Chang, Qiong Qiong, Jiang, Xiao Hong, Liu, Guo Ping, Li, Xiao Fei & Hou, Xiao Hui, 2017, A species checklist of the subgenus Culicoides (Avaritia) in China, with a description of a new species (Diptera, Ceratopogonidae)

Chang, Qiong Qiong, Jiang, Xiao Hong, Liu, Guo Ping, Li, Xiao Fei & Hou, Xiao Hui, 2017, A species checklist of the subgenus Culicoides (Avaritia) in China, with a description of a new species (Diptera, Ceratopogonidae), ZooKeys 706, pp. 117-135

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.706.13535

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.706.13535

document provided by

ZooKeys Pensoft