Bidzilya, Oleksiy V., Budashkin, Yury I. & Zhakov, Aleksandr V., 2017, Checklist of scythridid moths (Lepidoptera, Scythrididae) of Ukraine with description of two new species

Bidzilya, Oleksiy V., Budashkin, Yury I. & Zhakov, Aleksandr V., 2017, Checklist of scythridid moths (Lepidoptera, Scythrididae) of Ukraine with description of two new species, Zootaxa 4291 (3), pp. 481-503

publication ID

document provided by

Plazi