Broad, Gavin R., 2016, Checklist of British and Irish Hymenoptera - Ichneumonidae

Broad, Gavin R., 2016, Checklist of British and Irish Hymenoptera - Ichneumonidae, Biodiversity Data Journal 4, pp. 9042-9042

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.4.e9042

document provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

Adelognathus     9042
Eristicus     9042
Meloboris     9042
Diadegma     9042
Euceros     9042
Asyncrita     9042
Gelis     9042
Stibeutes     9042
Phygadeuon     9042
Polysphincta     9042
Ghilaromma     9042
Mesochorus     9042
Campoplex     9042
Diadegma     9042
Campoplex     9042
Schizopyga     9042
Polyblastus     9042
Hyposoter     9042
Triclistus     9042
Mesoleius     9042
Proclitus     9042
Blapsidotes     9042
Synoecetes     9042
Phygadeuon     9042
Stibeutes     9042
Periope     9042
Coelichneumon     9042
Gelis     9042
Hemiteles     9042
Gelis     9042
Triclistus     9042
Phobocampe     9042
Hypsicera     9042
Eurytyloides     9042
Campoletis     9042
Gnathochorisis     9042
Eridolius     9042
Coelichneumon     9042
Habronyx     9042
Ceratophygadeuon     9042
Mesoleius     9042
Chorinaeus     9042
Barytarbes     9042
Cratichneumon     9042
Diadegma     9042
Astiphromma     9042
Thymaris     9042
DIACRITINAE     9042
Priopoda     9042
Triptognathus     9042
Polyrhembia     9042
Diadegma     9042
Atractodes     9042
Exephanes     9042
Neopimpla     9042
Atractodes     9042
Habronyx     9042
CTENOPELMATINI     9042
Cremnodes     9042
Olesicampe     9042
Acrolyta     9042
Rhorus     9042
Thyrateles     9042
Euporizon     9042
Glypta     9042
Orthocentrus     9042
Acrolyta     9042
Casinaria     9042
Medophron     9042
Gunomeria     9042
Pseudorhyssa     9042
Scambus     9042
Dolichomitus     9042
Platylabops     9042
Poecilostictus     9042
Diadegma     9042
Clistopyga     9042
Trematopygodes     9042
Enicospilus     9042
Campoplex     9042
Ctenochira     9042
Exyston     9042
Phygadeuon     9042
Cidaphus     9042
Clistopyga     9042
Hyposoter     9042
Synosis     9042
Opheltes     9042
Medophron     9042
Gnathochorisis     9042
Pimpla     9042
Trogus     9042
Tranosemella     9042
Bathyplectes     9042
Alloplasta     9042
Blapsidotes     9042
Tycherus     9042
Hyposoter     9042
Zaglyptus     9042
Rhaestus     9042
Scambus     9042
Polyblastus     9042
Homotropus     9042
Ichneumon     9042
Mesochorus     9042
Lamachus     9042
Trichomma     9042
Platylabus     9042
Paraperithous     9042
Enicospilus     9042
Perilissus     9042
Hyposoter     9042
Synodites     9042
Trichomma     9042
Aclastus     9042
Thrybius     9042
Lissonota     9042
Dirophanes     9042
Peltastes     9042
Polyblastus     9042
Diadegma     9042
Campocraspedon     9042
Glyptorhaestus     9042
Tryphon     9042
Aclastus     9042
Alexeter     9042
Neorhacodes     9042
Temelucha     9042
Mesochorus     9042
Coelichneumon     9042
Paropheltes     9042
Sympherta     9042
Probolus     9042
Olesicampe     9042
Agrypon     9042
Asyncrita     9042
Cidaphus     9042
Hadrodactylus     9042
Agrypon     9042
Crypteffigies     9042
Euryproctus     9042
Uchidella     9042
Pleolophus     9042
Dichrogaster     9042
Mesochorus     9042
Tycherus     9042
MESOLEIINI     9042
Endasys     9042
Ichneumon     9042
Allophroides     9042
Perilissus     9042
Stibeutes     9042
Campoplex     9042
Cymodusa     9042
Rhorus     9042
Phaeogenes     9042
Itoplectis     9042
PIMPLINAE     9042
Probles     9042
Asyncrita     9042
Symboethus     9042
Spilothyrateles     9042
Diaparsis     9042
Glypta     9042
Glypta     9042
Ischnus     9042
Gonolochus     9042
Mesochorus     9042
Dolichochorus     9042
Coelichneumon     9042
Diadromus     9042
Exephanes     9042
Paraethecerus     9042
Cremastus     9042
Grasseiteles     9042
Dicaelotus     9042
PIMPLINI     9042
Aconias     9042
Lissonota     9042
Mesochorus     9042
Homotherus     9042
Glypta     9042
Semimesoleius     9042
Hadrodactylus     9042
Synodites     9042
Asthenolabus     9042
Olesicampe     9042
Gelis     9042
Reclinervellus     9042
Tycherus     9042
Sinophorus     9042
Campoplex     9042
Tycherus     9042
Colpognathus     9042
Polysphincta     9042
Tryphon     9042
Triclistus     9042
Mesoleius     9042
Trematopygus     9042
Chorinaeus     9042
Holomeristus     9042
Stenocrotaphon     9042
Stilpnus     9042
Spinolochus     9042
Campoletis     9042
Sulcarius     9042
Platylabops     9042
Zoophthorus     9042
Proclitus     9042
Mesoleptus     9042
Triclistus     9042
Glypta     9042
Barycnemis     9042
Glypta     9042
Apechthis     9042
Javra     9042
Eusterinx     9042
Labrossyta     9042
Mesoleptus     9042
Prosthodocis     9042
Mesoleptidea     9042
Hyposoter     9042
Ichneumon     9042
Lathrostizus     9042
Deuteroxorides     9042
Neotypus     9042
Lissonota     9042
Casinaria     9042
Theroscopus     9042
Hypamblys     9042
Dicaelotus     9042
Buathra     9042
Pimpla     9042
Dusona     9042
ORTHOCENTRINAE     9042
Schizopyga     9042
Phygadeuon     9042
Cryptopimpla     9042
Diplazon     9042
LYCORININAE     9042
Fossatyloides     9042
Melanoplex     9042
Bathythrix     9042
Gelis     9042
Hidryta     9042
Nematomicrus     9042
Cotiheresiarches     9042
Ctenochira     9042
Anisobas     9042
Tycherus     9042
Mesochorus     9042
Mesoleptus     9042
Schizopyga     9042
Coelichneumon     9042
Dirophanes     9042
Dusona     9042
Perispuda     9042
Mesochorus     9042
Zoophthorus     9042
Colpotrochia     9042
Stilbops     9042
Phradis     9042
Herpestomus     9042
Dusona     9042
Liotryphon     9042
Ateleute     9042
Eusterinx     9042
Asyncrita     9042
Allophroides     9042
Stenichneumon     9042
Labroctonus     9042
ALOMYINAE     9042
Hoplismenus     9042
Hadrodactylus     9042
Mesoleptidea     9042
Olesicampe     9042
Lissonota     9042
Netelia     9042
Exephanes     9042
Adelognathus     9042
Piogaster     9042
Barichneumon     9042
Cryptopimpla     9042
Hypsantyx     9042
Gelanes     9042
Cremastus     9042
Pimpla     9042
Gelis     9042
Gareila     9042
Himerta     9042
Aneuclis     9042
Microdiaparsis     9042
Mesoleptus     9042
Sphinctus     9042
Lissonota     9042
Lamachus     9042
Stenodontus     9042
Dentilabus     9042
Anisotacrus     9042
Triclistus     9042
Gnathochorisis     9042
Lissonota     9042
Dusona     9042
Phytodietus     9042
Ichneumon     9042
Echthronomas     9042
Eridolius     9042
Rhyssa     9042
Gnotus     9042
Exetastes     9042
Trychosis     9042
Excavarus     9042
Pimpla     9042
Phobocampe     9042
Campoletis     9042
Olesicampe     9042
Coelichneumon     9042
Cratichneumon     9042
Campodorus     9042
Lemophagus     9042
Uchidella     9042
Stenomacrus     9042
Barylypa     9042
Gelis     9042
Orthomiscus     9042
Collyria     9042
Javra     9042
Asthenolabus     9042
Cremnodes     9042
Dirophanes     9042
Coelichneumon     9042
Plectiscidea     9042
Oxyrrhexis     9042
Mesochorus     9042
Pleolophus     9042
Alexeter     9042
Neurateles     9042
Spinolochus     9042
XORIDINAE     9042
Glypta     9042
Helictes     9042
Prosthodocis     9042
Trychosis     9042
Lethades     9042
Olesicampe     9042
Stilpnus     9042
Exetastes     9042
Netelia     9042
Mastrus     9042
Gelis     9042
Campodorus     9042
Polyrhembia     9042
Aoplus     9042
Mesochorus     9042
Psilomastax     9042
Endromopoda     9042
Thaumatogelis     9042
Lissonota     9042
Phobetes     9042
Otoblastus     9042
Adelognathus     9042
Holcomastrus     9042
Oetophorus     9042
Cubocephalus     9042
Phobocampe     9042
Proclitus     9042
Diphyus     9042
Labroctonus     9042
Isadelphus     9042
Alexeter     9042
Aperileptus     9042
Alexeter     9042
Reclinervellus     9042
Phradis     9042
Phobocampe     9042
Eudelus     9042
Stenomacrus     9042
Anisotacrus     9042
Oiorhinus     9042
Phobocampe     9042
Phygadeuon     9042
Glypta     9042
