Manzo, Rosa M., Rizzuto, Susana & Martínez, Pablo A., 2019, Oribatid mites (Acari: Oribatida) from the Patagonian steppe, Argentina

Manzo, Rosa M., Rizzuto, Susana & Martínez, Pablo A., 2019, Oribatid mites (Acari: Oribatida) from the Patagonian steppe, Argentina, Zootaxa 4686 (2), pp. 241-252

publication ID

document provided by

Plazi

Aphelacarus     245
Sellnickochthonius     246
Camisia     246
Hypovertex     246-247
Haplochthonius (Haplochthonius)     246
Cosmochthonius     246
Banksinoma     247-248
Anderemaeus     247
Pheroliodes     247
Licnodamaeus     247
Subiasella     248
Oppiella     248
Austroppia     248
Microppia     248
Tuxenia     249
Lanceoppia (Baioppia)     249
Tectocepheus     249
Gerloubia (Monophauloppia)     249