Peng, Hua-Sheng, Yin, Min-Zhen, Wang, De-Qun, Liu, Hao, Liu, He-Ling & Huang, Lu-Qi, 2023, Asarum wannanense, a new species of Aristolochiaceae from Southern Anhui, Eastern China

Peng, Hua-Sheng, Yin, Min-Zhen, Wang, De-Qun, Liu, Hao, Liu, He-Ling & Huang, Lu-Qi, 2023, Asarum wannanense, a new species of Aristolochiaceae from Southern Anhui, Eastern China, Phytotaxa 595 (1), pp. 115-119

publication ID

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.595.1.9

link to original document

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.595.1.9

document provided by

Plazi