Eusyllis, Taxa Only, Exact Match: 38 Treatments

[ more ] [ link ]

Eusyllis lamelligera     San Martin, G & Hutchings, PA, 2006, Eusyllinae (Polychaeta: Syllidae) from Australia with the Description of a New Genus and Fifteen New Species, Records of the Australian Museum 58, pp. 257-370 : 278-280 278-280
Eusyllis assimilis     Çinar, Melih Ertan & Gambi, Maria Cristina, 2005, Cognetti’s syllid collection (Polychaeta: Syllidae) deposited at the Museum of the Stazione Zoologica ‘‘ Anton Dohrn’ ’ (Naples, Italy), with descriptions of two new species of Autolytus, Journal of Natural History 39 (10), pp. 725-762 : 750 750
Eusyllis kupfferi     Paresque, Karla, Fukuda, Marcelo Veronesi, Martín, Guillermo San & Nogueira, João Miguel De Matos, 2015, Amblyosyllis, Eusyllis, Odontosyllis, Perkinsyllis and Streptodonta (Annelida: Syllidae) from Brazil, with descriptions of two new species and new records for the country, Zootaxa 4000 (3), pp. 301-334 : 304-308 304-308
Eusyllis     Aguado, Teresa, Martín, Guillermo San & Ten, Harry A., 2008, Syllidae (Annelida: Polychaeta) from Indonesia collected by the Siboga (1899 – 1900) and Snellius II (1984) expeditions, Zootaxa 1673, pp. 1-48 : 4 4
Eusyllis assimilis     Aguado, Teresa, Martín, Guillermo San & Ten, Harry A., 2008, Syllidae (Annelida: Polychaeta) from Indonesia collected by the Siboga (1899 – 1900) and Snellius II (1984) expeditions, Zootaxa 1673, pp. 1-48 : 4 4
Phyllodocida     Faulwetter, Sarah, Simboura, Nomiki, Katsiaras, Nikolaos, Chatzigeorgiou, Giorgos & Arvanitidis, Christos, 2017, Polychaetes of Greece: an updated and annotated checklist, Biodiversity Data Journal 5, pp. 20997-20997 : 20997 20997
Eusyllis assimilis     Fukuda, Marcelo V., Nogueira, João M. M. & Martín, Guillermo San, 2015, Eusyllinae and “ Incertae sedis ” syllids (Annelida: Syllidae) from South America, with a new species from Brazil and a new combination for a Peruvian species, Zootaxa 3936 (4), pp. 507-537 : 516-517 516-517
Eusyllis assimilis     Brusa, Vivian S., Aguado, M. Teresa, Martín, Guillermo San & Rouse, Greg, 2013, Revision of the genus Eusyllis Malmgren, 1867 (Annelida: Phyllodocida: Syllidae: Eusyllinae), with the description of a new species from the eastern Pacific Ocean, Zootaxa 3599 (1), pp. 37-50 : 41-42 41-42
Phyllodocida     Faulwetter, Sarah, Simboura, Nomiki, Katsiaras, Nikolaos, Chatzigeorgiou, Giorgos & Arvanitidis, Christos, 2017, Polychaetes of Greece: an updated and annotated checklist, Biodiversity Data Journal 5, pp. 20997-20997 : 20997 20997
Eusyllis     Paresque, Karla, Fukuda, Marcelo Veronesi, Martín, Guillermo San & Nogueira, João Miguel De Matos, 2015, Amblyosyllis, Eusyllis, Odontosyllis, Perkinsyllis and Streptodonta (Annelida: Syllidae) from Brazil, with descriptions of two new species and new records for the country, Zootaxa 4000 (3), pp. 301-334 : 304 304
Eusyllis lamelligera     Aguado, Teresa, Martín, Guillermo San & Ten, Harry A., 2008, Syllidae (Annelida: Polychaeta) from Indonesia collected by the Siboga (1899 – 1900) and Snellius II (1984) expeditions, Zootaxa 1673, pp. 1-48 : 4-5 4-5
Eusyllis kupfferi     Brusa, Vivian S., Aguado, M. Teresa, Martín, Guillermo San & Rouse, Greg, 2013, Revision of the genus Eusyllis Malmgren, 1867 (Annelida: Phyllodocida: Syllidae: Eusyllinae), with the description of a new species from the eastern Pacific Ocean, Zootaxa 3599 (1), pp. 37-50 : 43 43
