Bolger, Thomas, Arroyo, Julio & Piotrowska, Katarzyna, 2018, A catalogue of the species of Mesostigmata (Arachnida, Acari, Parasitiformes) recorded from Ireland including information on their geographical distribution and habitats

Bolger, Thomas, Arroyo, Julio & Piotrowska, Katarzyna, 2018, A catalogue of the species of Mesostigmata (Arachnida, Acari, Parasitiformes) recorded from Ireland including information on their geographical distribution and habitats, Zootaxa 4519 (1), pp. 1-220

publication ID

document provided by

Plazi

Sejidae     8
Mesostigmata     8
Celaenopsidae     9
Antennophoridae     9
Thinozercon     10-11
Cillibidae     11
Dinychidae     12-13
Discourellidae     13
Oplitidae     14-15
Prodinychidae     15-16
Trachytidae     16-19
Trachyuropodidae     19-23
Trematuridae     23-26
Urodiaspididae     26
Urodinychidae     27-29
Phaulodinychus     30-32
Uropodidae     30
Uropoda     32-35
Gamasina     35
Epicriidae     35
Zerconidae     36-42
Parasitidae     42-51
Leptogamasus     51-52
Valigamasus     53-90
Veigaiidae     91-98
Digamasellidae     98-104
Halolaelapidae     105-108
Ologamasidae     108-110
Rhodacaridae     111-118
Eviphididae     118-121
Macrochelidae     122-123
Geholaspis     123-124
Longicheles     124-135
Pachylaelapidae     136-143
Ameroseiidae     143-147
Ascidae     147-159
Melicharidae     160-161
Blattisociidae     161-174
Phytoseiidae     174-184
Anthoseius     184-187
Typhlodromus     187
Dermanyssidae     187
Haemogamasidae     188-191
Halarachnidae     191
Laelapidae     191-192
Alloparasitus     193
Cosmolaelaps     194-196
Gaeolaelaps     196-197
Laelaspis     198-199
Holostaspis     198
Pneumolaelaps     199-201
Ololaelaps     201-203
Pseudoparasitus     203-207
Macronyssidae     207-210
Spinturnicidae     210-212
Varroidae     212-213