Pyracmon     9042
Gelis     9042
Campodorus     9042
Perilissus     9042
Trichomma     9042
Olesicampe     9042
Coleocentrus     9042
Endromopoda     9042
Dusona     9042
Platylabus     9042
Perispuda     9042
Atractodes     9042
Charops     9042
RHYSSINAE     9042
Meringopus     9042
Hybrizon     9042
Stilbops     9042
Exenterus     9042
Campoletis     9042
Hadrodactylus     9042
Hadrodactylus     9042
Zaglyptus     9042
Dusona     9042
Cremnodes     9042
Cryptus     9042
Alloplasta     9042
Olesicampe     9042
Synodites     9042
Helcostizus     9042
Megastylus     9042
Ctenochira     9042
Symplecis     9042
COLLYRIINAE     9042
Virgichneumon     9042
Campodorus     9042
Olesicampe     9042
Rhembobius     9042
Ctenochira     9042
Barichneumon     9042
Megastylus     9042
Phygadeuon     9042
Limerodops     9042
Saotis     9042
Baranisobas     9042
Olesicampe     9042
Lissonota     9042
Cratichneumon     9042
Campoletis     9042
Astiphromma     9042
Ctenichneumon     9042
Atractodes     9042
Platyrhabdus     9042
Tersilochus     9042
Labrossyta     9042
Pristomerus     9042
Neopimpla     9042
Aethecerus     9042
Mesochorus     9042
Exetastes     9042
Tranosemella     9042
Labroctonus     9042
Tersilochus     9042
Homotropus     9042
Epistathmus     9042
Ophion     9042
Sphecophaga     9042
Diaparsis     9042
Glyphicnemis     9042
Asyncrita     9042
Phaestus     9042
Dusona     9042
Mastrus     9042
Bathythrix     9042
Hadrodactylus     9042
Gelis     9042
Olesicampe     9042
Arotrephes     9042
Pectinolochus     9042
Rhorus     9042
Diadegma     9042
Eridolius     9042
Atractodes     9042
Banchus     9042
Endasys     9042
Rhorus     9042
Hyposoter     9042
Ischyracis     9042
Exochus     9042
Polytribax     9042
Dusona     9042
Trichomma     9042
Ichneumon     9042
Exochus     9042
Stenomacrus     9042
Polyaulon     9042
Pygmaeolus     9042
Mesoleius     9042
Nanodiaparsis     9042
Ichneumon     9042
Epitomus     9042
Phthorima     9042
Nemeritis     9042
Neorhacodes     9042
Mesoleius     9042
Exephanes     9042
Eridolius     9042
Pimpla     9042
Tromatobia     9042
Syndipnus     9042
Stenomacrus     9042
Virgichneumon     9042
Polyblastus     9042
Deuterolabops     9042
Liotryphon     9042
Arenetra     9042
Zoophthorus     9042
Rugratractodes     9042
Nepiesta     9042
Dusona     9042
CHRIONOTINI     9042
Zatypota     9042
Ectopius     9042
Eclytus     9042
Stenocrotaphon     9042
Campodorus     9042
Diadegma     9042
Bessobates     9042
Sinophorus     9042
Spilothyrateles     9042
Cryptus     9042
Bathythrix     9042
Eclytus     9042
Pristiceros     9042
Itoplectis     9042
Theroscopus     9042
Tricholinum     9042
Cratichneumon     9042
Rhinotorus     9042
Mastrus     9042
Stibeutes     9042
Orthocentrus     9042
Delomerista     9042
Periope     9042
Tranosemella     9042
Campoplex     9042
Grypocentrus     9042
Gelis     9042
Apechthis     9042
Tycherus     9042
Therion     9042
Asyncrita     9042
Tycherus     9042
Campoletis     9042
Megastylus     9042
Chorinaeus     9042
Exochus     9042
Erigorgus     9042
Meringopus     9042
Pleolophus     9042
Pion     9042
Mastrus     9042
Glypta     9042
Aoplus     9042
Netelia     9042
Dusona     9042
Thrybius     9042
Stilbops     9042
Oresbius     9042
Isadelphus     9042
Glypta     9042
Oecotelma     9042
Platylabus     9042
Astiphromma     9042
Agrypon     9042
Lagarotis     9042
Pantorhaestes     9042
Mesochorus     9042
Glypta     9042
Echthrus     9042
Synosis     9042
Syspasis     9042
Diadegma     9042
Smicroplectrus     9042
CYLLOCERIINAE     9042
Astiphromma     9042
Campodorus     9042
Phradis     9042
Cymodusa     9042
Eurylabus     9042
Eclytus     9042
Mastrus     9042
Euryproctus     9042
Trychosis     9042
Glyptorhaestus     9042
Rhorus     9042
Proclitus     9042
Phrudus     9042
Phobocampe     9042
Diplazon     9042
Diadromus     9042
Heterocoloides     9042
Gelis     9042
Enytus     9042
Woldstedtius     9042
Hidryta     9042
Lathiponus     9042
Ischyracis     9042
Diadromus     9042
Sinophorus     9042
Lethades     9042
Agasthenes     9042
Mesoleius     9042
Amblyteles     9042
Dicaelotus     9042
Rhinotorus     9042
Agrypon     9042
Astiphromma     9042
Metopius     9042
Cryptopimpla     9042
Euryproctus     9042
Sulcarius     9042
Ctenochira     9042
Habronyx     9042
Dialipsis     9042
Zatypota     9042
Pristomerus     9042
Campodorus     9042
Mesoleius     9042
Protichneumon     9042
Ethelurgus     9042
Mastrulus     9042
Erromenus     9042
PERILISSINI     9042
Ichneumon     9042
Poecilostictus     9042
Dusona     9042
Spilichneumon     9042
Bathythrix     9042
Campoletis     9042
Dusona     9042
Gelis     9042
Plectiscidea     9042
Plectocryptus     9042
Glypta     9042
Rhorus     9042
Stibeutes     9042
Lathrolestes     9042
Leptocampoplex     9042
Plectiscus     9042
Ctenichneumon     9042
Campoplex     9042
Synosis     9042
Cryptus     9042
Perilissus     9042
Echthronomas     9042
Tersilochus     9042
Epitomus     9042
Plectiscidea     9042
Phobocampe     9042
Dolophron     9042
Mesochorus     9042
Orthizema     9042
Xenolytus     9042
Ischnoceros     9042
Dicaelotus     9042
Cubocephalus     9042
Hemiteles     9042
Ctenichneumon     9042
Otlophorus     9042
Megastylus     9042
Campoplex     9042
Syrphoctonus     9042
Perithous     9042
Rhyssa     9042
Ichneumon     9042
Notosemus     9042
Temelucha     9042
Cophencus     9042
Peltastes     9042
Theronia     9042
Homotherus     9042
Zemiophora     9042
Hyperbatus     9042
Lissonota     9042
Diadegma     9042
Eurytyloides     9042
Perilissus     9042
Glyphicnemis     9042
Stilpnus     9042
Xestophyes     9042
Fossatyloides     9042
Hoplocryptus     9042
Dusona     9042
Eridolius     9042
Oxytorus     9042
Glypta     9042
Lissonota     9042
Lissonota     9042
Colpognathus     9042
Glypta     9042
Diadegma     9042
Cidaphus     9042
Agrypon     9042
Synomelix     9042
Virgichneumon     9042
Banchus     9042
Dusona     9042
Otlophorus     9042
Cosmoconus     9042
Mesochorus     9042
Megaetaira     9042
Hypsicera     9042
Oxyrrhexis     9042
Diplazon     9042
Notopygus     9042
Campoplex     9042
Tycherus     9042
Campodorus     9042
Lathrolestes     9042
Gnotus     9042
Platylabus     9042
Chasmias     9042
Campodorus     9042
Plectocryptus     9042
Lissonota     9042
Acrolyta     9042
Trychosis     9042
Phobocampe     9042
Tranosema     9042
Tryphon     9042
Xylophrurus     9042
Perilissus     9042
Lissonota     9042
Phygadeuon     9042
Gelis     9042
Acaenitus     9042
Vulgichneumon     9042
Rugratractodes     9042
Mesoleius     9042
Polyblastus     9042
Baeosemus     9042
Stenomacrus     9042
Hadrodactylus     9042
Platylabus     9042
PIONINI     9042
Eclytus     9042
Coelichneumon     9042
Polyblastus     9042
Plectiscus     9042
Syndipnus     9042
Cosmoconus     9042
Polyaulon     9042
Ophion     9042
Chorinaeus     9042
Campoletis     9042
Lathroplex     9042
Agrothereutes     9042
Plectiscidea     9042
Coelichneumon     9042
Heresiarches     9042
Panteles     9042
Meloboris     9042
Bathyplectes     9042
Stethoncus     9042
Mesochorus     9042
Aneuclis     9042
Triptognathus     9042
CTENOPELMATINAE     9042
BANCHINI     9042
Eriplatys     9042
Aethecerus     9042
Tranosema     9042
Himerta     9042
Woldstedtius     9042
Cryptus     9042
Phaeogenes     9042
Gunomeria     9042
Leptocryptoides     9042
Apaeleticus     9042
Campodorus     9042
Ctenochira     9042
Scolobates     9042
Itoplectis     9042
Proclitus     9042
Stethoncus     9042
Idiolispa     9042
Protarchus     9042
Olesicampe     9042
Mesoleptidea     9042
Mesochorus     9042
Dichrogaster     9042
Lagarotis     9042
Hadrodactylus     9042
Dusona     9042
Stenomacrus     9042
Orthizema     9042
Oresbius     9042
Symplecis     9042
Aoplus     9042
Dichrogaster     9042
Gelis     9042
Dolichochorus     9042
