85.97, 27.97: 11 Treatments

[ link ]

Prosoponoides youyiensis   n. sp.  Chen, Qianjun, Zhong, Yang, Liu, Jie & Chen, Jian, 2020, The spider genus Prosoponoides (Araneae: Linyphiidae) in China, Zootaxa 4786 (1), pp. 23-36 : 31 31
Coilodera mearesii     Qiu, Jian-Yue, Xu, Hao & Chen, Li, 2017, Taxonomic review of the Oriental flower beetle Coilodera penicillata species complex (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae), Zootaxa 4350 (3), pp. 511-537 : 520-521 520-521
Tribasodites grandiceps   sp. nov.  Yin, Zi-Wei, 2022, The Batrisini of Tibet: unveiling an enigmatic ant-loving beetle diversity at Earth’s “ Third Pole ” (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), Zootaxa 5111 (1), pp. 1-211 : 156-158 156-158
Mohrigia hippai     Xu, Jun, Shi, Kai, Huang, Junhao & Wu, Hong, 2017, Review of the genus Mohrigia Menzel (Diptera, Sciaridae) from China, Zootaxa 4300 (1), pp. 71-98 : 77-78 77-78
Haplocosmia sherwoodae   sp. n.  Lin, Ye-Jie, Yan, Xunyou & Li, Shuqiang, 2022, A new species of the tarantula genus Haplocosmia (Araneae, Theraphosidae) from Tibet, China, Biodiversity Data Journal 10, pp. 82682-82682 : 82682 82682
Torodora parisortilega   sp. nov.  Yu, Shuai, Zhu, Yanmei & Wang, Shuxia, 2022, Eighteen new species and fifteen new records of the genus Torodora Meyrick (Lepidoptera: Lecithoceridae) from China, Zootaxa 5133 (1), pp. 1-39 : 14 14
Tribasodites pugiunculus   sp. nov.  Yin, Zi-Wei, 2022, The Batrisini of Tibet: unveiling an enigmatic ant-loving beetle diversity at Earth’s “ Third Pole ” (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), Zootaxa 5111 (1), pp. 1-211 : 168-171 168-171
Tribasodites cellulanus   sp. nov.  Yin, Zi-Wei, 2022, The Batrisini of Tibet: unveiling an enigmatic ant-loving beetle diversity at Earth’s “ Third Pole ” (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), Zootaxa 5111 (1), pp. 1-211 : 147-149 147-149
Arthromelodes latithorax   sp. nov.  Yin, Zi-Wei, 2022, The Batrisini of Tibet: unveiling an enigmatic ant-loving beetle diversity at Earth’s “ Third Pole ” (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), Zootaxa 5111 (1), pp. 1-211 : 43-45 43-45
Arthromelodes zhangmu   sp. nov.  Yin, Zi-Wei, 2022, The Batrisini of Tibet: unveiling an enigmatic ant-loving beetle diversity at Earth’s “ Third Pole ” (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), Zootaxa 5111 (1), pp. 1-211 : 64-65 64-65
Batrisiella zhujianqingi   sp. nov.  Yin, Zi-Wei, 2022, The Batrisini of Tibet: unveiling an enigmatic ant-loving beetle diversity at Earth’s “ Third Pole ” (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae), Zootaxa 5111 (1), pp. 1-211 : 87-89 87-89