112.525, 23.1604: 18 Treatments

[link]

Nyctiophylax (Paranyctiophylax) orbicularis   n. sp.  Zhong, Hua, Yang, Lian-Fang & Morse, John C., 2014, The genus Nyctiophylax Brauer in China (Trichoptera, Polycentropodidae), Zootaxa 3846 (2), pp. 273-284: 276-278 276-278
Thysanoptera     Tong, Xiaoli & Zhao, Chao, 2017, Review of fungus-feeding urothripine species from China, with descriptions of two new species (Thysanoptera: Phlaeothripidae), Zootaxa 4237 (2), pp. 307-320: 316 316
Laccophilus komareki   new species  Hájek, Jiří & Brancucci, Michel, 2015, A taxonomic review of the Oriental Laccophilus javanicus species group (Coleoptera: Dytiscidae), Raffles Bulletin of Zoology 63, pp. 309-326: 320-321 320-321
Terthrothrips levigatus   sp. n.  Tong, Xiaoli, 2017, Two new species and a new record of the fungivorous genus Terthrothrips from China (Thysanoptera: Phlaeothripidae), Zootaxa 4323 (4), pp. 561-571: 562-565 562-565
Thysanoptera     Tong, Xiaoli & Zhao, Chao, 2017, Review of fungus-feeding urothripine species from China, with descriptions of two new species (Thysanoptera: Phlaeothripidae), Zootaxa 4237 (2), pp. 307-320: 315 315
Arrenurus (Arrenurus) ancoralis   sp. nov.  Zheng, Yulin, Gu, Xinyao, Guo, Jianjun & Zhang, Runzhi, 2021, Two new species and one new record species of genus Arrenurus Dugès, 1834 (Acari, Hydrachnidia, Arrenuridae) from China, Zootaxa 5072 (1), pp. 63-72: 65-67 65-67
Amemboides perlatus     Ye, Zhen, Polhemus, Dan A. & Bu, Wenjun, 2017, Review of the genus Amemboides Polhemus & Andersen, 1984 (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae) from China, with description of a new species, Zootaxa 4286 (3), pp. 401-410: 402 402
Anaplecta corneola   sp. nov.  Deng, Wenbo, Liu, Yuchao, Wang, Zongqing & Che, Yanli, 2020, Eight new species of the genus Anaplecta Burmeister, 1838 (Blattodea: Blattoidea: Anaplectidae) from China based on molecular and morphological data, European Journal of Taxonomy 720, pp. 77-106: 84-86 84-86
Phortica (Phortica) magna     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 45 45
Phortica (Phortica) orientalis     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 48-49 48-49
Phortica (Phortica) pseudotau     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 54-55 54-55
Phortica (Phortica) omega     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 45-47 45-47
Phortica (Phortica) excrescentiosa     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 31 31
Phortica (Phortica) eugamma     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 29-31 29-31
Phortica (Phortica) lambda     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 42-43 42-43
Phortica (Phortica) pseudopi     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 53-54 53-54
Phortica (Phortica) biprotrusa     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 24 24
Phortica (Phortica) gamma     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75: 35-36 35-36