Eusyllis liniata   comb. nov.  Fukuda, Marcelo V., Nogueira, João M. M. & Martín, Guillermo San, 2015, Eusyllinae and “ Incertae sedis ” syllids (Annelida: Syllidae) from South America, with a new species from Brazil and a new combination for a Peruvian species, Zootaxa 3936 (4), pp. 507-537 : 521 521
Eusyllis     Rodríguez, Yolanda Lucas, Martín, Guillermo San & Fiege, Dieter, 2019, A new species and nine new records of Syllidae (Annelida) from the Socotra Archipelago (Indian Ocean), Zootaxa 4651 (2), pp. 235-258 : 251 251
Eusyllis assimilis     Rodríguez, Yolanda Lucas, Martín, Guillermo San & Fiege, Dieter, 2019, A new species and nine new records of Syllidae (Annelida) from the Socotra Archipelago (Indian Ocean), Zootaxa 4651 (2), pp. 235-258 : 251 251
Eusyllis lamelligera     Brusa, Vivian S., Aguado, M. Teresa, Martín, Guillermo San & Rouse, Greg, 2013, Revision of the genus Eusyllis Malmgren, 1867 (Annelida: Phyllodocida: Syllidae: Eusyllinae), with the description of a new species from the eastern Pacific Ocean, Zootaxa 3599 (1), pp. 37-50 : 46 46
Eusyllis kupfferi     Brusa, Vivian S., Aguado, M. Teresa, Martín, Guillermo San & Rouse, Greg, 2013, Revision of the genus Eusyllis Malmgren, 1867 (Annelida: Phyllodocida: Syllidae: Eusyllinae), with the description of a new species from the eastern Pacific Ocean, Zootaxa 3599 (1), pp. 37-50 : 39-40 39-40
Eusyllis nuchalata     Brusa, Vivian S., Aguado, M. Teresa, Martín, Guillermo San & Rouse, Greg, 2013, Revision of the genus Eusyllis Malmgren, 1867 (Annelida: Phyllodocida: Syllidae: Eusyllinae), with the description of a new species from the eastern Pacific Ocean, Zootaxa 3599 (1), pp. 37-50 : 47-48 47-48
Eusyllis nonatoi   sp. nov.  Fukuda, Marcelo V., Nogueira, João M. M. & Martín, Guillermo San, 2015, Eusyllinae and “ Incertae sedis ” syllids (Annelida: Syllidae) from South America, with a new species from Brazil and a new combination for a Peruvian species, Zootaxa 3936 (4), pp. 507-537 : 521-525 521-525
Phyllodocida     Faulwetter, Sarah, Simboura, Nomiki, Katsiaras, Nikolaos, Chatzigeorgiou, Giorgos & Arvanitidis, Christos, 2017, Polychaetes of Greece: an updated and annotated checklist, Biodiversity Data Journal 5, pp. 20997-20997 : 20997 20997
Eusyllis longicirrata     Brusa, Vivian S., Aguado, M. Teresa, Martín, Guillermo San & Rouse, Greg, 2013, Revision of the genus Eusyllis Malmgren, 1867 (Annelida: Phyllodocida: Syllidae: Eusyllinae), with the description of a new species from the eastern Pacific Ocean, Zootaxa 3599 (1), pp. 37-50 : 46 46
Eusyllis     San Martin, G & Hutchings, PA, 2006, Eusyllinae (Polychaeta: Syllidae) from Australia with the Description of a New Genus and Fifteen New Species, Records of the Australian Museum 58, pp. 257-370 : 271 271
Eusyllis key    Brusa, Vivian S., Aguado, M. Teresa, Martín, Guillermo San & Rouse, Greg, 2013, Revision of the genus Eusyllis Malmgren, 1867 (Annelida: Phyllodocida: Syllidae: Eusyllinae), with the description of a new species from the eastern Pacific Ocean, Zootaxa 3599 (1), pp. 37-50 : 41 41
Eusyllis     Brusa, Vivian S., Aguado, M. Teresa, Martín, Guillermo San & Rouse, Greg, 2013, Revision of the genus Eusyllis Malmgren, 1867 (Annelida: Phyllodocida: Syllidae: Eusyllinae), with the description of a new species from the eastern Pacific Ocean, Zootaxa 3599 (1), pp. 37-50 : 41 41
Eusyllis kupfferi     Çinar, Melih Ertan, 2009, Alien polychaete species (Annelida: Polychaeta) on the southern coast of Turkey (Levantine Sea, eastern Mediterranean), with 13 new records for the Mediterranean Sea, Journal of Natural History 43 (37 - 38), pp. 2283-2328 : 2291-2292 2291-2292
