Pesic, Vladimir & Saboori, Alireza, 2007, A checklist of the water mites (Acari: Hydrachnidia) of Iran

Pesic, Vladimir & Saboori, Alireza, 2007, A checklist of the water mites (Acari: Hydrachnidia) of Iran, Zootaxa 1473, pp. 45-68

publication ID

document provided by

Plazi

Hydrovolzia     46
Eylais     46-47
Limnochares     46
Bharatavolzia     46
Hydrachna     47
Hydrodroma     47
Tadjikothyas     48
Hydryphantes     48
Trichothyas     48
Panisopsis     48
Panisus     48
Protzia     49
Sperchon     49-51
Sperchonopsis     51
Nilotonia     51-52
Torrenticola     52-54
Lebertia     52
Monatractides     54
Limnesia     54-55
Hygrobates     55-56
Atractides     56-58
Piona     58-59
Neumania     58
Forelia     58
Unionicola     58
Lethaxona     59
Feltria     59
Frontipodopsis     59
Axonopsis     59-60
Albaxona     60
Kongsbergia     60-61
Albia     60
Brachypoda     60
Aturus     60
Hungarohydracarus     61
Ljania     61
Krendowskia     61
Stygomomonia     61-62
Arrenurus     62-64
Neoacarus     62
Mideopsis     62