Di, Zhi-Yong, Cao, Zhi-Jian, Wu, Ying-Liang, Zhu, Lin, Liu, Hui & Li, Wen-Xin, 2013, The scorpions of Hainan Island, China (Arachnida: Scorpiones)

Di, Zhi-Yong, Cao, Zhi-Jian, Wu, Ying-Liang, Zhu, Lin, Liu, Hui & Li, Wen-Xin, 2013, The scorpions of Hainan Island, China (Arachnida: Scorpiones), Euscorpius 153, pp. 1-22

publication ID

1536-9307

document provided by

Felipe