Sussaba     9042
Coelichneumon     9042
Cycasis     9042
Mesoleius     9042
Gelis     9042
Plectocryptus     9042
Temelucha     9042
Exenterus     9042
Phygadeuon     9042
Barylypa     9042
Saotis     9042
Tycherus     9042
Bathythrix     9042
Opheltes     9042
Goedartia     9042
Eupalamus     9042
Diadegma     9042
Scopesis     9042
Nemeritis     9042
Diadromus     9042
Porizon     9042
Exephanes     9042
Vulgichneumon     9042
Diadegma     9042
Zaplethocornia     9042
Lissonota     9042
Cratichneumon     9042
Aclastus     9042
Megastylus     9042
Deuteroxorides     9042
Aclastus     9042
Hadrodactylus     9042
Mesochorus     9042
Euryproctus     9042
Barytarbes     9042
Dusona     9042
Glyptorhaestus     9042
Pyracmon     9042
Saotis     9042
Gambrus     9042
Mesochorus     9042
Cryptopimpla     9042
Cophencus     9042
Lissonota     9042
Synomelix     9042
Gnypetomorpha     9042
Aptesis     9042
Agrothereutes     9042
Cylloceria     9042
Coelichneumon     9042
Fianoniella     9042
Cratichneumon     9042
Limerodops     9042
Lathrolestes     9042
Aritranis     9042
Orthizema     9042
Coelichneumon     9042
Campodorus     9042
Bathythrix     9042
Ctenichneumon     9042
Diphyus     9042
Mesochorus     9042
Sinophorus     9042
Otoblastus     9042
Polysphincta     9042
Triclistus     9042
Ephialtes     9042
Dicaelotus     9042
Megacara     9042
Orthopelma     9042
Casinaria     9042
Campodorus     9042
Enytus     9042
Parmortha     9042
Campodorus     9042
Theroscopus     9042
Dusona     9042
Absyrtus     9042
Enicospilus     9042
Linycus     9042
Rhorus     9042
Campoletis     9042
Enicospilus     9042
Cymodusa     9042
Zaplethocornia     9042
Scambus     9042
Hepiopelmus     9042
Macrus     9042
Phytodietus     9042
Stenomacrus     9042
Campodorus     9042
Diadegma     9042
Apechthis     9042
Macrus     9042
Lathrolestes     9042
Phygadeuon     9042
Astrenis     9042
Odontocolon     9042
Ctenochares     9042
Ctenochira     9042
Coelichneumon     9042
Mevesia     9042
Mesochorus     9042
Hemiphanes     9042
Oresbius     9042
GLYPTINI     9042
Phytodietus     9042
Diadegma     9042
Nemeritis     9042
Adelognathus     9042
Listrodromus     9042
Mesochorus     9042
Platylabus     9042
Hoplocryptus     9042
Tersilochus     9042
Stenomacrus     9042
Enicospilus     9042
Olesicampe     9042
Tycherus     9042
Bathythrix     9042
Olesicampe     9042
Chorinaeus     9042
Holomeristus     9042
Lycorina     9042
Stenomacrus     9042
Mesochorus     9042
Listrognathus     9042
Lissonota     9042
Adelognathus     9042
Ichneumon     9042
Diacritus     9042
Dirophanes     9042
Probolus     9042
Dicaelotus     9042
Delomerista     9042
Gelis     9042
Cteniscus     9042
Agrypon     9042
Zatypota     9042
Itoplectis     9042
Campoplex     9042
Microleptes     9042
Podoschistus     9042
Heresiarches     9042
Adelognathus     9042
Thymaris     9042
Tycherus     9042
Phobocampe     9042
Ctenichneumon     9042
Phradis     9042
Teleutaea     9042
Bathythrix     9042
Scambus     9042
Eridolius     9042
Xenoschesis     9042
Dusona     9042
Diaglyptidea     9042
Atractodes     9042
Anisotacrus     9042
Parmortha     9042
Stibeutes     9042
Olesicampe     9042
Bathyplectes     9042
Platylabus     9042
Ethelurgus     9042
Cteniscus     9042
Ctenichneumon     9042
Crypteffigies     9042
Pygocryptus     9042
Echthrus     9042
Saotis     9042
Mesochorus     9042
Diphyus     9042
Gelis     9042
Campoplex     9042
Diadegma     9042
Polycinetis     9042
Meringopus     9042
Olesicampe     9042
Kristotomus     9042
Phygadeuon     9042
Bathyplectes     9042
Callajoppa     9042
Euporizon     9042
Enytus     9042
Diadegma     9042
Phygadeuon     9042
Pimpla     9042
Mesochorus     9042
Apsilops     9042
Scolomus     9042
Hybrizon     9042
Euryproctus     9042
Delomerista     9042
Gelis     9042
Monoblastus     9042
Mesoleptus     9042
Mesoleius     9042
Mastrus     9042
Cteniscus     9042
Adelognathus     9042
Scambus     9042
Neleges     9042
Tryphon     9042
Tycherus     9042
Cubocephalus     9042
MICROLEPTINAE     9042
Homotherus     9042
Diphyus     9042
Aclastus     9042
Rhorus     9042
Phobetes     9042
Scopesis     9042
Chirotica     9042
Endasys     9042
Gelis     9042
Thaumatogelis     9042
Virgichneumon     9042
Campoplex     9042
Bathyplectes     9042
Diadegma     9042
Sathropterus     9042
Diadegma     9042
Oresbius     9042
Oresbius     9042
Achaius     9042
Endromopoda     9042
Agasthenes     9042
Apophua     9042
Mesochorus     9042
Hypsicera     9042
Ichneumon     9042
Hidryta     9042
Casinaria     9042
Adelognathus     9042
Pectinolochus     9042
Trychosis     9042
Isadelphus     9042
Phygadeuon     9042
Entypoma     9042
Callajoppa     9042
Ichneumon     9042
Stenomacrus     9042
Aethecerus     9042
Picardiella     9042
Pristiceros     9042
Hyposoter     9042
Campoplex     9042
Microleptes     9042
Barycnemis     9042
Endasys     9042
Diadegma     9042
Lathroplex     9042
Anisotacrus     9042
Dilleritomus     9042
Dichrogaster     9042
Trychosis     9042
Aptesis     9042
Xestopelta     9042
Campoplex     9042
Eupalamus     9042
Eridolius     9042
Diadegma     9042
Nematopodius     9042
Mesoleius     9042
Aconias     9042
Homotropus     9042
Thaumatogelis     9042
Exochus     9042
Dichrogaster     9042
Zemiophora     9042
Pimpla     9042
Tersilochus     9042
Megacara     9042
Hyposoter     9042
Platylabus     9042
Promethes     9042
Hyperbatus     9042
Phygadeuon     9042
Diphyus     9042
Melanoplex     9042
Alomya     9042
Trieces     9042
Exochus     9042
Temelucha     9042
Endasys     9042
Lissonota     9042
Ichneumon     9042
Obisiphaga     9042
Phradis     9042
Eurylabus     9042
Eurylabus     9042
Olesicampe     9042
Scambus     9042
Scambus     9042
Otlophorus     9042
Campoplex     9042
Agrothereutes     9042
Eusterinx     9042
Smicroplectrus     9042
Smicrolius     9042
Acrolyta     9042
Mesochorus     9042
Ectopius     9042
Porizon     9042
HEMIGASTRINI     9042
Spilichneumon     9042
Hadrodactylus     9042
Pleurogyrus     9042
Ctenochira     9042
Adelognathus     9042
Lamachus     9042
Achaius     9042
Mesochorus     9042
Peltastes     9042
Sphecophaga     9042
Charitopes     9042
Diadegma     9042
Barycnemis     9042
Polytribax     9042
Rhinotorus     9042
Gelis     9042
Stauropoctonus     9042
Stilbops     9042
Adelognathus     9042
Barycnemis     9042
Gelis     9042
Cryptopimpla     9042
Cephalobaris     9042
Divinatrix     9042
Xorides     9042
Himerta     9042
Stenomacrus     9042
Gelis     9042
Absyrtus     9042
Erromenus     9042
Plectiscidea     9042
Rhorus     9042
Tersilochus     9042
Diadegma     9042
Medophron     9042
Diplazon     9042
Tersilochus     9042
Ichneumon     9042
Gambrus     9042
Dicaelotus     9042
Nematomicrus     9042
Enizemum     9042
Hadrodactylus     9042
Agrypon     9042
Diplazon     9042
Dichrogaster     9042
Diadromus     9042
Euporizon     9042
Acrotomus     9042
Diphyus     9042
Microdiaparsis     9042
Adelognathus     9042
Lissonota     9042
Astrenis     9042
Diadegma     9042
Tycherus     9042
Orthocentrus     9042
Diadegma     9042
Crytea     9042
Diadegma     9042
Sulcarius     9042
Lochetica     9042
Ichneumon     9042
Barichneumon     9042
Dusona     9042
Cylloceria     9042
Atractodes     9042
Diadegma     9042
Mesoleius     9042
Cremastus     9042
Campoletis     9042
Lysibia     9042
Monoblastus     9042
Hepiopelmus     9042
Tranosemella     9042
Eudelus     9042
Cosmoconus     9042
Syspasis     9042
Olesicampe     9042
Dicaelotus     9042
Tycherus     9042
Mesochorus     9042
Barycnemis     9042
Rhorus     9042
Phobetes     9042
Stenocrotaphon     9042
Anoncus     9042
Ophion     9042
Diadegma     9042
Alcima     9042
Amphibulus     9042
Lathrolestes     9042
Platylabops     9042
Polyblastus     9042
Hoplocryptus     9042
Aethecerus     9042
