Crespo, Luis C., Boieiro, Mario, Cardoso, Pedro, Aguiar, Carlos A. S., Amorim, Isabel R., Barrinha, Carla, Borges, Paulo A. V., Menezes, Dilia, Pereira, Fernando, Rego, Carla, Ribeiro, Servio, Silva, Israel F. & Serrano, Artur R. M., 2014, Spatial distribution of Madeira Island Laurisilva endemic spiders (Arachnida: Araneae)

Crespo, Luis C., Boieiro, Mario, Cardoso, Pedro, Aguiar, Carlos A. S., Amorim, Isabel R., Barrinha, Carla, Borges, Paulo A. V., Menezes, Dilia, Pereira, Fernando, Rego, Carla, Ribeiro, Servio, Silva, Israel F. & Serrano, Artur R. M., 2014, Spatial distribution of Madeira Island Laurisilva endemic spiders (Arachnida: Araneae), Biodiversity Data Journal 2, pp. 1051-1051

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.2.e1051

document provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

Frontinellina     1051
Meioneta     1051
Philodromus     1051
Frontiphantes     1051
Pellenes     1051
Palliduphantes     1051
Ero     1051
Clubiona     1051
Cryptachaea     1051
Poeciloneta     1051
Entelecara     1051
Pardosa     1051
Lathys     1051
Macarophaeus     1051
Thanatus     1051
Macaroeris     1051
Steatoda     1051
Chalcoscirtus     1051
Hahnia     1051
Lepthyphantes     1051
Meta     1051
Ceratinopsis     1051
Diplostyla     1051
Lepthyphantes     1051
Paidiscura     1051
Microctenonyx     1051
Theridion     1051
Turinyphia     1051
Haplodrassus     1051
Ceratinopsis     1051
Theridion     1051
Dipoenata     1051
Trogloneta     1051
Tenuiphantes     1051
Enoplognatha     1051
Misumena     1051
Centromerus     1051
Microlinyphia     1051
Zygiella     1051
Xysticus     1051
Nigma     1051
Macaroeris     1051
Rugathodes     1051
Zelotes     1051
Zodarion     1051
Ceratinopsis     1051
Cheiracanthium     1051
Tetragnatha     1051
Micaria     1051
Typhochrestus     1051
Episinus     1051