Ng, Casey Keat Chuan, Lim, Teow Yeong, Ahmad, Amirrudin & Khaironizam, Md Zain, 2019, Provisional checklist of freshwater fish diversity and distribution in Perak, Malaysia, and some latest taxonomic concerns

Ng, Casey Keat Chuan, Lim, Teow Yeong, Ahmad, Amirrudin & Khaironizam, Md Zain, 2019, Provisional checklist of freshwater fish diversity and distribution in Perak, Malaysia, and some latest taxonomic concerns, Zootaxa 4567 (3), pp. 515-545

publication ID

document provided by

Plazi

Fluvitrygon signifer     518
Anguillidae     518
Syncrossus hymenophysa     519
Scleropages formosus     519
Chitala lopis     519
Acantopsis dialuzona     519
Aperioptus pictorius     519
Lepidocephalichthys furcatus     519
Notopterus notopterus     519
Clupeichthys perakensis     519
Homalopteroides smithi     520
Pangio anguillaris     520
Pangio cuneovirgata     520
Pangio muraeniformis     520
Balitoropsis zollingeri     520
Homaloptera ogilviei     520
Pangio semicincta     520
Homaloptera parclitella     520
Nemacheilus paucimaculatus     520-521
Lepidocephalichthys hasselti     520
Lepidocephalichthys tomaculum     520
Homalopteroides tweediei     520
Neohomaloptera johorensis     520
Barbichthys laevis     521
Barbodes banksi     521
Nemacheilus selangoricus     521
Barbodes binotatus     521
Balantiocheilos melanopterus     521
Barbonymus gonionotus     522
Crossocheilus obscurus     522
Cyclocheilichthys apogon     522
Barbodes lateristriga     522
Barbonymus schwanefeldii     522
Crossocheilus oblongus     522
Barbonymus altus     522
Hampala macrolepidota     523
Cyclocheilichthys armatus     523
Labeo rohita     523
Labiobarbus leptocheilus     523
Lobocheilos rhabdoura     523
Cyprinus carpio     523
Desmopuntius hexazona     523
Cyclocheilichthys repasson     523
Hypsibarbus birtwistlei     523
Cyclocheilichthys heteronema     523
Desmopuntius johorensis     523
Garra cambodgiensis     523
Epalzeorhynchos kalopterum     523
Mystacoleucus obtusirostris     524
Neolissochilus soroides     524
Osteochilus microcephalus     524
Osteochilus spilurus     524
Osteochilus scapularis     524
Osteochilus vittatus     524
Osteochilus waandersii     524
Osteochilus melanopleura     524
Paedocypris     524
Systomus rubripinnis     525
Thynnichthys thynnoides     525
Probarbus jullieni     525
Puntigrus partipentazona     525
Puntioplites bulu     525
Poropuntius normani     525
Tor tambra     525
Rasbora dusonensis     526
Boraras maculatus     526
Brevibora dorsiocellata     526
Danio tweediei     526
Devario regina     526
Esomus metallicus     526
Rasbora bankanensis     526
Rasbora borapetensis     526
Rasbora cephalotaenia     526
Malayochela maassi     526
Laubuka siamensis     526
Luciosoma setigerum     526
Rasbora einthovenii     526
Luciosoma trinema     526
Rasbora paucisqualis     527
Rasbora tornieri     527
Rasbora trilineata     527
Rasbora vulgaris     527
Trigonopoma gracile     527
Trigonopoma pauciperforatum     527
Rasbora myersi     527
Rasbora kalochroma     527
Trigonostigma heteromorpha     527
Leptobarbus rubripinna     527
Hypophthalmichthys nobilis     527
Parachela hypophthalmus     528
Parachela maculicauda     528
Parachela oxygastroides     528
Oxygaster anomalura     528
Macrochirichthys macrochirus     528
Batasio fluviatilis     529
Chaca bankanensis     529
Piaractus brachypomus     529
Hemibagrus     529
Hemibagrus wyckii     529
Leiocassis micropogon     529
Toxabramis houdemeri     529
Hemibagrus divaricatus     529
Leiocassis poeciloptera     530
Mystus wolffii     530
Pseudomystus leiacanthus     530
Acrochordonichthys rugosus     530
Parakysis verrucosus     530
Amblyceps foratum     530
Glyptothorax fuscus     530
Glyptothorax schmidti     530-531
Mystus castaneus     530
Mystus gulio     530
Mystus singaringan     530
Clarias batrachus     531-532
Pangasianodon hypophthalmus     531
Pangasius nasutus     531
Pseudolais micronemus     531
Kryptopterus macrocephalus     531
Ompok siluroides     531
Ompok fumidus     531
Ompok rhadinurus     531
Silurichthys indragiriensis     531
Silurichthys schneideri     531
Wallago leerii     531
Brachygobius sabanus     532
Clarias leiacanthus     532
Clarias macrocephalus     532
Doryichthys martensii     532
Clarias nieuhofii     532
Clarias gariepinus     532
Pterygoplichthys disjunctivus     532
Doryichthys deokhatoides     532
Oxyeleotris marmorata     532
Pseudogobiopsis oligactis     533
Redigobius bikolanus     533
Mastacembelus erythrotaenia     533
Mastacembelus favus     533
Mastacembelus notophthalmus     533
Macrognathus maculatus     533
Eugnathogobius siamensis     533
Glossogobius giuris     533
Macrognathus circumcinctus     533
Macrognathus tapirus     533
Anabas testudineus     534
Helostoma temminckii     534
Belontia hasselti     534
Betta bellica     534
Betta imbellis     534
Betta hipposideros     534
Betta pugnax     534
Mastacembelus tinwini     534
Monopterus javanensis     534
Mastacembelus unicolor     534
Luciocephalus pulcher     535
Channa gachua     535
Channa lucius     535
Sphaerichthys osphromenoides     535
Trichopodus leerii     535
Trichopodus pectoralis     535
Trichopsis vittata     535
Parosphromenus rubrimontis     535
Osphronemus goramy     535
Channa marulioides     536
Nandus nebulosus     536
Pristolepis fasciata     536
Pristolepis grootii     536
Cichla monoculus     536
Channa melasoma     536
Channa micropeltes     536
Channa striata     536
Oreochromis niloticus     536
Mayaheros urophthalmus     536
Aplocheilus armatus     537
Phenacostethus smithi     537
Dermogenys collettei     537
Poecilia reticulata     537
Xenentodon canciloides     537
Datnioides polota     538
Parambassis siamensis     538
Auriglobus modestus     538
Auriglobus nefastus     538
Pao leiurus     538
Pao palembangensis     538
Hemirhamphodon pogonognathus     538