Mastrus     9042
Xylophylax     9042
Zaglyptus     9042
Triclistus     9042
Exochus     9042
Endasys     9042
Diadegma     9042
Exenterus     9042
Baranisobas     9042
Tycherus     9042
Lymantrichneumon     9042
OEDEMOPSINI     9042
Colpognathus     9042
Hemichneumon     9042
Pimpla     9042
Phaeogenes     9042
Erromenus     9042
Cephalobaris     9042
Olesicampe     9042
Endasys     9042
Xylophylax     9042
Mesoleius     9042
Coelichneumon     9042
Eriborus     9042
Mastrus     9042
Lissonota     9042
Polysphincta     9042
Mastrus     9042
Enclisis     9042
Mesochorus     9042
Theroscopus     9042
Neliopisthus     9042
Ischnus     9042
Hyposoter     9042
Cyclaulatractodes     9042
Glypta     9042
Adelognathus     9042
Agrothereutes     9042
Agrypon     9042
Paropheltes     9042
Phobetes     9042
Spilichneumon     9042
Phytodietus     9042
Spilothyrateles     9042
Centeterus     9042
Lethades     9042
Mesochorus     9042
Orthocentrus     9042
Phobetes     9042
Atrometus     9042
Dusona     9042
Ichneumon     9042
Diadegma     9042
Thaumatogelis     9042
Olesicampe     9042
Lissonota     9042
Cratichneumon     9042
Syspasis     9042
Agrypon     9042
Pleurogyrus     9042
Barytarbes     9042
Campodorus     9042
Callajoppa     9042
Bathythrix     9042
Idiogramma     9042
Ophion     9042
Stenobarichneumon     9042
Occapes     9042
Platylabus     9042
Phaeogenes     9042
Plectiscidea     9042
Diadegma     9042
Lissonota     9042
Phygadeuon     9042
Barichneumon     9042
Plectocryptus     9042
Cteniscus     9042
Listrognathus     9042
Gnypetomorpha     9042
Stilbops     9042
Poemenia     9042
Lissonota     9042
Isadelphus     9042
Eparces     9042
Cratichneumon     9042
Cremastus     9042
Tricholinum     9042
Plectiscidea     9042
Cteniscus     9042
Itoplectis     9042
Enicospilus     9042
Aclastus     9042
DELOMERISTINI     9042
Rhembobius     9042
Gelis     9042
Enclisis     9042
Phthorima     9042
Alomya     9042
Theroscopus     9042
ZIMMERIINI     9042
Schenkia     9042
Ichneumon     9042
Scirtetes     9042
Diadegma     9042
Apechthis     9042
Glypta     9042
Diadegma     9042
Enclisis     9042
Xestophyes     9042
Cyclolabus     9042
Lathrolestes     9042
Diadegma     9042
Astrenis     9042
Phytodietus     9042
Plectiscidea     9042
Agrothereutes     9042
Coleocentrus     9042
Olesicampe     9042
Lissonota     9042
Coelichneumon     9042
Phygadeuon     9042
Lethades     9042
Listrocryptus     9042
Tycherus     9042
Campoplex     9042
Listrocryptus     9042
Netelia     9042
Lissonota     9042
Euryproctus     9042
Barycnemis     9042
Neuchorus     9042
Gambrus     9042
Mastrus     9042
Theroscopus     9042
Lissonota     9042
Glyptorhaestus     9042
Ischnobatis     9042
Bathythrix     9042
Olesicampe     9042
Lissonota     9042
Probles     9042
Aniseres     9042
Exochus     9042
Mesochorus     9042
Entypoma     9042
Virgichneumon     9042
Gelis     9042
Phygadeuon     9042
Synodites     9042
Labroctonus     9042
Dusona     9042
Eridolius     9042
Euryproctus     9042
Meloboris     9042
Smicroplectrus     9042
Homotropus     9042
Cryptus     9042
Ichneumon     9042
Ichneumon     9042
Homotropus     9042
Porizon     9042
Rugodiaparsis     9042
Idiolispa     9042
Platylabus     9042
Apoclima     9042
Glypta     9042
Atractodes     9042
Ichneumon     9042
Microdiaparsis     9042
Odontoneura     9042
Barycnemis     9042
Diadegma     9042
Listrognathus     9042
Homotropus     9042
Scopesis     9042
Mesochorus     9042
Bessobates     9042
Holomeristus     9042
Promethes     9042
Fredegunda     9042
Bessobates     9042
Diadegma     9042
Mastrus     9042
Aptesis     9042
Arbelus     9042
Syntactus     9042
Stenomacrus     9042
Anisobas     9042
Lissonota     9042
Diadromus     9042
EPHIALTINI     9042
Exetastes     9042
HYBRIZONTINAE     9042
Tryphon     9042
Lissonota     9042
Platymischos     9042
Lathrolestes     9042
Pristomerus     9042
Dusona     9042
Camposcopus     9042
Sympherta     9042
Javra     9042
Lissonota     9042
Campodorus     9042
Atractodes     9042
Homaspis     9042
Aperileptus     9042
Proeliator     9042
Dicaelotus     9042
Hypamblys     9042
Oetophorus     9042
Medophron     9042
Stilpnus     9042
Tycherus     9042
Anomalon     9042
Platylabus     9042
Clypeoplex     9042
Stibeutes     9042
Lathrolestes     9042
Enclisis     9042
Acroricnus     9042
Aptesis     9042
Bessobates     9042
Schenkia     9042
Phradis     9042
Glypta     9042
Exeristes     9042
Cosmoconus     9042
Lissonota     9042
Apophua     9042
Phobetes     9042
Eridolius     9042
Bathythrix     9042
Ctenopelma     9042
Lathrolestes     9042
Alexeter     9042
Phygadeuon     9042
Platyrhabdus     9042
Exetastes     9042
Helictes     9042
GOEDARTIINI     9042
Trematopygus     9042
Mesochorus     9042
Lissonota     9042
POEMENIINAE     9042
Prosthodocis     9042
Phaenolobus     9042
Alcima     9042
Erigorgus     9042
Hercus     9042
Glypta     9042
Hyposoter     9042
Schizopyga     9042
Mesoleius     9042
Mesoleius     9042
Phygadeuon     9042
Giraudia     9042
Sussaba     9042
Stilpnus     9042
NEORHACODINAE     9042
Divinatrix     9042
Diadegma     9042
Orthopelma     9042
Phaeogenes     9042
Cryptopimpla     9042
Xiphulcus     9042
Callidora     9042
Asthenara     9042
Amblyteles     9042
Entypoma     9042
Priopoda     9042
Phygadeuon     9042
Campoplex     9042
Charitopes     9042
Triclistus     9042
Cymodusa     9042
Ctenichneumon     9042
Helcostizus     9042
Orthizema     9042
Dyspetes     9042
Euryproctus     9042
Phygadeuon     9042
Gelis     9042
Synomelix     9042
ATROPHINI     9042
Eudelus     9042
Diadegma     9042
Protarchus     9042
Syrphophilus     9042
Ichneumon     9042
Zoophthorus     9042
Diadegma     9042
Fugatrix     9042
Stenomacrus     9042
Mastrulus     9042
Itoplectis     9042
Tersilochus     9042
Lissonota     9042
Scopesis     9042
Dolichomitus     9042
Aclastus     9042
Megaplectes     9042
Atractodes     9042
Phaenolobus     9042
Plectiscidea     9042
Lissonota     9042
Clistopyga     9042
Thaumatogelis     9042
Diphyus     9042
Lissonota     9042
Glypta     9042
Amblyjoppa     9042
Syntactus     9042
Anoplectes     9042
Odontocolon     9042
Ctenochira     9042
Anoncus     9042
Erromenus     9042
Glypta     9042
Zatypota     9042
Hyposoter     9042
Alloplasta     9042
Herpestomus     9042
Atractodes     9042
Enytus     9042
Pseudaneuclis     9042
Platylabops     9042
Diadegma     9042
Paropheltes     9042
Dicaelotus     9042
Cryptus     9042
Campoletis     9042
Echthronomas     9042
Campoplex     9042
ADELOGNATHINAE     9042
Phygadeuon     9042
Aptesis     9042
Campoletis     9042
Lissonota     9042
Banchus     9042
Dusona     9042
Mesochorus     9042
Lemophagus     9042
Allomacrus     9042
Cymodusa     9042
Spilichneumon     9042
Lissonota     9042
Stenodontus     9042
Glypta     9042
Homotropus     9042
Mesochorus     9042
Acrodactyla     9042
Euporizon     9042
Mesochorus     9042
ICHNEUMONINI     9042
Ichneumon     9042
Campodorus     9042
Coelichneumon     9042
Oedemopsis     9042
Otlophorus     9042
Lissonota     9042
Ctenochira     9042
Erigorgus     9042
Lochetica     9042
Campodorus     9042
Apaeleticus     9042
Cymodusa     9042
Orthocentrus     9042
Linycus     9042
Hercus     9042
Tersilochus     9042
Stenobarichneumon     9042
Aptesis     9042
Asthenara     9042
Hyposoter     9042
Picrostigeus     9042
Paropheltes     9042
Campoletis     9042
Heterocola     9042
Mesochorus     9042
Sulcarius     9042
Glypta     9042
Tycherus     9042
Hoplismenus     9042
Parania     9042
Casinaria     9042
Cratichneumon     9042
Phygadeuon     9042
Dirophanes     9042
Aclastus     9042
Townesia     9042
Dusona     9042
Bioblapsis     9042
Campoplex     9042
Proclitus     9042
Phygadeuon     9042
Diadegma     9042
Sympherta     9042
Eudelus     9042
Lathrolestes     9042
Sulcarius     9042
