Enushchenko, Ilya V. & Semenov, Viktor B., 2016, A review of the genus Gyrophaena Mannerheim 1830 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Gyrophaenina) of the Caucasus and adjacent territories

Enushchenko, Ilya V. & Semenov, Viktor B., 2016, A review of the genus Gyrophaena Mannerheim 1830 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Gyrophaenina) of the Caucasus and adjacent territories, Zootaxa 4126 (3), pp. 301-337

publication ID

document provided by

Plazi