Lin, Xiao-Long, Yao, Yuan, Yan, Chun-Cai & Liu, Wen-Bin, 2021, Stenochironomus zhengi sp. nov. from Dawei Mountain National Park, Yunnan China (Diptera: Chironomidae)

Lin, Xiao-Long, Yao, Yuan, Yan, Chun-Cai & Liu, Wen-Bin, 2021, Stenochironomus zhengi sp. nov. from Dawei Mountain National Park, Yunnan China (Diptera: Chironomidae), Zootaxa 4970 (2), pp. 385-390

publication ID

document provided by

Plazi