An, Jiandong, Huang, Jiaxing, Shao, Youquan, Zhang, Shiwen, Wang, Biao, Liu, Xinyu, Wu, Jie & Williams, Paul H., 2014, The bumblebees of North China (Apidae, Bombus Latreille)

An, Jiandong, Huang, Jiaxing, Shao, Youquan, Zhang, Shiwen, Wang, Biao, Liu, Xinyu, Wu, Jie & Williams, Paul H., 2014, The bumblebees of North China (Apidae, Bombus Latreille), Zootaxa 3830 (1), pp. 1-89

publication ID

document provided by

Plazi

Bombus key    11-15
Bombus key    16-20
Mendacibombus     20-21
Mendacibombus     21-22
Subterraneobombus     22
Subterraneobombus     22-23
Subterraneobombus     23-24
Subterraneobombus     24-25
Subterraneobombus     25
Subterraneobombus     25
Megabombus     26-27
Megabombus     27
Megabombus     28
Megabombus     29
Megabombus     29
Megabombus     30
Megabombus     31
Megabombus   s. l.  31
Megabombus     32-33
Thoracobombus     33-34
Megabombus     33
Thoracobombus     34-35
Thoracobombus     35-36
Thoracobombus     36-37
Thoracobombus     36
Thoracobombus     37
Thoracobombus     38-39
Thoracobombus     39
Thoracobombus     40
Thoracobombus     40-41
Thoracobombus     41
Thoracobombus     42-43
Thoracobombus   s. l.  43
Thoracobombus     44
Thoracobombus     44-45
Thoracobombus     45
Psithyrus     45
Psithyrus     46
Psithyrus     47
Psithyrus     47-48
Psithyrus     48
Psithyrus     48
Psithyrus     49
Psithyrus     49-50
Psithyrus     50-51
Psithyrus     51
Psithyrus     51
Psithyrus     52
Psithyrus     52-53
Psithyrus     53
Pyrobombus     54
Pyrobombus     54-55
Pyrobombus     55
Pyrobombus     56-57
Pyrobombus     56
Pyrobombus     57-58
Pyrobombus     58-59
Pyrobombus     59-60
Pyrobombus     59
Bombus     60-61
Bombus     61
Bombus     62-63
Bombus     63-64
Bombus     63
Bombus     64-65
Bombus     65-66
Bombus     66-67
Alpigenobombus     67
Alpigenobombus     68
Alpigenobombus     69
Alpigenobombus     69
Melanobombus     70-71
Melanobombus     71
Melanobombus     71-72
Melanobombus     73-74
Melanobombus     74
Melanobombus     74-75
Sibiricobombus     75-76
Sibiricobombus     76