Humala, Andrei E. & Reshchikov, Alexey, 2014, Ichneumonidae (Hymenoptera) species new to the fauna of Norway

Humala, Andrei E. & Reshchikov, Alexey, 2014, Ichneumonidae (Hymenoptera) species new to the fauna of Norway, Biodiversity Data Journal 2, pp. 1047-1047

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.2.e1047

document provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

Tersilochinae     1047
Euporizon     1047
Tersilochus     1047
Epistathmus     1047
Podoschistus     1047
Pionini     1047
Mesoleiini     1047
Exenterini     1047
Poemeniinae     1047
Banchinae     1047
Woldstedtius     1047
Saotis     1047
Asthenara     1047
Ephialtini     1047
Coleocentrini     1047
Homaspis     1047
Ateleute     1047
Synoecetes     1047
Tersilochus     1047
Cylloceria     1047
Ctenopelmatini     1047
Perilissus     1047
Saotis     1047
Diaparsis     1047
Syrphoctonus     1047
Perilissini     1047
Cryptinae     1047
Sympherta     1047
Pimplini     1047
Cylloceriinae     1047
Exochus     1047
Syndipnus     1047
Coleocentrus     1047
Glyptorhaestus     1047
Nanodiaparsis     1047
Leptocampoplex     1047
Eridolius     1047
Trematopygus     1047
Eridolius     1047
Sympherta     1047
Exochus     1047
Polyblastus     1047
Glyptini     1047
Euryproctus     1047
Euryproctini     1047
Sussaba     1047
Lethades     1047
Polycinetis     1047
Gelanes     1047
Adelognathinae     1047
Adelognathus     1047
Ctenopelmatinae     1047
Delomeristini     1047
Sympherta     1047
Ichneumoninae     1047
Campopleginae     1047
Rhaestus     1047
Patrocloides     1047
Delomerista     1047
Sympherta     1047
Triclistus     1047
Exochus     1047
Adelognathus     1047
Pimplinae     1047
Itoplectis     1047
Diaparsis     1047
Trematopygus     1047
Cryptini     1047
Ctenopelma     1047
Adelognathus     1047
Metopiinae     1047
Exenterus     1047
Ctenopelma     1047
Diplazontinae     1047
Homotropus     1047
Ctenopelma     1047
Syrphophilus     1047
Exochus     1047
Xylophylax     1047
Glypta     1047
Ctenopelma     1047
Tryphonini     1047
Schizopyga     1047
Saotis     1047
Neoxorides     1047
Acaenitinae     1047
Diplazon     1047
Ichneumonini     1047
Tryphoninae     1047