Thyrateles     9042
Lissonota     9042
Hyposoter     9042
Perithous     9042
Gelis     9042
ECLYTINI     9042
Cryptus     9042
Diphyus     9042
Apophua     9042
Cryptus     9042
Phygadeuon     9042
Stibeutes     9042
Tycherus     9042
Cratocryptus     9042
Grypocentrus     9042
Tromatobia     9042
Enclisis     9042
Alomya     9042
Barycnemis     9042
Hyposoter     9042
Syzeuctus     9042
Campodorus     9042
Kristotomus     9042
Tycherus     9042
Leptacoenites     9042
Ichneumon     9042
Campodorus     9042
Atractodes     9042
Camposcopus     9042
Buathra     9042
Campodorus     9042
Phygadeuon     9042
Ichneumon     9042
Schenkia     9042
Synodites     9042
Rhyssella     9042
Poemenia     9042
Asyncrita     9042
Grypocentrus     9042
Gelis     9042
Tycherus     9042
Dusona     9042
Gelis     9042
Exenterus     9042
Nemeritis     9042
Gregopimpla     9042
Platyrhabdus     9042
Perilissus     9042
ORTHOPELMATINAE     9042
Ceratopius     9042
Bathyplectes     9042
Asyncrita     9042
Dusona     9042
Olesicampe     9042
Dicaelotus     9042
Mesochorus     9042
Xorides     9042
Delomerista     9042
Platylabus     9042
Lathrolestes     9042
Platylabus     9042
Hyposoter     9042
Saotis     9042
Diadegma     9042
Barichneumon     9042
Zoophthorus     9042
Phygadeuon     9042
Xenoschesis     9042
Exetastes     9042
Triclistus     9042
Pectinolochus     9042
Parmortha     9042
Xorides     9042
Diadegma     9042
Endasys     9042
Hoplocryptus     9042
Adelognathus     9042
Mesochorus     9042
Aniseres     9042
Triclistus     9042
Syrphoctonus     9042
Coleocentrus     9042
Exenterus     9042
Cremnodes     9042
Ctenochira     9042
Eridolius     9042
Tymmophorus     9042
Dusona     9042
Mesochorus     9042
Tryphon     9042
Agrypon     9042
Kristotomus     9042
Aniseres     9042
Triclistus     9042
EURYLABINI     9042
Agrothereutes     9042
Lissonota     9042
Olesicampe     9042
Gelis     9042
Campodorus     9042
Eridolius     9042
Schizopyga     9042
Exetastes     9042
Perilissus     9042
Metopius     9042
Gelis     9042
Dreisbachia     9042
Stibeutes     9042
Aritranis     9042
Ethelurgus     9042
Liotryphon     9042
Orthomiscus     9042
Euporizon     9042
Olesicampe     9042
CAMPOPLEGINAE     9042
Lathrostizus     9042
Agrypon     9042
Tycherus     9042
Euporizon     9042
Campodorus     9042
Gelis     9042
Perispuda     9042
Perilissus     9042
Cylloceria     9042
Phaeogenes     9042
Protichneumon     9042
Trematopygodes     9042
Megaplectes     9042
Theroscopus     9042
Campoplex     9042
Diphyus     9042
Barichneumon     9042
Phobocampe     9042
Tromatobia     9042
Eridolius     9042
Theroscopus     9042
Ichneumon     9042
Picrostigeus     9042
Lissonota     9042
Woldstedtius     9042
Nemeritis     9042
Rugodiaparsis     9042
Theroscopus     9042
Tromatobia     9042
Ichneumon     9042
Heteropelma     9042
Eremotylus     9042
Tropistes     9042
Adelognathus     9042
Mesoleius     9042
Ophion     9042
Hadrodactylus     9042
Gelis     9042
Syrphoctonus     9042
Eriplatys     9042
Tranosema     9042
Absyrtus     9042
ACAENITINAE     9042
Cremastus     9042
Amblyjoppa     9042
Mesoleius     9042
Adelognathus     9042
Medophron     9042
Acrodactyla     9042
Hypsicera     9042
Mesostenus     9042
Perithous     9042
Plectiscidea     9042
Liotryphon     9042
Dusona     9042
Banchus     9042
Ichneumon     9042
Gelis     9042
Cidaphus     9042
Mesoleptus     9042
Protichneumon     9042
Syndipnus     9042
Enytus     9042
Pleurogyrus     9042
Tersilochus     9042
Thaumatogelis     9042
Sympherta     9042
Heterischnus     9042
Aptesis     9042
Mesochorus     9042
Arotrephes     9042
Aphanistes     9042
Phygadeuon     9042
Casinaria     9042
Gelis     9042
Barycnemis     9042
Pleolophus     9042
Mastrus     9042
Crytea     9042
Hoplocryptus     9042
Synosis     9042
Agrypon     9042
Phrudus     9042
Fugatrix     9042
Charitopes     9042
Netelia     9042
Scopesis     9042
Exochus     9042
Gelis     9042
BANCHINAE     9042
Rhorus     9042
Platylabus     9042
Platylabus     9042
Diadromus     9042
Bathythrix     9042
Virgichneumon     9042
Orthocentrus     9042
Delomerista     9042
Eridolius     9042
Campoletis     9042
Barichneumon     9042
Ichneumon     9042
Phygadeuon     9042
Phobocampe     9042
Anoplectes     9042
Megaetaira     9042
Rhinotorus     9042
Ophion     9042
Orthizema     9042
Hyposoter     9042
Dusona     9042
Rhinotorus     9042
Tranosema     9042
Ichneumon     9042
Tycherus     9042
Sussaba     9042
Campoplex     9042
Mesoleius     9042
Dusona     9042
Scolomus     9042
Campodorus     9042
Phradis     9042
Synodites     9042
Campoplex     9042
Gravenhorstia     9042
Odontocolon     9042
Astiphromma     9042
Lissonota     9042
Diadegma     9042
Amblyjoppa     9042
Ophion     9042
Dolichomitus     9042
Gelis     9042
Eudelus     9042
Cryptopimpla     9042
Tycherus     9042
Erromenus     9042
Occapes     9042
Astiphromma     9042
Sinophorus     9042
CRYPTINI     9042
Gnotus     9042
Stilpnus     9042
ANOMALONINAE     9042
Alexeter     9042
Barytarbes     9042
Eriplatys     9042
Scolobates     9042
Ichneumon     9042
Woldstedtius     9042
Homotropus     9042
Dusona     9042
Buathra     9042
Phobetes     9042
Plectiscus     9042
Orthocentrus     9042
Otlophorus     9042
Plectiscidea     9042
Grypocentrus     9042
Picrostigeus     9042
Zoophthorus     9042
Euceros     9042
Kristotomus     9042
Hyposoter     9042
Pion     9042
Diacritus     9042
Lathrolestes     9042
Dusona     9042
Ceratophygadeuon     9042
Meloboris     9042
Exetastes     9042
Dusona     9042
Erromenus     9042
Symplecis     9042
Tropistes     9042
Gelis     9042
Nemeritis     9042
Dicaelotus     9042
Dicaelotus     9042
Mesochorus     9042
Campodorus     9042
Asyncrita     9042
Gelis     9042
DIPLAZONTINAE     9042
Campoplex     9042
Orotylus     9042
Polyaulon     9042
Syzeuctus     9042
Listrognathus     9042
Atrometus     9042
Hyposoter     9042
Chasmias     9042
Dirophanes     9042
Ophion     9042
Scambus     9042
Diplazon     9042
Synoecetes     9042
Ichneumon     9042
Campodorus     9042
Hyperbatus     9042
Nemeritis     9042
Cryptus     9042
Homotropus     9042
Nematopodius     9042
Oiorhinus     9042
Cyclolabus     9042
Gelis     9042
Exochus     9042
Triclistus     9042
Iseropus     9042
Euryproctus     9042
Lissonota     9042
Ichneumon     9042
Thrybius     9042
Poemenia     9042
Phobocampe     9042
Batakomacrus     9042
Nepiesta     9042
Syrphophilus     9042
Diadegma     9042
Homotropus     9042
Enicospilus     9042
Dimophora     9042
Epitomus     9042
Limerodes     9042
Stibeutes     9042
Bessobates     9042
Thymaris     9042
Lathrolestes     9042
Aptesis     9042
Pectinolochus     9042
Enicospilus     9042
Ischnus     9042
Parabates     9042
Chorinaeus     9042
Endasys     9042
Acrodactyla     9042
Alexeter     9042
Heterischnus     9042
Lycorina     9042
Eutanyacra     9042
Javra     9042
Campoplex     9042
Hadrodactylus     9042
Diadegma     9042
Astiphromma     9042
Proclitus     9042
Lissonota     9042
Ctenochira     9042
Platylabus     9042
Rynchobanchus     9042
Peltocarus     9042
Diadegma     9042
Sympherta     9042
Sinarachna     9042
Chirotica     9042
Hyposoter     9042
Helictes     9042
Glypta     9042
Olethrodotis     9042
Erigorgus     9042
Microdiaparsis     9042
Lamachus     9042
Endasys     9042
Dilleritomus     9042
Schenkia     9042
Eridolius     9042
Acolobus     9042
Platyrhabdus     9042
Asyncrita     9042
Tycherus     9042
Lissonota     9042
Stibeutes     9042
Phygadeuon     9042
Aperileptus     9042
Ephialtes     9042
Ischnobatis     9042
Tricholabus     9042
Apoclima     9042
Obtusodonta     9042
Aperileptus     9042
Syrphophilus     9042
Acaenitus     9042
Venturia     9042
Synetaeris     9042
Mesochorus     9042
Diadromus     9042
Synomelix     9042
Bathyplectes     9042
Phygadeuon     9042
