106.85833, 22.345833: 10 Treatments

[link]

Sinibotia lani   sp. nov.  Wu, Tie-Jun & Yang, Jian, 2019, Sinibotia lani, a new species of botiid loach (Teleostei: Botiidae) from Guangxi, China, Zootaxa 4679 (1), pp. 97-106: 98-101 98-101
Otacilia nonggang   sp. nov.  Liu, Keke, Xu, Xiang, Xiao, Yonghong, Yin, Haiqiang & Peng, Xianjin, 2019, Six new species of Otacilia from southern China (Araneae: Phrurolithidae), Zootaxa 4585 (3), pp. 438-458: 449-452 449-452
Dicharax fimbriatus     Asami, Takahiro, 2017, Revision of the Alycaeidae of China, Laos and Vietnam (Gastropoda: Cyclophoroidea) I: The genera Dicharax and Metalycaeus, Zootaxa 4331 (1), pp. 1-124: 54-61 54-61
Thiallela sulciflagella   sp. nov.  Yang, Linlin & Ren, Yingdang, 2018, Two new species, one unrecorded species, and one newly reported male of genus Thiallela Walker, 1863 from China (Lepidoptera: Pyralidae: Phycitinae), Zootaxa 4387 (3), pp. 436-450: 448-449 448-449
Utivarachna subfabaria   sp. nov.  Liu, Keke, Yin, Haiqiang, Haddad, Charles R., Xu, Xiang & Ma, Zhining, 2020, Two new species of Utivarachna Kishida, 1940 from southern China, with an updated key to the Chinese species (Araneae: Trachelidae), Zootaxa 4803 (1), pp. 87-102: 90-97 90-97
Miagrammopes rutundus   new species  Liang, Yun, Cai, Qu, Liu, Jinxin, Yin, Haiqiang & Xu, Xiang, 2021, Three species of hackled-orb web spider genus Miagrammopes from China (Araneae, Uloboridae), Zootaxa 5004 (4), pp. 564-576: 568-569 568-569
Palumbina magnisigna   sp. nov.  Ga-Eun Lee 1, Houhun Li, Taeman Han & Haechul Park, 2018, A taxonomic review of the genus Palumbina Rondani, 1876 (Lepidoptera, Gelechiidae, Thiotrichinae) from China, with descriptions of twelve new species, Zootaxa 4414 (1), pp. 1-73: 13-14 13-14
Sisyrina fashengi   sp. nov.  Yang, Ying & Liu, Xingyue, 2021, New spongillaflies of the genus Sisyrina Banks, 1939 (Neuroptera: Sisyridae) from the Oriental faunal region, Zootaxa 5052 (4), pp. 552-566: 553-557 553-557
Euchariomyia dives     Evenhuis, Neal L. & Gang, Yao, 2016, Review of the Oriental and Palaearctic bee fly genus Euchariomyia Bigot (Diptera: Bombyliidae: Bombyliinae), Zootaxa 4205 (3), pp. 211-225: 214-222 214-222
Parainvolucrella scabra   comb. nov.  Xu, Yi-Da, Yuan, Ming-Deng & Wang, Rui-Jiang, 2021, Morphology and molecules support the new monotypic genus Parainvolucrella (Rubiaceae) from Asia, PhytoKeys 180, pp. 53-64: 53 53