110.03333, 29.883333: 10 Treatments

[ link ]

Cryptolechia infundibularis   sp. n.  Wang, Shuxia, 2006, The Cryptolechia Zeller (Lepidoptera: Oecophoridae) of China (III): Checklist and descriptions of new species, Zootaxa 1195, pp. 1-29 : 21-25 21-25
Helcystogramma angustum   sp. nov.  Li, H. H. & Zhen, H., 2011, Review of the genus Helcystogramma Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae: Dichomeridinae) from China, Journal of Natural History 45 (17 - 18), pp. 1035-1087 : 1075-1077 1075-1077
Cryptolechia fustiformis   sp. n.  Wang, Shuxia, 2006, The Cryptolechia Zeller (Lepidoptera: Oecophoridae) of China (III): Checklist and descriptions of new species, Zootaxa 1195, pp. 1-29 : 9-13 9-13
Helcystogramma trijunctum     Li, H. H. & Zhen, H., 2011, Review of the genus Helcystogramma Zeller (Lepidoptera: Gelechiidae: Dichomeridinae) from China, Journal of Natural History 45 (17 - 18), pp. 1035-1087 : 1072-1073 1072-1073
Plonaphacarus cristatus     LIU, DONG, YI, TIAN-CI, XU, YUN & ZHANG, ZHI-QIANG, 2013, new mite species described during 2007 to 2012 3663, Zootaxa 3663 (1), pp. 1-102 : 71 71
Phortica (Phortica) pseudogigas     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75 : 52-53 52-53
Phortica (Phortica) flexuosa     Huang, Jia, Gong, Lu, Tsaur, Shun-Chern, Zhu, Lin, An, Keying & Chen, Hongwei, 2019, Revision of the subgenus Phortica (sensu stricto) (Diptera, Drosophilidae) from East Asia, with assessment of species delimitation using DNA barcodes, Zootaxa 4678 (1), pp. 1-75 : 32-33 32-33
Otacilia arcuata   sp. nov.  Mu, Yannan & Zhang, Feng, 2021, Seven new Otacilia Thorell, 1897 species from China (Araneae: Phrurolithidae), Zootaxa 5032 (4), pp. 533-548 : 543-545 543-545
Sinopoda changde   sp. nov.  Zhong, Yang, Jäger, Peter, Chen, Jian & Liu, Jie, 2019, Taxonomic study of Sinopoda spiders from China (Araneae: Sparassidae), Zootaxa 4607 (1), pp. 1-81 : 19-23 19-23
Hebius sangzhiensis   sp. nov.  Zhou, Zhengyan, Sun, Zhiyong, Qi, Shuo, Lu, Yuyan, Lyu, Zhitong, Wang, Yingyong, Li, Pipeng & Ma, Jianzhang, 2019, A new species of the genus Hebius (Squamata: Colubridae: Natricinae) from Hunan Province, China, Zootaxa 4674 (1), pp. 68-82 : 68-82 68-82