Dusona     9042
Campoplex     9042
Asthenara     9042
Mevesia     9042
Hypsicera     9042
Astiphromma     9042
Dyspetes     9042
Erigorgus     9042
Diadegma     9042
Dusona     9042
Monoblastus     9042
Allomacrus     9042
Barichneumon     9042
Astiphromma     9042
Oresbius     9042
Alexeter     9042
Tycherus     9042
Exyston     9042
Hepiopelmus     9042
Ctenopelma     9042
Rhimphoctona     9042
Theroscopus     9042
Ophion     9042
Gelis     9042
Campoplex     9042
OPHIONINAE     9042
Lophyroplectus     9042
Hoplocryptus     9042
Mesochorus     9042
Glypta     9042
Diadegma     9042
Phobetes     9042
Syntactus     9042
Ischnus     9042
Diadegma     9042
Mesochorus     9042
Mesochorus     9042
Aoplus     9042
Sulcarius     9042
Gnotus     9042
Microleptes     9042
Asyncrita     9042
Diadegma     9042
Thymaris     9042
Microleptes     9042
Lissonota     9042
Ichneumon     9042
Glypta     9042
Campoplex     9042
STILBOPINAE     9042
Oxytorus     9042
Sinophorus     9042
Ateleute     9042
Ophion     9042
Euryproctus     9042
Phobetes     9042
Hyposoter     9042
Limerodops     9042
Habrocampulum     9042
OEDICEPHALINI     9042
Atractodes     9042
Tycherus     9042
Banchus     9042
Mesostenus     9042
Phygadeuon     9042
Cratichneumon     9042
Piogaster     9042
Scambus     9042
Neleges     9042
Aethecerus     9042
Aethecerus     9042
Helictes     9042
Mastrus     9042
Trematopygus     9042
Aclastus     9042
Diadegma     9042
Xorides     9042
Panteles     9042
Oresbius     9042
Hypsantyx     9042
Limerodes     9042
Clypeoplex     9042
Barylypa     9042
Astrenis     9042
Tranosema     9042
Semimesoleius     9042
Cycasis     9042
Triptognathus     9042
Ctenopelma     9042
Mesochorus     9042
Saotis     9042
Dicaelotus     9042
Glypta     9042
Cryptopimpla     9042
Diadromus     9042
Sympherta     9042
Podoschistus     9042
Phygadeuon     9042
Triclistus     9042
Adelognathus     9042
Tryphon     9042
Bathyplectes     9042
Bathythrix     9042
Aritranis     9042
Diadegma     9042
Cratichneumon     9042
Ophion     9042
Mesoleptidea     9042
Exochus     9042
Exochus     9042
Syndipnus     9042
Campoplex     9042
Oronotus     9042
Dusona     9042
Euryproctus     9042
Cyclolabus     9042
Hemiphanes     9042
Cubocephalus     9042
Adelognathus     9042
Triclistus     9042
Woldstedtius     9042
Xorides     9042
Apophua     9042
Hypomecus     9042
Peltocarus     9042
Micromonodon     9042
Labroctonus     9042
Aethecerus     9042
Exochus     9042
Sulcarius     9042
Ichneumon     9042
Phradis     9042
Phygadeuon     9042
Eusterinx     9042
Lethades     9042
Exetastes     9042
Bathythrix     9042
Tycherus     9042
Stenobarichneumon     9042
EURYPROCTINI     9042
Mesochorus     9042
Symboethus     9042
Diaglyptidea     9042
Homotropus     9042
Xylophylax     9042
Cratichneumon     9042
Syndipnus     9042
Synodites     9042
Peltocarus     9042
Sathropterus     9042
Crypteffigies     9042
Odontoneura     9042
Crypteffigies     9042
Oresbius     9042
METOPIINAE     9042
Pimpla     9042
Trychosis     9042
Caenocryptus     9042
Cratichneumon     9042
Euporizon     9042
Erigorgus     9042
Cremastus     9042
Erromenus     9042
Thyrateles     9042
Lissonota     9042
Polyblastus     9042
Platylabus     9042
Netelia     9042
Tymmophorus     9042
Diadegma     9042
Eutanyacra     9042
Sinophorus     9042
Mesoleptus     9042
Plectiscidea     9042
Charitopes     9042
Uchidella     9042
Diphyus     9042
Lysibia     9042
Smicroplectrus     9042
Isadelphus     9042
Dusona     9042
Ophion     9042
Acrotomus     9042
Kristotomus     9042
Lissonota     9042
Lagarotis     9042
Piogaster     9042
Parabates     9042
Barichneumon     9042
Trematopygus     9042
Ischyrocnemis     9042
Diadegma     9042
Lissonota     9042
Endasys     9042
Casinaria     9042
Campoplex     9042
Gonotypus     9042
Hadrodactylus     9042
Zoophthorus     9042
Phobocampe     9042
Virgichneumon     9042
Diphyus     9042
Ctenochira     9042
Mesoleptus     9042
Chasmias     9042
Ctenichneumon     9042
Euceros     9042
Misetus     9042
Olesicampe     9042
Coelichneumon     9042
Barylypa     9042
Melanichneumon     9042
Lissonota     9042
Asyncrita     9042
Tryphon     9042
Exochus     9042
Campodorus     9042
Campodorus     9042
Trematopygodes     9042
PHAEOGENINI     9042
Gregopimpla     9042
Scambus     9042
Phaeogenes     9042
Euporizon     9042
Hadrodactylus     9042
Hyperbatus     9042
Lissonota     9042
Banchus     9042
Isadelphus     9042
Dusona     9042
Enizemum     9042
Fredegunda     9042
Isadelphus     9042
Herpestomus     9042
Diaparsis     9042
Aphanistes     9042
EUCEROTINAE     9042
Casinaria     9042
Clypeoteles     9042
Colocnema     9042
Exochus     9042
Parania     9042
Agrothereutes     9042
Astiphromma     9042
Stenomacrus     9042
Centeterus     9042
Atractodes     9042
Trachyarus     9042
Phygadeuon     9042
Melanichneumon     9042
Pantorhaestes     9042
Teleutaea     9042
Polyblastus     9042
Aethecerus     9042
Pimpla     9042
Orthocentrus     9042
Phygadeuon     9042
Lissonota     9042
Ctenochira     9042
Tycherus     9042
Stenomacrus     9042
Aoplus     9042
Hyperacmus     9042
Netelia     9042
Habrocampulum     9042
Enizemum     9042
Diadegma     9042
Smicroplectrus     9042
Gnotus     9042
Cyclolabus     9042
Ophion     9042
Campoletis     9042
Gelis     9042
Triclistus     9042
Lissonota     9042
Acolobus     9042
Trieces     9042
Dusona     9042
Pseudorhyssa     9042
Phthorima     9042
Glypta     9042
Aptesis     9042
Cryptopimpla     9042
Grypocentrus     9042
Eridolius     9042
Phytodietus     9042
Asthenolabus     9042
Lathrolestes     9042
Dusona     9042
Acrodactyla     9042
Rhorus     9042
Olesicampe     9042
Scambus     9042
Xylophrurus     9042
Sympherta     9042
Dirophanes     9042
Mesochorus     9042
Caenocryptus     9042
Ichneumon     9042
Agrypon     9042
Gonotypus     9042
Campoplex     9042
Orthocentrus     9042
Astiphromma     9042
Diblastomorpha     9042
Phradis     9042
Ichneumon     9042
Mesoleius     9042
MESOCHORINAE     9042
Gelis     9042
Glyptorhaestus     9042
Mesochorus     9042
Sinarachna     9042
Thaumatogelis     9042
Ischyrocnemis     9042
Stibeutes     9042
Cyclaulatractodes     9042
Acrolyta     9042
Ctenochira     9042
Exochus     9042
Symboethus     9042
Symboethus     9042
Listrodromus     9042
Dusona     9042
Cubocephalus     9042
Asyncrita     9042
Ichneumon     9042
Bathythrix     9042
Acrolyta     9042
Homotropus     9042
Platylabops     9042
Hadrodactylus     9042
Saotis     9042
Diadegma     9042
Euporizon     9042
Symboethus     9042
Idiolispa     9042
Hyposoter     9042
Glypta     9042
Phytodietus     9042
Megastylus     9042
Lissonota     9042
Arotrephes     9042
Callidora     9042
Leptacoenites     9042
Ichneumon     9042
Gelis     9042
Oronotus     9042
Phaeogenes     9042
Phaestus     9042
Endromopoda     9042
Homotherus     9042
Lamachus     9042
Aptesis     9042
Diblastomorpha     9042
Exeristes     9042
Scirtetes     9042
Orthocentrus     9042
Xestophyes     9042
Scopesis     9042
Sussaba     9042
Astrenis     9042
Campoplex     9042
Eusterinx     9042
Xiphulcus     9042
Plectiscidea     9042
Neotypus     9042
Dusona     9042
Sinophorus     9042
Gelis     9042
Meringopus     9042
Enytus     9042
Dimophora     9042
Gelis     9042
Exyston     9042
Aptesis     9042
Nepiesta     9042
Campoplex     9042
Phygadeuon     9042
Phytodietus     9042
Exochus     9042
Bathyplectes     9042
Rictichneumon     9042
Cratocryptus     9042
Mastrus     9042
Polycinetis     9042
Syspasis     9042
Platylabus     9042
Plectocryptus     9042
Hemiphanes     9042
Xorides     9042
Ichneumon     9042
Chorinaeus     9042
Ctenochira     9042
Mesoleius     9042
Campoletis     9042
Ischnus     9042
Ichneumon     9042
Dusona     9042
Apsilops     9042
Stauropoctonus     9042
Theroscopus     9042