Eusyllis     Fukuda, Marcelo V., Nogueira, João M. M. & Martín, Guillermo San, 2015, Eusyllinae and “ Incertae sedis ” syllids (Annelida: Syllidae) from South America, with a new species from Brazil and a new combination for a Peruvian species, Zootaxa 3936 (4), pp. 507-537 : 516 516
Phyllodocida     Tasso, Vicente, El Haddad, Mustapha, Assadi, Carolina, Canales, Remy, Aguirre, Luis & Velez-Zuazo, Ximena, 2018, Macrobenthic fauna from an upwelling coastal area of Peru (Warm Temperate South-eastern Pacific province - Humboldtian ecoregion), Biodiversity Data Journal 6, pp. 28937-28937 : 28937 28937
Phyllodocida     Faulwetter, Sarah, Simboura, Nomiki, Katsiaras, Nikolaos, Chatzigeorgiou, Giorgos & Arvanitidis, Christos, 2017, Polychaetes of Greece: an updated and annotated checklist, Biodiversity Data Journal 5, pp. 20997-20997 : 20997 20997
Eusyllis     Salazar-Vallejo, Sergio I., Carrera-Parra, Luis F., Muir, Alexander I., León-González, Jesús Angel De, Piotrowski, Christina & Sato, Masanori, 2014, Polychaete species (Annelida) described from the Philippine and China Seas, Zootaxa 3842 (1), pp. 1-68 : 41 41
Eusyllis grandmariae   n. sp.  Brusa, Vivian S., Aguado, M. Teresa, Martín, Guillermo San & Rouse, Greg, 2013, Revision of the genus Eusyllis Malmgren, 1867 (Annelida: Phyllodocida: Syllidae: Eusyllinae), with the description of a new species from the eastern Pacific Ocean, Zootaxa 3599 (1), pp. 37-50 : 42-43 42-43
Phyllodocida     Faulwetter, Sarah, Simboura, Nomiki, Katsiaras, Nikolaos, Chatzigeorgiou, Giorgos & Arvanitidis, Christos, 2017, Polychaetes of Greece: an updated and annotated checklist, Biodiversity Data Journal 5, pp. 20997-20997 : 20997 20997
Eusyllis kupfferi     San Martin, G & Hutchings, PA, 2006, Eusyllinae (Polychaeta: Syllidae) from Australia with the Description of a New Genus and Fifteen New Species, Records of the Australian Museum 58, pp. 257-370 : 276-278 276-278
Eusyllis     Mikac, Barbara, 2015, A sea of worms: polychaete checklist of the Adriatic Sea, Zootaxa 3943 (1), pp. 1-172 : 126-127 126-127
Eusyllis nonatoi     Paresque, Karla, Fukuda, Marcelo Veronesi, Martín, Guillermo San & Nogueira, João Miguel De Matos, 2015, Amblyosyllis, Eusyllis, Odontosyllis, Perkinsyllis and Streptodonta (Annelida: Syllidae) from Brazil, with descriptions of two new species and new records for the country, Zootaxa 4000 (3), pp. 301-334 : 313 313
Eusyllis lamelligera     Paresque, Karla, Fukuda, Marcelo Veronesi, Martín, Guillermo San & Nogueira, João Miguel De Matos, 2015, Amblyosyllis, Eusyllis, Odontosyllis, Perkinsyllis and Streptodonta (Annelida: Syllidae) from Brazil, with descriptions of two new species and new records for the country, Zootaxa 4000 (3), pp. 301-334 : 308-313 308-313
Phyllodocida     Faulwetter, Sarah, Simboura, Nomiki, Katsiaras, Nikolaos, Chatzigeorgiou, Giorgos & Arvanitidis, Christos, 2017, Polychaetes of Greece: an updated and annotated checklist, Biodiversity Data Journal 5, pp. 20997-20997 : 20997 20997
Eusyllis assimilis     San Martin, G & Hutchings, PA, 2006, Eusyllinae (Polychaeta: Syllidae) from Australia with the Description of a New Genus and Fifteen New Species, Records of the Australian Museum 58, pp. 257-370 : 273-276 273-276
Eusyllis maxima     Brusa, Vivian S., Aguado, M. Teresa, Martín, Guillermo San & Rouse, Greg, 2013, Revision of the genus Eusyllis Malmgren, 1867 (Annelida: Phyllodocida: Syllidae: Eusyllinae), with the description of a new species from the eastern Pacific Ocean, Zootaxa 3599 (1), pp. 37-50 : 47 47

[ more ] [ link ]