Schmidt, Olga, 2015, List of primary types of the larentiine moth species (Lepidoptera: Geometridae) described from Indonesia - a starting point for biodiversity assessment of the subfamily in the region

Schmidt, Olga, 2015, List of primary types of the larentiine moth species (Lepidoptera: Geometridae) described from Indonesia - a starting point for biodiversity assessment of the subfamily in the region, Biodiversity Data Journal 3, pp. 5447-5447

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.3.e5447

document provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

Psilocambogia     5447
Sauris     5447
Chloroclystis     5447
Eupitheciini     5447
Acidalia     5447
Collix boarmiata     5447
Bardanes     5447
Chloroclystis     5447
Remodes     5447
Horisme     5447
Desmoclystia     5447
Gonanticlea stagnatilis     5447
Steirophora     5447
Acolutha     5447
Collix mayri     5447
Sterrhochaeta indirecta     5447
Sauris     5447
Chloroclystis mochleutes     5447
Sauris sententiosa     5447
Chloroclystis     5447
Gymnoscelis griseifusa     5447
Collix oblitera     5447
Chrysoclystis     5447
Sauris     5447
Sauris     5447
Phthonoloba     5447
Psilocambogia     5447
Remodes     5447
Gymnoscelis     5447
Melanthiini     5447
Gonanticlea penicilla     5447
Cretheis     5447
Sauris     5447
Chloroclystis palmaria     5447
Xanthorhoe     5447
Sauris pleonectes     5447
Hyria pulchella     5447
Pomasia     5447
Euphyia     5447
Larentiini     5447
Xanthorhoe     5447
Chloroclystis craspedozona     5447
Chloroclystis brychoma     5447
Horisme     5447
Megaloba     5447
Collix     5447
Gymnoscelis     5447
Phthonoloba     5447
Micromia     5447
Loxofidonia pallidistriga     5447
Pseudoschista     5447
Episteira isoepes     5447
Desmoclystia     5447
Electrophaes chrysodeta     5447
Anapalta     5447
Sterrhochaeta     5447
Chloroclystis     5447
Gymnoscelis     5447
Chloroplintha     5447
Chloroclystis invita     5447
Pseudoasthena?     5447
Eupithecia     5447
Xanthorhoe     5447
Gonanticlea     5447
Lasioedma     5447
Gymnoscelis     5447
Chloroclystis     5447
Chloroclystis     5447
Ecliptopera fortis     5447
Scotocyma     5447
Cidaria     5447
Gonanticlea     5447
Syzyx     5447
Gymnoscelis     5447
Micromia     5447
Eois tambora     5447
Xanthorhoe     5447
Pomasia     5447
Collix rufidorsata     5447
Ecliptopera ctenoplia     5447
Micromia     5447
Hydrelia     5447
Trichopterygini     5447
Chloroclystis cata     5447
Chloroclystis     5447
Horisme     5447
Megaloba     5447
Synneurodes     5447
Dasimatia     5447
Sauris asema     5447
Micrulia     5447
Sauris     5447
Gymnoscelis     5447
Horisme grandescens     5447
Desmoclystia     5447
Gymnoscelis buruensis     5447
Xanthorhoini     5447
Micromia     5447
Botys?     5447
Dystypoptila     5447
Micromia     5447
Gymnoscelis     5447
Spectrobasis     5447
Xanthorhoe     5447
Sauris arfakensis     5447
Ecliptopera impingens     5447
Xanthorhoe     5447
Crasilogia     5447
Xanthorhoe     5447
Horisme     5447
Emmelesia     5447
Anapalta circumfumata     5447
Steirophora     5447
Chloroclystis     5447
Carige     5447
Collix     5447
Micromia     5447
Xanthorhoe     5447
Horisme     5447
Chloroclystis phantastes     5447
Chloroclystis     5447
Chloroclystis     5447
Remodes?     5447
Calluga     5447
Sauris muscosa     5447
Macrolepidoptera     5447
Horisme     5447
Remodes?     5447
Psaliodes?     5447
Cidariini     5447
Eupithecia     5447
Pomasia     5447
Horisme goliathi     5447
Xanthorhoe nubilosa     5447
Chloroclystis     5447
Horisme serangica     5447
Ziridava     5447
Gymnoscelis jubilata     5447
Sterrhochaeta     5447
Chloroclystis     5447
Steirophora     5447
Polyphasia     5447
Chloroclystis     5447
Chloroclystis scotosema     5447
Chloroclystis     5447
Parasthena     5447
Sauris     5447
Hypocometa     5447
Chloroclystis     5447
Physetobasis     5447
Xanthorhoe     5447
Loxofidonia sigmata     5447
Mariaba     5447
Loxofidonia lipernes     5447
Eois     5447
Chloroclystis javana     5447
Chloroclystis     5447
Loxofidonia     5447
Gymnoscelis     5447
Goniopteroloba pangeanensis     5447
Horisme     5447
Calluga     5447
Goniopteroloba pallida     5447
Asthena     5447
Acolutha     5447
Chloroclystis     5447
Chaetolopha?     5447
Gullaca     5447
Ecliptopera     5447
Sauris     5447
Rhinoprora     5447
Carige     5447
Chloroclystis     5447
Dystypoptila     5447
Photoscotosia     5447
Gonanticlea sublustris     5447
Micromia     5447
Xanthorhoe     5447
Chloroclystis     5447
Chloroclystis eupora     5447
Desmoclystia     5447
Sauris     5447
Eupithecia     5447
Sauris catopercna     5447
Poecilasthena     5447
Chaetolopha     5447
Xanthorhoe     5447
Chaetolopha     5447
Megaloba     5447
Chloroclystis     5447
Chloroclystis     5447
Sterrhochaeta diffidens     5447
Gonanticlea     5447
Anticlea     5447
Horisme inconstans     5447
Opistheploce     5447
Chloroclystis     5447
Gymnoscelis     5447
Parachaetolopha     5447
Xanthorhoe     5447
Megaloba     5447
Micromia     5447
Bosara pelopsaria     5447
Ecliptopera     5447
Chloroclystis     5447
Polyphasia     5447
Desmoclystia     5447
Steirophora     5447
Xanthorhoe klossi     5447
Chloroclystis     5447
Ziridava     5447
Sterrhochaeta     5447
Helminthoceras     5447
Chloroclystis     5447
Chloroclystis     5447
Gymnoscelis     5447
Eupithecia     5447
Eupithecia     5447
Micromia     5447
Brabira     5447
Sauris     5447
Coptogonia     5447
Xanthorhoe     5447
Gonanticlea amblia     5447
Chloroclystis phaeina     5447
Propithex     5447
Ecliptopera rectilinea     5447
Horisme     5447
Xanthorhoe     5447
Xanthorhoe     5447
Eupithecia     5447
Gymnoscelis     5447
Spectrobasis     5447
Sauris     5447
Chloroclystis heanis     5447
Horisme     5447
Chaetolopha     5447
Asthena     5447
Asthenini     5447
Xanthorhoe     5447
Horisme     5447
Chloroclystis     5447
Micromia     5447
Parachaetolopha     5447
Collix     5447
Pomasia     5447
Ecliptopera rectificata     5447
Horisme     5447
Bihastina (Bihastina)     5447
Sterrhochaeta     5447
Gymnoscelis     5447
Antimimistis melamphaes     5447
Papuanticlea     5447
Steirophora     5447
Sauris euneta     5447
Goniopteroloba     5447
Rhinoprora     5447
Episteira     5447
Prosthetopteryx     5447