Netelia     9042
Exephanes     9042
Mesoleptus     9042
Exetastes     9042
Paraperithous     9042
Astiphromma     9042
Pantisarthrus     9042
Campodorus     9042
Mesoleius     9042
Ischnoceros     9042
Dichrogaster     9042
Gambrus     9042
Pristicerops     9042
Idiolispa     9042
Lymantrichneumon     9042
Trachyarus     9042
Enizemum     9042
Cyclaulatractodes     9042
Tropistes     9042
Plectiscidea     9042
Lissonota     9042
Smicroplectrus     9042
Eparces     9042
Lathrolestes     9042
Adelognathus     9042
Theroscopus     9042
Medophron     9042
Alexeter     9042
Perispuda     9042
Endromopoda     9042
Orthocentrus     9042
Mesochorus     9042
Meloboris     9042
Diaparsis     9042
Exyston     9042
Trichomma     9042
Metopius     9042
Homotropus     9042
Apaeleticus     9042
Orthocentrus     9042
Dolichomitus     9042
Dialipsis     9042
Campocraspedon     9042
Phygadeuon     9042
Plectiscus     9042
Lemophagus     9042
Leptocryptoides     9042
Campoplex     9042
Herpestomus     9042
Phygadeuon     9042
Phaeogenes     9042
Pectinolochus     9042
Glyphicnemis     9042
Spilichneumon     9042
Cryptus     9042
Hemiteles     9042
Scopesis     9042
Mesochorus     9042
Stenomacrus     9042
Megacara     9042
Glypta     9042
Meloboris     9042
Phytodietus     9042
Stenichneumon     9042
Rhaestus     9042
Aritranis     9042
Ichneumon     9042
Dolichomitus     9042
Orotylus     9042
Phthorima     9042
Scambus     9042
Dusona     9042
Tymmophorus     9042
Medophron     9042
Cosmoconus     9042
Gonolochus     9042
Agasthenes     9042
Sycaonia     9042
Cryptus     9042
Symboethus     9042
Dusona     9042
Stilpnus     9042
Arotrephes     9042
Neurateles     9042
Hemiphanes     9042
Mesoleptidea     9042
Banchus     9042
Oxytorus     9042
Apophua     9042
Phobocampe     9042
Vulgichneumon     9042
Lethades     9042
Endasys     9042
Diadegma     9042
Sussaba     9042
Polysphincta     9042
Itoplectis     9042
Labroctonus     9042
Ichneumon     9042
Pantisarthrus     9042
Glypta     9042
Rhyssella     9042
Symboethus     9042
Plectiscidea     9042
Gonolochus     9042
Lathrolestes     9042
Campoplex     9042
Glypta     9042
Ctenochira     9042
Aoplus     9042
Venturia     9042
Astiphromma     9042
Ophion     9042
Cylloceria     9042
Platyrhabdus     9042
Collyria     9042
Plectiscidea     9042
Campoplex     9042
Stenomacrus     9042
Stenaoplus     9042
Notopygus     9042
Medophron     9042
Mesochorus     9042
Dilleritomus     9042
Chorinaeus     9042
TERSILOCHINAE     9042
Ophion     9042
Echthronomas     9042
Eremotylus     9042
IDIOGRAMMATINI     9042
Cryptus     9042
SPHINCTINI     9042
Endasys     9042
Campocraspedon     9042
Holcomastrus     9042
Dirophanes     9042
Xenolytus     9042
Diadegma     9042
Dusona     9042
Banchus     9042
Gelis     9042
Xestopelta     9042
Gelis     9042
Aoplus     9042
Pristicerops     9042
Campodorus     9042
Micromonodon     9042
Dusona     9042
Grypocentrus     9042
Gelis     9042
Demopheles     9042
Sinophorus     9042
Lissonota     9042
Dichrogaster     9042
Paraethecerus     9042
Delomerista     9042
Pseudaneuclis     9042
Nanodiaparsis     9042
Dicaelotus     9042
Diplazon     9042
Psilomastax     9042
Phygadeuon     9042
Endasys     9042
Neuchorus     9042
ICHNEUMONINAE     9042
Campoplex     9042
Tersilochus     9042
Bathythrix     9042
Campodorus     9042
Neurateles     9042
Coelichneumonops     9042
Plectiscidea     9042
Syspasis     9042
Phygadeuon     9042
Anomalon     9042
Encrateola     9042
Nepiesta     9042
Tryphon     9042
Exenterus     9042
Phygadeuon     9042
Lagarotis     9042
Labroctonus     9042
Rhinotorus     9042
Orthocentrus     9042
Tranosema     9042
Gelanes     9042
Lathiponus     9042
Giraudia     9042
POEMENIINI     9042
Exochus     9042
Trychosis     9042
Netelia     9042
Lissonota     9042
Xenoschesis     9042
AGRIOTYPINAE     9042
Platylabus     9042
Mastrus     9042
Porizon     9042
Polysphincta     9042
Arotes     9042
Triclistus     9042
Triclistus     9042
Rhembobius     9042
Diplazon     9042
Ichneumon     9042
Batakomacrus     9042
Megastylus     9042
Arbelus     9042
Gelis     9042
Campoplex     9042
Lophyroplectus     9042
Aptesis     9042
Stenichneumon     9042
Ceratophygadeuon     9042
Diphyus     9042
Misetus     9042
Campoplex     9042
Netelia     9042
Lissonota     9042
Kristotomus     9042
Olesicampe     9042
Obisiphaga     9042
Sussaba     9042
Gelis     9042
Tymmophorus     9042
Tropistes     9042
Ctenochira     9042
Giraudia     9042
Syntactus     9042
Diphyus     9042
Rhorus     9042
PSEUDORHYSSINI     9042
Syzeuctus     9042
LISTRODROMINI     9042
Lissonota     9042
Ichneumon     9042
Campoplex     9042
Pimpla     9042
Mesochorus     9042
Campodorus     9042
Lathrolestes     9042
Dyspetes     9042
Lissonota     9042
Aethecerus     9042
Carria     9042
CRYPTINAE     9042
Hyperacmus     9042
Mesoleius     9042
Exyston     9042
Grypocentrus     9042
Olesicampe     9042
Agriotypus     9042
Euryproctus     9042
Synodites     9042
Erigorgus     9042
PHYGADEUONTINI     9042
Olesicampe     9042
Ophion     9042
Scopesis     9042
Tycherus     9042
Euporizon     9042
Mesochorus     9042
Anoncus     9042
Campodorus     9042
Agrothereutes     9042
Rhorus     9042
Eridolius     9042
Glypta     9042
Ctenochira     9042
Proclitus     9042
Ceratophygadeuon     9042
Sussaba     9042
Obtusodonta     9042
Homotropus     9042
Chorinaeus     9042
Microdiaparsis     9042
Ctenochira     9042
Hoplocryptus     9042
Homotropus     9042
Pantisarthrus     9042
Medophron     9042
Phrudus     9042
Mesochorus     9042
Phobocampe     9042
Agrypon     9042
Eridolius     9042
Dusona     9042
Dusona     9042
Mesochorus     9042
Heterischnus     9042
Phradis     9042
Ephialtes     9042
Goedartia     9042
Campoletis     9042
Listrognathus     9042
Campoletis     9042
Campoplex     9042
Tranosema     9042
Zatypota     9042
Lathrostizus     9042
ANOMALONINI     9042
Adelognathus     9042
Platylabus     9042
Stenomacrus     9042
Aptesis     9042
Barytarbes     9042
Eclytus     9042
Tersilochus     9042
Hadratractodes     9042
Astiphromma     9042
Aclastus     9042
Erromenus     9042
Mesoleius     9042
Cratichneumon     9042
Acrodactyla     9042
Tersilochus     9042
Flavopimpla     9042
Agrypon     9042
Lissonota     9042
Campoplex     9042
Gareila     9042
Orthizema     9042
Sympherta     9042
Eridolius     9042
Virgichneumon     9042
Phobocampe     9042
Bathythrix     9042
Perithous     9042
Phobocampe     9042
Mevesia     9042
Cubocephalus     9042
Theronia     9042
Arotrephes     9042
Mesochorus     9042
Campoplex     9042
Stenarella     9042
Gelis     9042
Mesochorus     9042
Dolichomitus     9042
Banchus     9042
Cryptus     9042
Dusona     9042
Eriborus     9042
Agrothereutes     9042
Heterischnus     9042
Saotis     9042
Smicroplectrus     9042
Polyblastus     9042
Dusona     9042
Acroricnus     9042
Platylabus     9042
GRAVENHORSTIINI     9042
Olesicampe     9042
Hypomecus     9042
Diadegma     9042
Exetastes     9042
Eutanyacra     9042
Therion     9042
Vulgichneumon     9042
Diadegma     9042
Adelognathus     9042
Exochus     9042
Ischnoceros     9042
TRYPHONINI     9042
Erromenus     9042
Carria     9042
Virgichneumon     9042
Acropimpla     9042
Exochus     9042
Lathrolestes     9042
Protarchus     9042
Diaparsis     9042
Proeliator     9042
Ichneumon     9042
Colocnema     9042
Rhorus     9042
Campodorus     9042
Acropimpla     9042
Flavopimpla     9042
Hadrodactylus     9042
Xylophylax     9042
Scopesis     9042
Campodorus     9042
Probolus     9042
Aethecerus     9042
Lissonota     9042
Perithous     9042
Gelis     9042
Atractodes     9042
Astiphromma     9042
Smicroplectrus     9042
Smicroplectrus     9042
Campoplex     9042
Orthocentrus     9042
Glyptorhaestus     9042
Clistopyga     9042
Phygadeuon     9042
Exochus     9042
Diplazon     9042
