu, Xian-Wei & Li, Kai, 2014, Taxonomic revision of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera: Gryllacrididae) from China, Zoological Systematics 39 (4), pp. 507-519 : 513 513
Phryganogryllacris longicerca   sp. nov.  Li, Miao-Miao, Fang, Yan, Liu, Xian-Wei & Li, Kai, 2014, Taxonomic revision of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera: Gryllacrididae) from China, Zoological Systematics 39 (4), pp. 507-519 : 517-519 517-519
Phryganogryllacris     Yin, Zi-Xu, Wang, Guo-Li & Shen, Zi-Hao, 2021, A new mesopterous species of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera Gryllacrididae: Hyperbaeninae) from Shandong, China, Zootaxa 4915 (2), pp. 282-288 : 285 285
Phryganogryllacris unicolor     He, Zhu-Qing, Yin, Zi-Xu, Hu, Tian-Hao, Huo, Qing-Bo & Liu, Xing-Yue, 2023, The northernmost record of macropterous Gryllacrididae species in the world, Zootaxa 5339 (4), pp. 397-400 : 398-399 398-399
Phryganogryllacris truncata   sp. nov.  Pang, Siyu, Zhang, Qianwen & Bian, Xun, 2023, Contribution to the knowledge of Chinese Gryllacrididae (Orthoptera: Ensifera: Stenopelmatoidea) XXII: New descriptions from Southwest China, Zootaxa 5374 (4), pp. 487-504 : 502-504 502-504
Phryganogryllacris gialaiensis subsp. fovealis   subsp. nov.  Ingrisch, Sigfrid, 2018, New taxa and records of Gryllacrididae (Orthoptera, Stenopelmatoidea) from South East Asia and New Guinea with a key to the genera, Zootaxa 4510 (1), pp. 1-278 : 234-235 234-235
Phryganogryllacris mellii     Li, Miao-Miao, Fang, Yan, Liu, Xian-Wei & Li, Kai, 2014, Taxonomic revision of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera: Gryllacrididae) from China, Zoological Systematics 39 (4), pp. 507-519 : 515 515
Phryganogryllacris key    Bian, Xun, Liu, Jing & Yang, Zizhong, 2021, Anotated Checklist of Chinese Ensifera: The Gryllacrididae, Zootaxa 4969 (2), pp. 201-254 : 237-238 237-238
Phryganogryllacris truncilamina   nom. nov.  Bian, Xun, 2023, Contribution to the knowledge of Chinese Gryllacrididae (Orthoptera: Ensifera: Stenopelmatoidea) XXIV: Update on the Raspy Cricket species’ checklist with some comments, Zootaxa 5383 (4), pp. 585-593 : 585 585
Phryganogryllacris   sp. nov.  Ingrisch, Sigfrid, 2018, New taxa and records of Gryllacrididae (Orthoptera, Stenopelmatoidea) from South East Asia and New Guinea with a key to the genera, Zootaxa 4510 (1), pp. 1-278 : 235-237 235-237
Phryganogryllacris key    Li, Miaomiao, Liu, Xianwei & Li, Kai, 2016, Four new species of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera, Gryllacrididae, Gryllacridinae) in China, Zootaxa 4127 (2), pp. 376-382 : 377 377
Phryganogryllacris laoshanica   sp. nov.  Yin, Zi-Xu, Wang, Guo-Li & Shen, Zi-Hao, 2021, A new mesopterous species of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera Gryllacrididae: Hyperbaeninae) from Shandong, China, Zootaxa 4915 (2), pp. 282-288 : 285-287 285-287
Phryganogryllacris key    Li, Miao-Miao, Fang, Yan, Liu, Xian-Wei & Li, Kai, 2014, Taxonomic revision of the genus Phryganogryllacris (Orthoptera: Gryllacrididae) from China, Zoological Systematics 39 (4), pp. 507-519 : 508 508

[ more ] [ link ]