Wan, Jin-Long & Peng, Xian-Jin, 2013, The spiders of the genus Wolongia Zhu, Kim & Song, 1997 from China (Araneae: Tetragnathidae)

Wan, Jin-Long & Peng, Xian-Jin, 2013, The spiders of the genus Wolongia Zhu, Kim & Song, 1997 from China (Araneae: Tetragnathidae), Zootaxa 3691 (1), pp. 87-134

publication ID

document provided by

Plazi

Tetragnathidae     88
Wolongia     88
Wolongia bicruris   new species  89-90
Wolongia bimacroseta   new species  90-91
Wolongia erromera   new species  91-92
Wolongia foliacea   new species  92
Wolongia guoi     93
Wolongia mutica   new species  93-94
Wolongia odontodes     94
Wolongia renaria   new species  94-95
Wolongia tetramacroseta   new species  95-96
Wolongia wangi     96