Cryptus     9042
Synetaeris     9042
Gambrus     9042
Exochus     9042
Deuterolabops     9042
Diblastomorpha     9042
Mesoleius     9042
Phygadeuon     9042
Theroscopus     9042
Eridolius     9042
Olethrodotis     9042
Tromatobia     9042
Paropheltes     9042
Gelanes     9042
Demopheles     9042
Hoplismenus     9042
Gambrus     9042
Lamachus     9042
Barycnemis     9042
Gelis     9042
Grasseiteles     9042
Ceratophygadeuon     9042
Ctenichneumon     9042
Acolobus     9042
Barycnemis     9042
Meloboris     9042
Itoplectis     9042
Grasseiteles     9042
Collyria     9042
Heteropelma     9042
Pion     9042
Mesochorus     9042
Probles     9042
Trematopygus     9042
Exetastes     9042
Dentilabus     9042
Lathrolestes     9042
Lathrolestes     9042
Herpestomus     9042
Campoletis     9042
Trematopygus     9042
Catastenus     9042
Himerta     9042
Gelis     9042
Mesochorus     9042
Scambus     9042
Orthizema     9042
Polytribax     9042
Perilissus     9042
Zoophthorus     9042
Dusona     9042
Poemenia     9042
Phobocampe     9042
Sphinctus     9042
Promethes     9042
Batakomacrus     9042
Hypsicera     9042
Cladeutes     9042
Mesoleius     9042
Stenomacrus     9042
Cotiheresiarches     9042
Gelis     9042
Eremotylus     9042
Sycaonia     9042
Ctenichneumon     9042
Coelichneumon     9042
Xorides     9042
Stilpnus     9042
Ghilaromma     9042
Mesoleius     9042
HERESIARCHINI     9042
Azelus     9042
Glyphicnemis     9042
Astiphromma     9042
Xorides     9042
Hadratractodes     9042
Cubocephalus     9042
Ctenochira     9042
Centeterus     9042
Homotropus     9042
Dusona     9042
Platylabus     9042
Pimpla     9042
Hyposoter     9042
Eurylabus     9042
Ichneumon     9042
PLATYLABINI     9042
Idiogramma     9042
Exochus     9042
Rhinotorus     9042
Bathythrix     9042
Diaparsis     9042
Tryphon     9042
Neuchorus     9042
Arotes     9042
Neliopisthus     9042
Gelis     9042
Scambus     9042
Amphibulus     9042
Campoletis     9042
Pantisarthrus     9042
Stenomacrus     9042
Virgichneumon     9042
Hyposoter     9042
Dusona     9042
Hemichneumon     9042
Phygadeuon     9042
Sinophorus     9042
Himerta     9042
Zoophthorus     9042
Phygadeuon     9042
Plectiscidea     9042
Dusona     9042
Perithous     9042
Trematopygus     9042
Zoophthorus     9042
Cratocryptus     9042
Mesochorus     9042
Syrphoctonus     9042
Phygadeuon     9042
Cryptus     9042
Gelis     9042
Phradis     9042
Ichneumon     9042
Clypeoteles     9042
Encrateola     9042
Tryphon     9042
Mesochorus     9042
Acrolyta     9042
Sinarachna     9042
Picrostigeus     9042
Diadromus     9042
Dusona     9042
Bathythrix     9042
Catastenus     9042
Campoletis     9042
Dolichomitus     9042
Endasys     9042
Apsilops     9042
Trogus     9042
Xenolytus     9042
Baeosemus     9042
Euryproctus     9042
Platylabus     9042
Notosemus     9042
Picardiella     9042
Dichrogaster     9042
Diadromus     9042
Ophion     9042
Cladeutes     9042
Eristicus     9042
Lysibia     9042
Phygadeuon     9042
Aphanistes     9042
Eriborus     9042
Mesoleius     9042
Ichneumon     9042
Batakomacrus     9042
Acrolyta     9042
Platylabus     9042
Linycus     9042
Dusona     9042
Enicospilus     9042
Tersilochus     9042
Coelichneumonops     9042
Phygadeuon     9042
Lissonota     9042
Triclistus     9042
Erromenus     9042
Paropheltes     9042
Cratichneumon     9042
Campoletis     9042
Gambrus     9042
Endromopoda     9042
Hyposoter     9042
Mesoleius     9042
Rictichneumon     9042
Colpotrochia     9042
Charitopes     9042
Exochus     9042
Olesicampe     9042
Agrothereutes     9042
Tycherus     9042
Uchidella     9042
Rhorus     9042
SCOLOBATINI     9042
Campoplex     9042
Eupalamus     9042
Diadegma     9042
Gelis     9042
Barichneumon     9042
Pygmaeolus     9042
Orthizema     9042
Woldstedtius     9042
Rugratractodes     9042
Mesochorus     9042
Dusona     9042
Lissonota     9042
Dolichomitus     9042
Triclistus     9042
Charops     9042
Hyposoter     9042
Polytribax     9042
Liotryphon     9042
Ctenichneumon     9042
Vulgichneumon     9042
Probles     9042
Phygadeuon     9042
Heteropelma     9042
Anisobas     9042
Diadegma     9042
Fianoniella     9042
Diplazon     9042
Gelis     9042
Cremastus     9042
Exochus     9042
Gelis     9042
Hyposoter     9042
Gnypetomorpha     9042
Gelis     9042
Netelia     9042
Xorides     9042
Azelus     9042
Dreisbachia     9042
Homaspis     9042
Diadegma     9042
Dusona     9042
Smicrolius     9042
Megastylus     9042
Phygadeuon     9042
Rhembobius     9042
Lysibia     9042
Tryphon     9042
Eristicus     9042
Ichneumon     9042
Odontoneura     9042
Platylabops     9042
Ctenochares     9042
Ichneumon     9042
Dolichomitus     9042
Zoophthorus     9042
Gravenhorstia     9042
Tromatobia     9042
Campodorus     9042
Phytodietus     9042
Temelucha     9042
Hemiteles     9042
Trychosis     9042
Trieces     9042
Herpestomus     9042
Hyposoter     9042
Rhorus     9042
Nemeritis     9042
Picrostigeus     9042
Xorides     9042
Aethecerus     9042
Pleolophus     9042
Otlophorus     9042
Phygadeuon     9042
Pygocryptus     9042
Phygadeuon     9042
Cremastus     9042
Dicaelotus     9042
Bathyplectes     9042
Eridolius     9042
Ichneumon     9042
Hyposoter     9042
Glyphicnemis     9042
Aperileptus     9042
Endasys     9042
Diadromus     9042
Ichneumon     9042
Achaius     9042
Endasys     9042
Priopoda     9042
Lissonota     9042
Dusona     9042
Chorinaeus     9042
Phrudus     9042
Nemeritis     9042
Endasys     9042
Barycnemis     9042
Ceratopius     9042
Encrateola     9042
Platylabus     9042
Phytodietus     9042
Sinophorus     9042
Townesia     9042
Sulcarius     9042
Diphyus     9042
Exochus     9042
Euceros     9042
Platymischos     9042
Theroscopus     9042
Chorinaeus     9042
Aethecerus     9042
Lissonota     9042
Gunomeria     9042
Charitopes     9042
Rhorus     9042
Endasys     9042
Theroscopus     9042
Dusona     9042
CREMASTINAE     9042
Eclytus     9042
Aphanistes     9042
Netelia     9042
Dolophron     9042
Mesochorus     9042
Rhorus     9042
Cratichneumon     9042
Hemiteles     9042
Lissonota     9042
Synodites     9042
Tranosema     9042
Rhaestus     9042
Cubocephalus     9042
Xylophylax     9042
Eutanyacra     9042
Hadrodactylus     9042
Tricholabus     9042
Gelis     9042
Exochus     9042
Glypta     9042
Oedemopsis     9042
Endasys     9042
Homotropus     9042
Glypta     9042
Campoplex     9042
Phygadeuon     9042
Epistathmus     9042
Bioblapsis     9042
Scopesis     9042
Acrotomus     9042
Heterocoloides     9042
Picrostigeus     9042
Polytribax     9042
Orthopelma     9042
Mastrus     9042
Mesochorus     9042
Enizemum     9042
Diadegma     9042
Dusona     9042
Dichrogaster     9042
Stenobarichneumon     9042
PHYTODIETINI     9042
Rynchobanchus     9042
Tersilochus     9042
Enicospilus     9042
Rhorus     9042
Pristomerus     9042
Ichneumon     9042
Pectinolochus     9042
Phygadeuon     9042
Exochus     9042
Polyblastus     9042
Hadrodactylus     9042
Mesochorus     9042
Eutanyacra     9042
Leptocampoplex     9042
Pyracmon     9042
Arenetra     9042
Eridolius     9042
Hadrodactylus     9042
Barylypa     9042
Asyncrita     9042
Dusona     9042
Endasys     9042
Dichrogaster     9042
Stilpnus     9042
Bathyplectes     9042
Nanodiaparsis     9042
Mastrus     9042
Phytodietus     9042
Platylabus     9042
Rhorus     9042
Ichneumon     9042
Entypoma     9042
Monoblastus     9042
Theroscopus     9042
Excavarus     9042
Agriotypus     9042
Bessobates     9042
Casinaria     9042
Lissonota     9042
Diphyus     9042
OXYTORINAE     9042
Stenaoplus     9042
Xylophrurus     9042
Platylabus     9042
Iseropus     9042
Bioblapsis     9042
Dusona     9042
Hoplismenus     9042
Eriborus     9042
Enytus     9042
Dolichomitus     9042
Glypta     9042
Scambus     9042
Otlophorus     9042
Aperileptus     9042
Dicaelotus     9042
Diadegma     9042